Кафедра інформаційних систем у менеджменті

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра інформаційних систем у менеджменті створена у 1969 році. Від часу створення кафедра декілька разів змінювала назву, що було пов’язане з динамічним розвитком наукового та прикладного напрямів діяльності кафедри, модернізацією спеціальностей із підготовки фахівців з вищою освітою. 1969-89 мала назву каф. механізованої обробки економічної інформації, 1989-95 каф. економічної інформатики і автоматизованих систем управління. З 1995 року і по сьогоднішній день – інформаційних систем у менеджменті.

Очолювали кафедру доц. В.М. Обуханич (1969-1974), доц. Г.Г. Цегелик (1974-1984), проф. В.Є. Юринець (1984-2012). З 2012 року кафедру очолює проф. В.І. Приймак.

Кафедра готує бакалаврів у галузі управління та адміністрування, а також магістрів у галузі інформаційні технології.

Інформація про освітню програму “Інформаційні системи у менеджменті” спеціальності 073 “Менеджмент” (ступінь бакалавр)

З додатковою інформацією про освітню програму “Консолідована інформація” спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” (ступінь магістра) можна ознайомитися в буклеті:

При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 073 Менеджмент.

Кафедра забезпечує викладання курсів із сучасних проблем алгоритмізації і програмування, технологій проектування й адміністрування баз даних і сховищ даних, технологій розроблення програмних та інтелектуальних систем, управління проектами інформатизації, інформаційних систем і технологій підприємств, систем опрацювання економічної інформації, інформаційних систем і технологій управління організаціями, теорії прийняття рішень, експертних систем, захисту інформації.

Одним із основних завдань кафедри є проведення наукових досліджень з проблем інформаційного моделювання, розвитку й удосконалення інформацій­них технологій та економіко-математичних методів для ефективного застосування в економічній та управлінській діяльності.

Кафедра розвиває такі наукові напрями досліджень:

 • інформаційні моделі фінансово-господарської діяльності підприєм­ств за умов становлення ринкової економіки України;
 • концептуальні засади і моделі визначення впливу зміни організацій­них витрат на вибір оптимальних матеріальних, фінансових та інформаційних потоків;
 • концептуальні інформаційні моделі й технології прийняття управлін­ських рішень за умов ринкової невизначеності;
 • вплив інформаційних технологій на ефективність управління мате­ріальними, фінансовими й інформаційними потоками, а також людським капіталом;
 • теоретико-ігрові підходи і моделі оптимізації виробничих і конкурент­них затрат.

Професорсько-викладацький склад та аспіранти випускової кафедри працюють над виконанням наукової бюджетної теми «Моделювання та інформаційна підтримка в управлінні соціально-економічними процесами» (державний реєстраційний номер 0120U101803).

Кафедра проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні».

Працівниками, аспірантами, пошукачами та докторантами кафедри було захищено 26 кандидатських та 7 докторських дисертацій, опубліковано 18 монографій і 27 підручників (посібників).

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
кафедри на 2020-2025 рр.

Місія

Глобальний процес інформатизації суспільства передбачає активне використання інтелектуального потенціалу суспільства, інтеграцію інформаційних технологій в наукових та виробничих видах діяльності, інтелектуалізацію трудової діяльності. Це вплинуло на стрімке зростання попиту на підготовку унікальних фахівців, які б володіли високоефективними інформаційно-управлінськими технологіями.

 

Наші цінності

 • Відповідати викликам часу.
 • Генерувати зміни, які потребує інформаційне суспільство.
 • Здійснювати підготовку фахівців, що володіють сучасними засобами розробки й експлуатації інформаційних систем і технологій високого рівня.
 • Формувати особистість з почуттям національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті.

 

Візія

Пріоритетними та стратегічними напрями розвитку кафедри інформаційних систем у менеджменті є дослідження та впровадження в освітні програми сучасних інформаційних систем та технологій, зокрема:

 • технологій прийняття рішень;
 • технологій електронного бізнесу;
 • HR-технологій;
 • корпоративних інформаційних систем;
 • технологій організації роботи з клієнтами;
 • хмарних технологій;
 • сучасних систем управління базами та сховищами даних;
 • технологій бізнес-аналітики;
 • Data Mining;
 • Big Data  тощо.

 

Стратегічні цілі

 • Утвердження кафедри інформаційних систем у менеджменті як структурного підрозділу економічного факультету, що займається впровадженням сучасних інформаційних систем та технологій в освітні програми.
 • Всебічний розвиток креативного потенціалу науково-педагогічних працівників кафедри.
 • Забезпечення особистісного та професійного зростання студентів, формування компетенцій, що визначають конкурентоспроможність випускників.

 

Стратегічні завдання

В освітній сфері:

 • розробка нових, вдосконалення існуючих навчальних планів і програм;
 • участь у розробці та впровадженні державних стандартів освіти;
 • поглиблення наукової складової магістерських програм;
 • впровадження в курсових та магістерських роботах системи запобігання плагіату;
 • впровадження в освітній процес інноваційних технологій;
 • оновлення/розроблення навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедри;
 • оновлення/розроблення електронних засобів навчання з основних дисциплін кафедри;
 • підготовка до акредитації аспірантури за спеціальністю «Менеджмент»;
 • підготовка до акредитації бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент» (освітня програма «Інформаційні системи у менеджменті»);
 • підготовка до акредитації магістрів за спеціальністю «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Консолідована інформація»);
 • стажування науково-педагогічних кадрів, їх професійне удосконалення;
 • високоефективна інтеграція дослідницької та викладацької діяльності науково-педагогічних кадрів кафедри;
 • співпраця в напрямку перейняття досвіду навчально-методичної роботи з іноземними вузами;
 • видання підручників, навчальних посібників, текстів лекцій, практикумів, методичних рекомендацій;
 • керівництво виробничою практикою студентів.

В науковій  сфері:

 • проведення досліджень у сфері соціально-економічних наук та інформаційних систем і технологій (науковий напрям «Математичні моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними процесами»);
 • формування та розвиток науково-педагогічного потенціалу кафедри (видання монографій; друк статей у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема Scopus та Web of Science; друк статей у фахових виданнях; виступ з науковими доповідями на конференціях, в тому числі за кордоном; членство в редакційній колегії наукових журналів «Вісник Львівського університету» серія економічна і «Формування ринкової економіки України»; членство у спеціалізованих вчених радах з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук Д 35.051.01 і Д 35.051.22; підготовка експертних висновки на дисертації, відгуків на автореферати дисертації тощо);
 • розвиток науково-технічного співробітництва між кафедрою та ІТ-фірмами;
 • організація сумісних наукових досліджень викладачів і аспірантів кафедри з науковцями інших країн;
 • відслідковування та підвищення показника впливовості науково-педагогічного персоналу кафедри – індексу Гірша;
 • підготовка наукових кадрів;
 • впровадження наукових результатів у навчальний процес;
 • залучення студентів до наукової діяльності різних форм та видів.

В профорієнтаційній та організаційній сферах:

 • виховання у молоді почуття національно-патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті;
 • налагодження партнерських зв’язків з провідними ІТ-фірмами та іншими вищими навчальними закладами з метою проходження стажування викладачів;
 • налагодження партнерських зв’язків з провідними ІТ-фірмами для безкоштовної передачі вузу ліцензованого програмного забезпечення;
 • систематичне оновлення спеціалізованого програмного забезпечення, яке вільно поширюється;
 • налагодження партнерських зв’язків з провідними ІТ-фірмами для організації проходження практики студентів;
 • налагодження партнерських зв’язків з провідними ІТ-фірмами для надання безкоштовного доступу студентам до хмарних технологій;
 • залучення працівників провідних ІТ-фірм до навчального процесу;
 • налагодження партнерських зв’язків з випускниками кафедри для обміну професійним досвідом;
 • профорієнтація випускників-бакалаврів та випускників шкіл;
 • робота зі сприяння працевлаштуванню випускників;
 • орієнтація кращих випускників-магістрів на навчання в аспірантурі;
 • залучення працівників кафедри і студентів до процесу прийняття рішень;
 • заохочення професорсько-викладацького складу кафедри вдосконалювати знання іноземних мов;
 • стимулювання професорсько-викладацького складу кафедри підвищувати свій професійний рейтинг;
 • організація Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні».

Співробітники

завідувачПРИЙМАК Василь Івановичзавідувач
доцентБЕЛЗ Олександра Григорівнадоцент
доцентВИШНЕВСЬКА Стефанія Миколаївнадоцент
доцентГОЛУБНИК Ольга Романівнадоцент
доцентЗАВАДА Олександр Петровичдоцент
доцентМЕЛЬНИК Богдан Кириловичдоцент
доцентМЕЛЬНИК Наталія Богданівнадоцент
доцентМІЩУК Наталія Володимирівнадоцент
доцентПРИЙМА Світлана Степанівнадоцент
доцентТВЕРДОХЛІБ Іван Петровичдоцент
доцентТРОХАНЯК Степан Романовичдоцент
доцентЦИГАНЧУК Роман Олеговичдоцент
старший викладачНЕСТЕРОВИЧ Надія Василівнастарший викладач
асистентКОГУТ Марія Петрівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

Белз Олександра. Пошукова оптимізація сайтів : навчальний посібник / Олександра Белз. – Електронне видання. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 124 с.

Розглянуто основні поняття, види та етапи пошукової оптимізації сайтів, описано особливості та інструментарій проведення конкурентної розвідки і технічного аудиту сайту, висвітлено особливості побудови семантичного ядра сайту. Подано порядок проведення робіт із внутрішньої і зовнішньої оптимізації сайтів, висвітлено етапи роботи з наповнення сайтів якісним контентом. Описано особливості супроводу сайтів соціальними мережами. Висвітлено перелік робіт, спрямованих на поліпшення поведінкових факторів відвідувачів сайтів. Подано тестові запитання.

 

Белз О.Г. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ. Навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 176 с.

Розглянуто основні поняття та види електронного бізнесу, схеми платежів в Інтернеті, проаналізовано способи створення проектів електронного бізнесу. Висвітлено етапи пошукової оптимізації сайту, особливості пошукової реклами та реклами в контекстно-медійних мережах. Описано особливості протоколів захисту інформації у платіжних системах в Інтернеті. Подано тестові запитання.

 

Мельник Б.К. ЛОГІСТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ. Навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 152 с.

Розглянуто основні поняття логістики, окреслено її основні задачі та місце в системі корпоративного управління. Висвітлено принципи побудови і функціонування логістичних інформаційних систем. Наведено приклади реалізації таких систем, описано наявні і перспективні технології, які в них застосовують. Для студентів, які вивчають методи застосування інформаційних технологій у різних видах діяльності, а також фахівців у галузі корпоративного управління.

 

Програмування у Microsoft Office. Лабораторний практикум для студентів спеціальності “Економіка”, спеціалізація “Економічна кібернетика”. – Львів, ЛНУ, 2017. – 44 с.

Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, метою яких є освоєння практичних навиків роботи в офісному програмуванні.

 

 

 

Завада О.П., Прийма С.С. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ. Тексти лекцій. Львів, Вид. центр економічного ф-ту Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. 64 с.

Текст лекцій призначено для студентів першого курсу економічного факультету, котрі вивчають дисципліну “Інформатика”. У тексті лекцій розкрито структуру системи Інтернет, методи адресації в Інтернеті, принципи роботи браузерів та пошукових систем, основні конструкції мови HTML. Наведено контрольні запитання та завдання до виконання.

 

Microsoft Excel 2010: Тексти лекцій / Світлана Прийма. – Львів, Видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – 72 с.
Лекції орієнтовано на вивчення теми “Табличні процесори. MS Excel.” Розглянуто інтерфейс MS Excel, можливості виконання складних обчислень в Excel, створення діаграм, робота зі списками, консолідація даних, підбір параметра, пошук рішення, створення макросів та функцій користувача.
Лекції розроблено для студентів економічного факультету, які вивчають дисципліни «Інформатика», «Інформаційні та комунікаційні технології».

 

Юринець В.Є., Юринець Р.В. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. Навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 698 с.

Висвітлено основи інформаційних систем і технологій, зокрема інформаційного, апаратного, програмного забезпечення й організації інформаційної бази та автоматизованих банків даних. Окремим підрозділом приведена інформація про сучасний стан розвитку Grid- систем. Подано особливості організації автоматизованих інформаційних систем підприємств, систем управління персоналом, діловодства і документообігу.

 

Юринець В.Є. ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ. Навч. посіб. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 212 с.

Висвітлено методологічні засади логістики, головні елементи і процеси формування логістичних потоків та підходи до оптимального управління ними. Описано систему управління складними економічними об’єктами, де породжуються товарно-матеріальні, інформаційні та фінансові потоки. Розкрито головні логістичні підсистеми: закупівельна логістика, виробнича логістика, логістика збуту (дистрибуції), логістика запасів, транспортна логістика, інформаційна логістика і логістика складування.

 

Юринець В.Є. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 178 с.

Книга присвячена висвітленню основ методології наукових досліджень у вищій школі, зокрема в ній відображено: структура і методи наукових досліджень, математичне дослідження проблеми, особливості викладу наукових результатів. Значна увага відведена технічному оформленню наукових результатів, підготовці магістерських і дипломних робіт У заключному розділі приведені роздуми: як мислити, щоб творити нові великі ідеї.

 

Приймак В.І., Голубник О.Р. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА. Підручник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 556 с.

Підручник містить основні поняття та методи теорія ймовірностей і математичної статистики. Усі поняття, методи і висновки проілюстровано прикладами, які розкривають їх суть і які зазвичай мають економічний зміст. Після кожного розділу вміщено завдання для повторення теоретичного матеріалу, тести для самоконтролю приклади і задачі для самостійного розв’язування.

 

Белз О.Г. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ. Навч. посіб. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 238 с.

Розглянуто основні визначення та поняття, моделі подання та способи набуття знань, застосування методів самоорганізації та нечіткої логіки в експертних системах. Висвітлено технологію проектування економічних експертних систем. Наведено приклади розв’язування типових задач. Подано тестові питання та завдання для самостійної роботи студентів.

 

Приймак В.І. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. Навч. посіб. К: Центр учбової літератури, 2009. 296 с.

Висвітлено теоретичні засади економічного аналізу, суть математичних методів і моделей та особливості їх застосування у процесі дослідження діяльності господарюючих суб’єктів. Розглянуто методи елементарної математики, математичного аналізу, математичної статистики, економетрії та дослідження операцій, які використовують під час вивчення економічних явищ і процесів, а також методику аналізу господарської діяльності за умов невизначеності.

 

Юринець В.Є., Юринець Р.В. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ДІЛОВОДСТВА І ДОКУМЕНТООБІГУ. Навч. посіб. Львів: Тріада плюс, 2008. 628 с.

Розглянуто процес автоматизованого опрацювання інформації і використання сучасних інформаційних технологій стосовно розв’язування завдань економіки та управління. Значна увага відведена висвітленню основ інформаційних систем і технологій, зокрема інформаційного, апаратного, програмного забезпечення й організації інформаційної бази та автоматизованих банків даних. Подано особливості організації автоматизованих інформаційних систем підприємств, систем управління персоналом, діловодства і документообігу.

 

Белз О.Г. ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ. Текст лекцій. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 128 с.

Розглянуто основні визначення та поняття, підходи та моделі формування оптимальної структури капіталу фірми, методику розрахунку величини ризику інвестиційного проекту, моделі формування оптимального портфеля реальних інвестиційних проектів. Висвітлено головні постулати портфельної теорії, передумови створення та особливості моделей Г.-М. Марковіца, Дж. Тобіна, В.-Ф. Шарпа, М.-С. Скоулза, Ф. Блека, Р.-К. Мертовна. Описано підхід, що дає змогу адаптувати моделі портфельної теорії до сучасного стану розвитку фондового ринку в Україні.

 

Сявавко М.С. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «НЕЧІТКИЙ ЕКСПЕРТ». Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. 320 с.

Розглянуто головні методи роботи зі знаннями, насамперед з нечіткими; вказано підходи до розвʼязання складних важкоструктурованих і формалізованих задач зі сфери бізнесу, управління, планування діагностики та прийняття рішень; описано новий напрям інформатики – інженерію знань. Метою посібника є ознайомленя студентів з основами теорії експертних систем дедуктивного виведення нових тверджень з існуючих.

 

Юринець В.Є., Юринець Р.В. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ. ІНТЕРНЕТ. Навч. посіб. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 524 с.

Розглянуто основні особливості і базові технології локальних і глобальних комп’ютерних мереж. З достатньою повнотою описано міжнародну комп’ютерну мережу Інтернет, зокрема: основні поняття, під’єднання, сервіси, програмне забезпечення. Корисною для користувачів є інформація про електронну презентацію в комп’ютерній мережі, принципи роботи з графічними редакторами і програмами боротьби з комп’ютерними вірусами. Опис програм шифрування дає змогу користувачам оволодіти навиками створення в Інтернеті конфіденційної інформації та її використання.

 

Приймак В.І. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ. Навч. посіб. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 268 с.

Посібник містить тестові завдання, головні визначення, формули, теореми і їх наслідки, а також методику розв’язування типових задач з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика”.

 

Юринець В.Є., Крупка М.І., Юринець З.В. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ФІНАНСАХ. Навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 329 с.

Розглянуто процес автоматизованого оброблення економічної інформації і використання сучасних інформаційних технологій. Значне місце відведено висвітленню питань апаратно-технічного, інформаційного, програмного забезпечення та особливостей інформаційних систем у сферах бухгалтерського обліку, банківської діяльності та податкової служби. Подано основи організації інформаційної бази та автоматизованих банків даних. Описано роботу створення баз даних у середовищі СУБД Access.

 

Завада О.П. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ. Тексти лекцій. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. 76 с.

У тексті лекцій розглянуто основи програмування на мовах Pascal і VBA. Особлива увага приділяється алгоритмам пошуку та сортування даних, алгоритмам на деревах, евристичним та генетичним алгоритмам. Курс має на меті сформувати науково обґрунтовані погляди на сучасні технології в інформатиці, виробити практичні навички з програмування економічних задач. Для студентів спеціальності вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю ”Економічна кібернетика”.

 

Юринець В.Є. ПРОГРАМНА СИСТЕМА РАGЕMAKER 6.0. Навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2002. 153 с.

Подано детальний опис команд головного меню програмної системи Adobe РаgеMaker 6.0, що супроводжується відповідними ілюстраціями діалогових вікон та інформацією про встановлення параметрів і опцій публікацій, а також конкретні поради користувачеві про можливості роботи в системі.

 

Юринець В.Є., Крупка М.І., Сажинець С.Й., Смаль З.В. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. 258 с.

Розглянуто організацію автоматизованої обробки економічної інформації і використання сучасних інформаційних технологій. Значне місце займає висвітлення питань апаратно-технічного, інформаційного, програмного забезпечення та особливостей інформаційних систем бухгалтерського обліку. Подано основи роботи в середовищі операційної системи Windows.

 

Твердохліб І.П. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ. Тексти лекцій. Львів, 2001. 72 с.

У тексті лекцій здійснено концептуалізацію предметної області програмної інженерії. Окреслено базові поняття індустрії програмування, здійснено класифікацію технологій програмування використання декількох ознак. Висвітлено найпоширеніші моделі життєвого циклу програмного продукту, форми організації колективів програмістів. Наведено типові підходи до оцінювання затрат на розроблення програмного засобу.

 

Завада О.П. МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ. Текст лекцій. Львів: ІПО ЛНУ імені Івана Франка, 2001. 104 с.

У доступній формі розкриті всі теми, передбачені програмою Міністерства освіти і науки України. Особлива увага приділена задачам фінансової математики та економічному сенсу похідної.

 

 

Одінцов Б.Ю. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА. Хмельницький, 1996. 220 с.

Розглядається топологія, методичні та організаційні питання проектування автоматизованого розв’язування економічних задач на ЕОМ. Детально викладені всі етапи реалізації проектних рішень: функціональний аналіз, формалізація, модульна і блок-схема подання, програмування управління базами даних. Наведені приклади вказаних проектних рішень.

 

 

Хейлбронер Р., Тароу Л. / Перекл. з англ. Штанько В. і ін. ЕКОНОМІКА ДЛЯ ВСІХ. Наук. ред. перекладу, післямова, глосарій, список літератури В. Штанька. Львів, 1995. 271 с.

Один з перших перекладів українською мовою популярного американського підручника з ринкової економіки. Сучасна економічна теорія – просто, зрозуміло, панорамно: від макроекономічних до мікроекономічних аспектів, від виникнення і становлення капіталізму до наших днів. Український переклад споряджений науковим редактором для зручності найширшого кола читачів глосарієм базової економічної термінології.

 

Єлейко В.Є. ОСНОВИ ЕКОНОМЕТРІЇ. Львів: Марка Лтд, 1995. – 191 с.

У книзі розглядаються основні одновимірні та багатовимірні статистичні методи дослідження ринкової економіки. Теоретичний матеріал широко ілюструється прикладами. Наприкінці кожного розділу є контрольні приклади і запитання для перевірки засвоєння основного матеріалу. Книга призначена для наукових працівників і аспірантів, які займаються моделюванням соціально-економічних процесів, а також студентів коледжів і вузів економічних спеціальностей.

 

Єлейко В.І. ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ. Учбовий посібник. К.: Навчально-методичний кабінет з вищої освіти при Мінвузі УРСР. 1988. 88 с.

У посібнику розглянуто статистичні методи моделювання і прогнозування на основі рядів динаміки. Призначений для студентів економічного факультету університету.

 

 

Цегелик Г. Г., Юринець В. Є., Твердохліб І. П. ОБРОБКА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МОВИ КОБОЛ ЕС ЕОМ. Львів: ЛДУ, 1979. 114 с.

У цьому посібнику розглянуто основні конструктивні положення мови КОБОЛ для ДОС/ЄС ЕОМ і використання її для розвʼязування економічних задач. Мова програмування КОБОЛ призначена для опису процесів неарефметичної оброби інформації, яка має складну, але фіксовану структуру.

 

Цегелик Г. Г. МЕТОДИ АВТОМАТИЧНОГО ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В АСУ. Видавниче обʼєднання «Вища школа», 1976. 82 с.

У посібнику розглядаються найбільш ефективні методи інформаційного пошуку, які використовуються при обробці економічної інформації, а саме двійкового пошуку, простого перебору, матричний каталог, метод, який використовує організацію масиву типу «дерево» та інші.

Дослідження

 

Nataliia Mishchuk, Vasyl Pryimak, Jozef Ledzianowski. COMPETITIVENESS OF YOUTH IN THE UKRAINIAN LABOR MARKET COMPARED TO THEIR POSITION IN POLAND. Monograph. Wroclaw: AWL. 2021.

Монографія присвячена дослідженню конкурентоспроможності молоді на ринку праці України та Польщі. У роботі обґрунтовано теоретико-методологічні основи регулювання розвитку освіти в системі конкурентоспроможності молоді на ринку праці України; досліджено вплив освіти на формування конкурентних переваг особистості; проаналізовано проблему молодіжного безробіття в Україні та Польщі з позицій конкурентоспроможності молоді; обґрунтовано комплексний підхід до регулювання розвитку освіти в системі конкурентоспроможності молоді на ринку праці.

 

Інформаційно-аналітичні технології в управлінні соціально-економічними процесами : монографія / Приймак В.І., Прийма С.С., Голубник О.Р. та ін.; за заг. ред. проф. Приймака В.І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 254 с.

У монографії розглянуто теоретичні основи використання інформаційно-аналітичних технологій в економіці. Ці технології застосовано для дослідження ринкових процесів в Україні останніми роками. Особливу увагу було приділено проблемам управління людським потенціалом.

 

 

 

Карчевська О., Приймак В., Лєдяновський Ю. ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ. Монографія. Вроцлав: Видавництво «Академія сухопутних військ ім. Ген. Т. Костюшки Республіки Польща», 2018. 226 c.

Розглянуто питання щодо формування та розподілу фінансових ресурсів компаній зі страхування життя в Польщі та Україні. Запропоновано економіко-математичні моделі управління фінансовими потоками цих компаній у довго- та короткостроковому періодах.

 

Ткач І., Приймак В., Смаль Т. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Монографія. Вроцлав: Видавництво «Вроцлавська вища офіцерська школа сухопутних військ Польщі», 2017. 163 c.

Досліджено сферу та структуру змін сучасних форм управління знаннями з використанням інформаційних систем з точки зору їх безпеки. Наголошено, що інформація та її потоки, а також безпека в даний час є найважливішим активом усіх економічних процесів, що привело авторів до нового погляду на природу інформації, інформаційних продуктів, форм і типів інформаційних ресурсів, правил становлення інформаційної економіки, а також напрямів розвитку бізнес-інформації та її безпеки.

 

Приймак В.І., Лобозинська С.М., Приймак П.В. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ МОНІТОРИНГУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Монографія. Львів: Видавництво “Растр-7”, 2015. 404 c.

Досліджено особливості управління ефективністю моніторингу банківської системи України. Визначено систему показників та критеріїв оцінювання ефективності моніторингу банківського сектору, запропоновано новий підхід визначення рівня ефективності, який використовує теорію нечітких множин, розроблено функціонально- інформаційну модель управління ефективністю моніторингу банківської системи України й окреслено шляхи вдосконалення системи раннього реагування на зовнішні та внутрішні загрози вітчизняному банківництву.

 

Приймак В.І., Гинда О.М. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Монографія. Львів. Видавництво “Растр-7”, 2013. 438с.

Висвітлено теоретичні основи дослідження управління розвитком та реалізацією людського потенціалу. На основі застосування найновіших економіко-математичних методів та моделей дослідження економічних об’єктів і процесів виконано аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку людського потенціалу в регіонах України, ситуації, що склалася на національному і регіональних ринках праці нашої держави. Розглянуто напрями удосконалення управління процесами розвитку та реалізації людського потенціалу в економіці України.

Вдовин М.Л., Вовк Р.В., Прийма С.С. МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 460 с.

У монографії розглянуто теоретичні аспекти управління соціально- економічними системами, оцінювання їх конкурентоспроможності в зовнішньоекономічній діяльності, методи регулювання зовнішньоторговельною діяльністю країни. Запропоновано методи прийняття рішень в управлінні соціально-економічними системами з використанням математичного моделювання та методів теорії ігор, зокрема, в управлінні міжнародною торговельною діяльністю.

 

Юринець В.Є. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕОДНОРІДНИХ СТРУКТУР. Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка; ЛДФА, 2011. 366 с.

Викладено результати математичного моделювання неоднорідних структур. Виведено кінематичні, динамічні і фізичні залежності для пружного елемента з врахуванням пружних і геометричних характеристик та ексцентриситету підкріплення, на основі чого записано диференціальні рівняння для динамічних переміщень пружного елемента. Досліджено контактну взаємодію неоднорідних ортотропних пластин з несиметрично контактуючими пружними елементами у випадку дії статичних і динамічних навантажень.

 

Вовк В.М., Камінська Н.І., Прийма С.С. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 448 с.

Розглянуто методи економіко-математичного моделювання задач управління економічними процесами на підприємстві в умовах нестабільного конкурентного середовища. Запропоновано концептуальні засади застосування сучасного інструментарію моделювання стратегії розвитку підприємства, інвестиційної стратегії та маркетингових досліджень.

 

Вовк В.М., Прийма С.С., Шиш І.М. МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ. Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 334 с.

У монографії розглянуто методи оптимізації розв’язків задач організації економічних процесів у підприємництві в умовах конкурентного середовища. Запропоновано економіко-математичний інструментарій вироблення управлінських рішень з погляду системного аналізу, математичні моделі, методи та алгоритми дослідження операцій у підприємницькій сфері.

 

Приймак В.І. РЕГІОНАЛЬНІ РИНКИ ПРАЦІ УКРАЇНИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ. Монографія. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. 256 с.

Висвітлено методологічні засади дослідження регіональних ринків праці. На підставі запропонованої автором методики комплексної оцінки динаміки регіональних ринків праці проаналізовано стан і особливості їхнього розвитку. Досліджено вплив соціально-економічних чинників на формування пропозиції робочої сили в Україні, подано основні напрями удосконалення регулювання загальнонаціонального і регіональних ринків праці України, розроблено проект Концепції механізму регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці.

 

Приймак В.І. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ І МЕХАНІЗМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В РЕГІОНІ. Монографія. Львів, 2002. 383 с.

Висвітлено методологічні засади та розроблено теоретичний інструментарій дослідження трудового потенціалу в сучасних економічних умовах. Комплексно оцінено трудовий потенціал регіонів України як багатовимірну категорію економічного аналізу, виконано моделювання та прогнозування деяких складових цього потенціалу. Запропоновано нові механізми удосконалення його формування і реалізації в регіоні.

 

Цегелик Г.Г. СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ БАЗ ДАННЫХ. Львів: Світ, 1990. 168 с.

У монографії сформульовано сім проблем, що визначають в сукупності науковий напрям, названий як «Дослідження оптимальної організації та пошуку інформації в обчислювальних системах». Запропоновано загальний підхід до вирішення проблеми оптимального розподілу інформаційних ресурсів по вузлах обчислювальної мережі. Розроблено математичні моделі оптимального розподілу файлів по локальних баз даних обчислювальної мережі з різною топологією і евристичні методи їх реалізації. Побудовано оптимальні стратегії різних варіантів пошуку інформації в послідовних файлах і моделі оптимальної організації індексно-послідовних файлів локальних баз даних.

 

Цегелик Г. Г. ОРГАНИЗАЦІЯ І ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ У БАЗАХ ДАННИХ. Львів: Вища школа, 1987. 176 с.

У монографії побудовано моделі оптимальної організації однорівневих і багаторівневих індексно-послідовних файлів в залежності від використання методу пошуку в індексі і розподілу ймовірностей звертання до записів. Визначено параметри оптимальної організації однорівневого і багаторівневого блочного пошуку при різних розподілах ймовірностей звертання до записів. Досліджено ефективність методів організації індексу. Побудовано теорію мажоранту і діаграм Ньютона числових послідовностей, на основі якої розроблено наближений метод пошуку інформації в базах даних. Запропоновано загальний підхід до побудови нового ефективного класу методів пошуку записів файлів баз даних.

 

Цегелик Г. Г. МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ. Львів: Вища школа. 1981. 132 с.

У монографії розглядається організація зберігання та пошуку інформації в пам’яті ЕОМ прямого доступу. Наводяться методи пошуку інформації в упорядкованому і невпорядкованому масиві, розглядається організація інформаційних масивів у вигляді пошукових дерев (симетричних, збалансованих, імовірнісних), а також у вигляді матричного каталогу.

 

 

 

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МЕНЕДЖМЕНТІ XXXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених

28.05.2024 | 22:40

Сьогодні 28.05.2024 р.  відбулося секційне засідання  XXXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”   кафедри інформаційних систем у менеджменті.
Керівник секції – проф. Приймак В. І.   Вчений секретар секції – доц. Циганчук Р. О.
Участь у засіданні взяли студенти 3-го і 4-го курсів та викладачі кафедри. Студенти представили свої доповіді на актуальні теми.
Кафедра вітає всіх учасників і слухачів конференції, а також висловлює подяку керівникам доповідей та організаторам секційного засідання.
Бажаємо творчих успіхів і цікавих досліджень!
...

Читати »

У межах співпраці зі стейкхолдерами відбулася зустріч студентів освітньої програми «Інформаційні системи у менеджменті» з фінансовим менеджером Іриною Дмитерко, яка має значний досвід роботи в агробізнесі, консалтингу та є співзасновницею компанії Self-ERP

22.04.2024 | 22:42

У межах співпраці зі стейкхолдерами 19.04.2024 року студенти 3 курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка освітньої програми «Інформаційні системи у менеджменті» зустрілися з фінансовим менеджером із багаторічним стажем роботи в агро бізнесі, консалтингу та співзасновницею ІТ компанії Self-ERP Іриною ДМИТЕРКО.
Як слухачам курсу “Інформаційні технології фінансового менеджменту” Ірина розповіла про переваги впровадження ERP систем у сучасному бізнесі, поділилася зі студентами власним практичним досвідом застосування інформаційних технологій та систем у своїй професійній роботі, навела приклади використання онлайн технологій для...

Читати »

29.03.2024, студенти освітньої програми «Інформаційні системи у менеджменті» мали можливість познайомитися з веб орієнтованою ERP системою Odoo на гостьовій лекції, яку для них провела Олеся Шевчук, Голова Odoo Community Association Ukraine (OCA Ukraine) та Координатор Odoo.School

29.03.2024 | 19:26

Сьогодні, 29.03.2024, студенти освітньої програми «Інформаційні системи у менеджменті» 3 курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка мали можливість познайомитися з веб орієнтованою ERP системою Odoo на гостьовій лекції, яку для них провела Олеся Шевчук, Голова Odoo Community Association Ukraine (OCA Ukraine) та  Координатор Odoo.School​.
Під час цієї зустрічі студенти отримали можливість наочно побачити функціональні можливості системи Odoo як платформи з відкритим кодом, яка вирішує завдання моделювання, контролю, аналізу та управління бізнес-процесами. Вони також оцінили гнучкість системи у налаштуванні...

Читати »

22.03.2024 р. у рамках співпраці економічного факультету Львівського університету і міжнародної консалтингової компанії PwC відбулась гостьова лекція для студентів освітньої програми «Інформаційні системи у менеджменті» на тему «Інвестиції»

23.03.2024 | 22:22

22.03.2024 р. студенти третього курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка освітньої програми «Інформаційні системи у менеджменті» в рамках курсу «Інформаційні технології фінансового менеджменту» прослухали гостьову лекцію на тему «Інвестиції», яку провів тім лідер відділу Research & Valuation міжнародної консалтингової компанії PwC Роман ДРАЛА.
На лекції студенти ознайомилися з основними характеристиками інвестицій та методами розрахунку їх прибутковості, провели загальний огляд фінансових інструментів, їх способи оцінки та визнання за міжнародним стандартом фінансової звітності.  Вони також ознайомилися з принципом функціювання ринку акцій...

Читати »

15 березня 2024 року о 16.40-18.00 год. відбулась гостьова онлайн лекція, проведена спеціалістами компанії PwC на тему «Використання інструментів Business Intelligence для прийняття рішень»

16.03.2024 | 21:38

15 березня 2024 року у рамках співпраці економічного факультету Львівського університету і міжнародної консалтингової  компанії PwC  для слухачів курсу «Інформаційні системи і технології в економіці» (автор курсу: доц. Прийма Світлана Степанівна) освітніх програм «Економічна кібернетика», «Економічна аналітика і бізнес-статистика», «Економіка та правове регулювання в бізнесі»,  «Інформаційні системи у менеджменті»  на платформі Google Meet відбулася гостьова онлайн лекція на тему «Використання інструментів BI (Business Intelligence) для прийняття рішень».
Під час лекції було проведено огляд інструментів ВІ:  Power BI, Tableau, Qlik, Looker. Спікер...

Читати »