Виробнича практика (073 “Менеджмент”. “Інформаційні системи у менеджменті”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6180доцент Голубник О. Р.ЕКі-31с

Опис курсу

Метою проходження виробничої практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань і практичних навичок, які здобувачі вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Інформаційні системи у менеджменті» отримали в процесі вивчення освітніх компонентів циклів загальної, професійної та практичної підготовки. До цілей виробничої практики належать:

 • закріплення, поглиблення та доповнення теоретичних знань студента, одержаних при вивченні нормативних та вибіркових дисциплін, набуття навичок практичної діяльності шляхом вивчення досвіду роботи підприємства (організації);
 • формування досвіду управлінської діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації та засобами праці в сфері менеджменту;
 • формування на базі одержаних у ЗВО знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах.

Рекомендована література

 1. Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, затверджений Вченою Радою Львівського національного університету ім. Івана Франка від 28 квітня 2021 р.
 2. Белз О. Інформаційно-аналітична технологія обгрунтування економічного розміру замовлення для підприємств роздрібної торгівлі / О. Белз // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні». – Львів: ПП «Інтерпрінт-М», 2015. – С. 40-43.
 3. Белз О.Г. Інтернет-інструменти в маркетингу / О.Г. Белз // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2019. – Вип. 56. – С.316-324.
 4. Белз О.Г. Основи електронного бізнесу. Навч. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 176 с.
 5. Жук О. Управління людcькими ресурсами : Навч. посібник. Львів : Видавець ФОП Марченко Т.В. 2021. 338 c.
 6. Завада О.П., Тоцька О.Л. Методологія формування інформаційно-аналітичної підтримки для розвитку цифрових компетентностей бакалаврів економічного профілю. Освітня аналітика України. 2021. №2(13). С. 56-69.
 7. Завада О. П. Застосування інформаційно-аналітичних технологій в маркетингу в умовах інформаційного суспільства / О. П. Завада // Вісник ЛНУ. Серія економічна, 2015. – Вип. 52. – C. 41-45.
 8. Інформаційно-аналітичні технології в управлінні соціально-економічними процесами : монографія / Приймак В.І., Прийма С.С., Голубник О.Р. та ін.; за заг. ред. проф. Приймака В.І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 254 с. – с.58-82.
 9. Кундицький О.О. Менеджмент: навч. посібник – Львів: Львівський національний університет імені Івана франка, 2021 – 316 с.
 10. Левків Г.Я., Подра О.П., Леськів Г.З., Гинда С.М. Управління маркетинговою діяльністю: ситуаційні вправи / Г.Я. Левків, О.П. Подра, Г. З. Леськів, С. М. Гинда // ЛьвДУВС. навч. посіб. – Львів: Ліга-Прес, 2019. – С. 190.
 11. Мельник Б. Використання новітніх інформаційних технологій в логістичній діяльності підприємства / Б. Мельник Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності: монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – С. 496-505.
 12. Мельник Б.К. Логістичні інформаційні системи. Навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 152 с.
 13. Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу. Навч. посіб. К: Центр учбової літератури, 2009. 296 с.
 14. Програмування у Microsoft Office. Лабораторний практикум для студентів спеціальності “Економіка”, спеціалізація “Економічна кібернетика”. – Львів, ЛНУ, 2017. – 44 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму