Захист інтелектуальної власності

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Владичин У. В.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКБМ-61спрофесор Владичин У. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів системи знань і практичних навичок з захисту прав інтелектуальної власності за умов ринкової економіки. Основними завданнями вивчення дисципліни є: надати студентам знання і вміння у сфері захисту прав інтелектуальної власності, визначати джерела права інтелектуальної власності, забезпечувати охорону авторських та суміжних прав, прав промислової власності, сформувати систему знань з патентного права та договірних відносин у сфері захисту інтелектуальної власності.

 

Результати навчання:

 • знати:

основні теоретичні засади захисту прав інтелектуальної власності; напрями і проблеми розвитку, удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності; структуру державної системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності; види порушень прав інтелектуальної власності; форми, механізми та способи захисту прав інтелектуальної власності; особливості захисту авторського права та суміжних прав; ознаки винаходу як об’єкта промислової власності; права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та їхній захист; правові засоби захисту нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності;

 • вміти:

приймати рішення у сфері захисту прав інтелектуальної власності; визначати об’єкти права інтелектуальної власності; оцінювати види порушень прав інтелектуальної власності; правильно визначати проблеми захисту інтелектуальної власності та законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання; тлумачити та розкривати основні поняття, інститути та категорії інтелектуальної власності; забезпечувати організацію договірних відносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

Рекомендована література

 1. Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право (2-е вид., стереотип.). К.: КНТ, 520 с.
 2. Бубенко П.Т. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / П.Т.Бубенко, В.В.Величко, С.М.Глухарєв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2011. – 215 с.
 3. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 278 с.
 4. Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В.О., Шевелева Т.М., Василенко І.Е., Дроб’язко В.С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування. Практичний посібник. К.: «К.І.С.», 2007. 448 с.
 5. Економіко-правові проблеми в сфері інтелектуальної власності: монографія / кол. авторів Орлюк О.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Ревуцький С.Ф., Нежиборець В.І., Федченко Л.Ю.та ін.; кер. авт. колективу, наук. ред. д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. К.: ПП «Авокадо», 2006. 380 с.
 6. Жаров В. О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: навч. посіб. – 2-ге вид. К.: Ін-т інтелектуальної власності, 2002. 388 с.
 7. Жаров В. О. Захист прав інтелектуальної власності. Захист авторського права і суміжних прав. Захист права промислової власності. Навчальний посібник. К.: ЗАТ «Ін-т інтелектуальної власності», 2003. 64 с.
 8. Захист прав інтелектуальної власності в контексті вступу до СОТ: навч. посібник / за ред. Пятницького В.Т. К.: UEPLAST, К.І.С. УАЗТ, 2004. 736 с.
 9. Інтелектуальна власність: навчально-наочний посібник / О.В.Іванюк, І.Л.Литвинчук. – Житомир: В.Б.Котвицький, 2014. 163 с.
 10. Коссак В.М. Право інтелектуальної власності. Підручник / В.М.Коссак, І.Є. Якубовський. К.: «Істина». 2007. 206 с.
 11. Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2008. 149 с.
 12. Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. Основи інтелектуальної власності та її захисту. К.: Ліра-К, 2011. 150 с.
 13. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О.Довгий, В.О.Жаров, В.О.Зайчик та ін. К. Форум, 2002. 319 с.
 14. Потєхіна В.О. Інтелектуальна власність: навч. посібн. К. Центр учбової літератури, 2008. 414 с.
 15. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П.Орлюк, Г.О.Андрощук, О.Б.Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П.Орлюк, О.Д.Святоцького. К.: Вид. дім «Ін Юре», 2007. 696 с.
 16. Право інтелектуальної власності Європейського союзу та законодавство України: монографія / Ю.М.Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов, за ред. Ю.М. Капіци. К.: Слово, 2006. 1103 с.
 17. Право інтелектуальної власності: підручник / За ред. д.ю.н., проф. О.А. Підопригори і д. ю. н., проф. О. Д. Святоцького. К.: Видавничий дім. 2006. 622 с.
 18. Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій / Авт.: В.М.Крижна, Н.Є.Яркіна; За ред. В.І.Борисової. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. 112 с.
 19. Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, галузеві аспекти: Монографія / Кол. авторів Орлюк О.П., Святоцький О.Д., Демченко Т.С., Крижна В.М., Штефан О. О. та ін.; кер. авт. колективу, наук. ред. Орлюк О. П. К.: ПП «Авокадо», 2006. 416 с.
 20. Тофіло А.В. Набуття прав інтелектуальної власності: навчальний посібник / А.В. Тофіло, О.Д. Лєвічева. К.: Держ. ін-т інтел. власн., 2008. 300 с.
 21. Управління інтелектуальною власністю. Монографія / Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. К.: «К.І.С.», 2005. 448 с.
 22. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник. К. «Інст.інтел.власн.і права», 2005. 108 с.
 23. Цибульов П.М. Управління інтелектуальною власністю. К.: Держ. ін-т інтел. власн., 2009. 312 с.
 24. Черевко Г. В. Інтелектуальна власність: навч. посіб. К.: Знання, 2008. 412 с.
 25. Юскаєв В.Б. Інтелектуальна власність: навч. посіб. у 2-х част., ч.1. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 124 с.
 26. Юскаєв В.Б. Інтелектуальна власність: навч. посіб. у 2-х част., ч.2. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 141 с.

Матеріали

Методичні матеріали:

 1. Владичин У. В. Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Захист інтелектуальної власності» для студентів-магістрів денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Банківський бізнес і фінансові технології» Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 19 с.
 2. Владичин У. В. Захист інтелектуальної власності: Методичні вказівки для підготовки наукових робіт (рефератів) для студентів-магістрів денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітньо-професійна програма «Банківський бізнес і фінансові технології»). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 11 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус