Ковальчук Христина Ігорівна

Посада: доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Розробка й апробація у виробничих умовах нових рецептур, технологічних інструкцій і карт на виробництво харчових продуктів з покращеними споживними властивостями.

Співавтор 5 патентів на корисні моделі України.

–  Наукове керівництво студентів: Адамович Вікторія, І етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з «Товарознавства», тема «Інноваційні підходи до формування асортименту шоколаду», ІІ місце (ЛІЕТ, 2019); Герасимчук Катерина, ІІ етап ХІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії, тема  «Розробка нової упаковки для печива»; диплом переможця в номінації (НУХТ, 2018); Сторчак Ірина, ІІ етап ХІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії, тема «Дослідження впливу упаковки на зміну якості борошняних кондитерських виробів»; диплом переможця І місце в номінації (НУХТ, 2017); Стецюк Любов,  ІІ етап Х Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії, тема «Дослідження упаковки для кексів», диплом переможця в номінації (НУХТ, 2015).

Вибрані публікації

Понад 70 наукових публікації: монографія, навчальні посібники, лабораторний практикум, статі у фахових виданнях  та виданнях, що входять до наукометричних баз даних, тез конференцій тощо.

– Монографія: Інноваційна модель підготовки фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» з компетенціями створення і функціонування торговельного підприємства, здатних провадити власну справу і бізнес: монографія / За ред. проф. І.О. Бочана / Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Ковальчук Х.І. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2018.  104 с. (Серія «Інноваційна модель»)

 – Навчальні посібники й лабораторні практикуми:

  1. Кондитерські вироби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Р.М. Захарчин, Х.І. Ковальчук. Львів: ЛІЕТ, 2020. 296 с. (Серія «Лабораторний практикум»).
  2. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи. Навчально-методичний посібник для студентів професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі». Львів: ЛІЕТ, 2015. 240 с.
  3. Захарчин Р.М., Павлишин М.Л., Ковальчук Х.І. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. Навчально-методичний посібник для фахівців з «Підприємництва, торгівлі і біржової діяльності». Львів: ЛІЕТ, 2015. 308 с. 4. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Управління якістю. Навчально-методичний посібник: тестові завдання, тематика самостійної та наукової роботи, виконання індивідуальних й контрольних завдань для студентів денної і заочної форм навчання. Львів: ЛІЕТ, 2014. 80 с.

 – Статті:

а) Закордонні видання наукометричних баз  SCOPUS, Web of Science:

Studying consumer properties of the developed cupcakes using non-traditional raw materials / К. Kovalchuk, H. Ozimok, R. Mariychuk, O. Gyrka, M. Bodak, N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. № 4/11 (100). 2019. Р. 38-45. (ISSN 1729-3774).

б) Стаття в інших закордонних виданнях: Determination of safety indicators in the developed muffins with non-traditional raw materials / К. Kovalchuk, H. Ozimok, R. Mariychuk, O. Gyrka, M. Bodak, N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba. EUREKA: Life Sciences. 2019. Number 4. Р. 28-36. (Журнал включено до міжнародних наукометричних баз ResearchBib, Googl Scholar, Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index, IndianScience.in, WorldCat ).

в) Публікація іноземною мовою:  Research of destruction of starch crystal structure in cupcakes with improved recipe/ K. Kovalchuk, M. Katruk, A.Tkachenko, L. Guba, R. Zakharchyn. Технологічний аудит та резерви виробництва. №6/3 (50), 2019. С. 40-44.

г) Інші публікації:

  1. Ковальчук Х.І. Озимок Г.В. Дослідження впливу нетрадиційної рослинної сировини на форми зв’язку вологи у борошняних кондитерських виробах кексів. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових праць. Львів: ЛІЕТ, 2018. Вип.13. С. 142-148.
  2. Ковальчук Х. І. Вплив добавок із нетрадиційної сировини на покращення органолептичних показників кексів. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових праць. Львів: ЛІЕТ, 2016. № 11. С. 118-121.
  3. Ковальчук Х. І., Катрук М.І. Вплив нетрадиційних рецептурних добавок на подовження тривалості зберігання нових кексів. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових праць. Львів: ЛІЕТ, 2015. №10. С. 144-148.

Наукова біографія

2003-2007 рр. – навчання в Львівській комерційній академії (ЛКА), спеціальність «Експертиза товарів та послуг»; кваліфікація «магістр з експертизи товарів та послуг, викладач».

2007-2014 рр. – робота в ЛКА, провідний фахівець кафедри товарознавства продовольчих товарів.

2014 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук; дисертація на тему «Товарознавчі аспекти поліпшення споживних властивостей кексів з нетрадиційною сировиною», спеціальність 05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів».

2014-2021 рр. – робота в ЛІЕТ, асистент, старший викладач, доцент, заступник завідувача кафедри товарознавства та експертизи товарів з організації виховної роботи та промоції у туризмі (2015-2016 рр.), заступник декана ФМТКД (2017-2019 рр.), в.о. декана (2020 р.).

2020 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри підприємництва, товарознавства та експертизи товарів.

З квітня 2021 р. – доцент кафедри управління та експертизи товарів ЛНУ ім. Івана Франка

Підвищення кваліфікації та стажування

2016 р. – стажування на посаді менеджера системи якості в ТзОВ «Хліб-Трейд».

2017 р. – підвищення кваліфікації за програмою наукового семінару «Сучасні методики навчання», ЛІЕТ.

2017 р. – міжнародне стажування: Фонд сталого розвитку підприємництва Горста Рогоша за програмою «Успіх можна спланувати» (м. Львів, 09-15 жовтня 2017 р.).

2018 р. – стажування на Львівській митниці ДФС на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2  митного поста «Львів-аеропорт», програма «Вдосконалення підготовки шляхом поглиблення і розширення знань, умінь і навичок та відпрацювання фахових компетенцій з дисциплін «Організація митної справи», «Організація переміщення предметів та товарів в зоні митного контролю», «Основи митної експертизи» (довідка від 01.05.2018 №168/13-70-67).

2018 р. – підвищення кваліфікації з вивчення англійської мови (сертифікат рівня знань В2).

2019 р. – міжнародне стажування в Пряшівському університеті за програмою «Modern methods of studying the quality and safety of food products» (180 hours, м.Пряшів, Словаччина). Certificate of  professional development the certificate awarded to Kovalchuk Khrystyna that  participated in the professional intership from January, 08, 2019  to  February, 25, 2019 in  University of Presov in Presov (Slovakia), Faculty of Humanities and Natural Sciences according

Проекти

Науковий керівник спеціальної освітньої програми «Товарознавство, експертиза молока питного, захист прав споживачів».

Відповідальний виконавець госпдоговірної теми (договір №3/19 від 18.04.2019 р. «Про надання послуг з виконання науково-дослідних робіт») «Розширення асортименту хлібобулочних виробів оздоровчого спрямування ТзОВ «Хліб-Трейд» (державний реєстраційний номер №0219U004466 від 06.08.2019 р.; код за ДКУ Класифікація видів науково-технічної діяльності 1.2.16.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»).

Нагороди

грамота Львівської ОДА за вагомі досягнення в науковій і науково-організаційній діяльності (2019)

Розклад