Квасній Марія Миколаївна

Посада: доцент кафедри безпеки інформації та бізнес-комунікацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: mariia.kvasnii@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Математичне моделювання економічних процесів, моделювання нелінійної динаміки фінансово-економічних систем, еконофізичне та термодинамічне моделювання, топологія в економіці, тензорний аналіз, фрактальний аналіз, бізнес-аналіз, інтегрування та адаптація методів та парадигм, гібридизація та калібрування в моделюванні, моделювання економічних та інформаційних ризиків, математичне програмування, економічне прогнозування, уточнення прогнозів, трансформаційні процеси, структурні зміни, сталий розвиток, складні системи та явища, системи прийняття рішень, інтегровані системи управління.

Курси

Публікації

      Автореферат:

 1. Квасній М. М. Аналіз та моделювання нелінійної динаміки фінансово-економічних систем : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.11 / М.М. Квасній ; Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Ч., 2014. – 20 с.

      Монографії:

 1. Квасній М.М. Економіко-математичне моделювання процесів взаємодії банківського і реального секторів економіки / М.М. Квасній // Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. О.І. Барановського.- К.: УБС НБУ, 2010. – С. 329-395.
 2. Квасний М. Н. Диагностика внешней среды бизнеса как условие обеспечения его развития ( на примере Украины ) / М. Н. Квасний // Механизмы обеспечения устойчивости бизнеса России и Украины: опыт и перспективы.  Том 1.  Современное состояние и тенденции  развития национальных экономик: монография / за ред. д-ра экон. наук, проф. Е.О. Лапко.- М.: ФАППРФ, 2012. – С. – .
 3. Квасній М.М. Економетричне прогнозування якості кредитного портфеля банку / М.М. Квасній // Управління якістю активів у банках: монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. – К. : УБС НБУ, 2013. – С. 164-185.
 4. Квасній М.М. Генезис методологічних засад економіко-математичного моделювання трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни / М.М. Квасній // Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки: теорія, методологія та моделювання: монографія / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. – Київ : ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2017. – С. 313-355.
 5. Квасній М.М. Економіко-матетамичне моделювання змістоформувальних факторів економіки сталого розвитку / М.М. Квасній // Трансформація забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору національної економіки для сприяння сталому розвитку: методологічний аспект: монографія / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.Я. Кузнєцової, д-ра екон. наук, доц. М.Е. Хуторної. Львів : Університет банківської справи, 2021. – С. 278-298.

      У фахових (економічних) виданнях: 

 1. Квасній М.М., Смовженко Т.С. Стратегічне управління ресурсами банку на основі інформаційно-математичного моделювання // Регіональна економіка. – 2002. – № 1. – С.205-213.
 2. Квасній М.М. Моделювання усталеного розвитку економічної системи в умовах глобалізації // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Перспектива розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті процесів глобалізації: Щорічник наукових праць. Випуск XXVIII / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: Відп.ред.академік НАН України М.І.Долішній. – Львів, 2001. – С.166-170.
 3. Квасній М.М. Моделювання стану та динаміки ресурсів банку як технологія менеджменту банківської діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2003. – Т.8. – С.279-282.
 4. Квасній М.М. Стан та динаміка економічної системи: моделі та концепції // Регіональна економіка. – 2003. – №1. – С.245-252.
 5. Квасній М.М. Концептуальні засади моделювання економічних систем: термодинамічний підхід // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми ринкової трансформації України: Збірник наукових праць. Вип.1 (XXXIX) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: Відп.ред.акад. НАН України М.І.Долішній. – Львів, 2003. – С.216-223.
 6. Квасній М.М. Побудова і аналіз рівнянь економічної динаміки // Теорії мікро-макроекономіки: Збірник наукових праць. Випуск 17 / МОНУ. Академія муніципального управління. Редкол.: відп.ред.проф. Мальчин Ю.М., Ніколенко Ю.В. – Київ, 2004. – С.200-205.
 7. Єлейко Я.І., Квасній М.М. Теоретичні основи моделювання ефективності функціонування економічних систем // Метрологічні системи в економіці. Всеукраїнський науковий альманах. Т1. – ЛКА, 2004. – С.609-615.
 8. Дутка Г.Я., Квасній М.М. Оцінка взаємодії чинників економічного зростання на основі кореляційно-регресійної моделі // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: Відп. ред. акад. НАНУ М.І.Долішній. – Львів., 2004. – Вип.6(L). – С.244-254.
 9. Квасній М.М. Моделювання динаміки росту на основі кількісного дослідження впливу чинників моделі Солоу // Теорії мікро- макроекономіки: Збірник наукових праць. Випуск 21 / МОНУ. Академія муніципального управління. Редкол.: Відп. ред. проф. Мальчин Ю.М., Ніколенко Ю.В. – Київ, 2005. – С.88-93.
 10. Квасній М.М. Еволюція економіко-математичних методів моделювання економічної системи: від традиційних концепцій до термодинаміки незворотніх процесів // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: Відп. ред. акад. НАНУ М.І.Долішній. – Львів., 2005. – Вип.6(LVI). – С.66-75.
 11. Квасній М.М. Моделювання динаміки банківської системи на основі моделі Солоу // Вісник Української академії банківської справи. – Суми., 2006. – № 1(20). – С.71-78.
 12. Квасній М.М. Moделювання динаміки банківських інвестицій: топологічний підхід. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: Відп. ред. акад. НАНУ М.І.Долішній. – Львів., 2006. – Вип.3(LІХ). –Ч.2.- С.202-207.
 13. Квасній М.М. Тензорний метод дослідження нелінійної динаміки фінансово-економічних систем // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція: Збірник наукових праць / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: Відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів., 2007. – Вип.1(63). – С.258-266.
 14. Квасній М.М. Протофрактальне моделювання динаміки фінансово-економічних систем та його зв’язок із топологічним // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.- Випуск 229: В 4 т. – Т. ІІІ.- Дніпропетровськ: ДНУ,   – С.776 – 784.
 15. Квасній М.М. Нелінійна динаміка фінансово-економічного середовища:     статистичний та синергетичний методи її дослідження // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: Відп. ред. Є. І. Бойко.  – Львів., 2007. – Вип.2(64). – С.478 -485.
 16. Квасній М.М. Аналіз фінансово-економічних систем на основі топології многовидів // Теорії мікро-макроекономіки: Збірник наукових праць/ МОНУ. Академія муніципального управління. Редкол.: Відп. ред. проф. Мальчин Ю.М., Ніколенко Ю.В. – Київ, 2008. – Випуск 31. – Том 1. – С.135-140.
 17. Квасній М. М. Тополого-фрактальне моделювання динаміки регіонального розподілу секторів нефінансових корпорацій і домогосподарств [Текст] / М. М. Квасній // Актуальні проблеми економіки. – 2010.- № 10.- С. 165 – 172. (Scopus)
 18. Квасній М. М. Топологічне моделювання динаміки структури ділової активності банків Львівщини [Текст] / М. М. Квасній // Регіональна  економіка. – 2010.- № 3 (57).- С. 106 – 116.
 1. Квасній М. М. Моделювання структурних змін регіонального розподілу кредитно-депозитного портфеля домогосподарств [Текст] / М.М. Квасній // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи (збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів., 2011. – Вип.2(88). – С.198 -210.
 2. Квасній М. М. Аналіз та термодинамічне моделювання динаміки ринку валют [Текст] / М. М. Квасній  // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2012.- № 1 (13).- С. 245 – 248.
 3. Квасній М. М. Оцінка ефективності розміщення депозитних ресурсів Кредобанку [Текст] / М.М. Квасній., М.Р. Квасній // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір: (збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. В. С. Кравців.  – Львів., 2012. – Вип. 2(94). – С.342 -353.
 4. Квасній М. М. Моделювання залучення ресурсів банком за умов їхнього ефективного розміщення [Текст] / М.М. Квасній // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір: (збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. В. С. Кравців.  – Львів., 2013. – Вип. 1(99). – С.313 – 322.
 5. Mariya Kvasniy, Artem Laznya. Diagnosing trends of quality of bank’s loan portfolio // Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / Cracow University of Economics. – , 2013. –  P.183-193.
 6. Квасній М. М. Інтеграція методів моделювання для прогнозування якості кредитного портфеля банку [Текст] / М. М. Квасній // Актуальні проблеми економіки. – 2014.- № 4(154).- С. 387 – 394. (Scopus)
 7. Квасній М. М. Термодинамічне моделювання нелінійної динаміки фінансово-економічних систем / М. М. Квасній // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2016. – Вип. 2 (118). – С. 136–140.
 8. Квасній М.М. Удосконалення моделювання постіндустріальної фінансово-економічної динаміки на засадах синергії топології, фрактальної геометрії та випереджаючих індикаторів // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник НУ «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – Вип.875 . – С. 46 – 55.
 9. Квасній М.М. Моделювання динаміки валютного ринку в умовах трансформації на основі інтегрування методів термодинаміки та фрактального аналізу // Фінансовий простір/ Міжнародний науково-практичний журнал. – Черкаси, 2018.- № 1(29).- С.191-198.
 10. Квасній М.М. Аналіз та особливості динаміки бюджету України в умовах трансформаційних змін / М. М. Квасній // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2018. – Вип. 2 (130). – С. 19–25.
 11. Kvasniy Mariya, Tymergazina Veronika. Fractal analysis and forecasting of budgeting efficiency in Ukraine under conditions of transformational change [Текст] / Mariya Kvasniy, Veronika Tymergazina // Вісник Університету банківської справи. – 2018.- № 3 (33).- С. 142 –149.
 12. Квасній М. М. Прогнозування фінансового стану підприємства на основі інтегрування z-моделей [Текст] / М. М. Квасній, Р. О. Циганчук // Вісник Університету банківської справи. – 2021.- № 1 (40).- С. 77 – 84.
 13. Квасній М.М. Моделювання та розрахунок рівня впливу корупції на економічних суб’єктів [Текст] / Л.А. Дудинець, М.М. Квасній, Р.В. Чемерис // Інноваційна економіка. – 2021.- № 4.- С. 49- 55.

    У інших виданнях: 

 1. Бурак Я.Й., Дронюк І.М., Квасній М.М. Математичне моделювання тепломасопереносу в насичених термопружних пористих тілах в умовах фазового переходу // Доп. АН України. – 1992. – № 10. – С.51-54.
 2. Квасній М.М. Термодинамічне моделювання та постановка крайових задач термомеханіки насичених пружних пористих тіл // Тези доповідей IV Міжнародної конференції з механіки неоднорідних структур. Тернопіль, 19-22 вересня 1995. – Тернопіль, 1995. – С.134.
 3. Квасній М.М. Умови існування і єдиності розв’язку початково-граничної задачі термомеханіки насичених пружних пористих тіл // Розробка та застосування математичних методів в науково-технічних дослідженнях. Львів, 5-7 жовтня 1995. Част.II. Секція: Математична і теоретична  фізика. – Львів, 1995. – С.79-80.
 4. Квасній М.М. Постановка початково-граничної задачі для системи рівнянь динаміки двокомпонентних пружних тіл та її варіаційне формулювання // Вісник Львівського Національного університету ім.Івана Франка. Серія: механіко-математична, 1999. – Вип.53. – С.127-132.
 5. Квасній М.М. Феноменологічний підхід до опису динаміки економічних систем // Тези доповідей VI Міжнародної школи з математичних та статистичних методів в економіці, фінансах та страхуванні. Ласпі (Крим, Україна), 9-14 вересня 2002. – Київ, 2002. – С.15-16.
 6. Квасній М.М. Підходи Лагранжа та Ейлера до опису фінансових потоків між господарськими суб’єктами регіону. Закони динаміки фінансових ресурсів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2002. – Випуск 5. – С.50-53.
 7. Квасній М.М. Моделювання впливу динаміки економічної системи на еволюцію грошей // Економічні проблеми ринкової трансформації України: Тези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції: Львів, 3-4 грудня 2000. – Львів, 2002. – С.109-110.
 8. Елейко Я.И., Квасний М.Н., Коркуна И.И. Моделирование рисков финансовых потоков // Cб.трудов Международной научной школы. Моделирование и анализ вероятности и риска комплексных систем: Санкт-Петербург (Россия), 20-23 августа 2003. – С.124-129.
 9. Квасній М.М. Фрактальний і топологічний підходи як конкурентоспроможні інновації теорії банківництва //Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика: Зб. тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2006р.- Суми: УАБС НБУ , 2006.-С.40-42.
 10. Квасній М.М. Ситуаційне та перспективне моделювання нелінійної динаміки фінансово-економічних систем // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тези доп., 24-26 жовтня. Відп. ред. С. І. Юрій.- Тернопіль, 2007.-С. 315 – 317.
 11. Квасній М. М. Інваріанти тензора в нелінійній динаміці фінансово-економічних систем // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції.25-26 вересня 2008р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2008.- С. 154 – 156.
 12. Квасній М. М. Математичне моделювання розвитку фінансово-економічних систем // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : Материалы ІІІ международной научно-практической конференции. 23-25 апреля 2009г. – Пинск, Республика Беларусь: Полесский государственный университет, 2009.- С. 179 – 180.
 13. Квасній М.М. Методи оцінки невизначеності інвестиційного середовища// Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 жовтня 2009р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2009.- С. 296 – 298.
 14. Квасній М.М. Інваріантні методи оцінки динаміки фінансово-економічних систем // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 12-13 листопада 2009р. – Суми: ДВНЗ “Українська академія банківської справи  Національного банку України”, 2009.- С. 133– 135.
 15. Квасній М.М. Моделювання динаміки фінансово-економічних систем з врахуванням структурних змін та зовнішніх впливів // Сучасні аспекти антикризового управління економікою: Матеріали круглого столу 11 жовтня 2010р. – Київ: УБС НБУ, 2010.- С. 21-28.
 16. Другов О.О., Квасній М. М. Наукові здобутки Львівського інституту банківської справи УБС НБУ ( до 70-річчя з дня заснування) [Текст] / М. М. Квасній. – // Регіональна  економіка. – 2010.- № 2 (56).- С. 226 – 228.
 17. Квасній М.М. Термодинамічне моделювання динаміки ринку валют \\ XVIIІ Міжнародна конференція “Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності” 19-23 вересня 2011 р. – м. Алупка: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2011. – С. 87-89.
 18. Квасній М.М. Моделювання динаміки валютного ринку із врахуванням зовнішніх впливів // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Тези доповідей та виступів VІ Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 жовтня 2011р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2011.- С. 260 – 262.
 19. Квасній М.М. Термодинамічне моделювання кредитно-депозитної діяльності депозитних корпорацій України \\ XІV Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” 27-28 жовтня 2011 р. – м. Суми: ДВНЗ ”Українська академія банківської справи Національного банку України”, 2011. – С. 112-114.
 20. Квасній М.М., Квасній М.Р. Оцінка короткострокової перспективи депозитного портфеля Кредобанку \\ XІХ Міжнародна конференція “Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності” 23-27 квітня 2012 р. – м. Мукачеве: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2012. – С.120-125.
 21. Квасній М.М. Ювілей професора Т.С. Смовженко  [Текст] / М.М. Квасній, О.О. Другов //Бюлетень  Західного Наукового Центру/ Національна академія наук України та Міністерство освіти , науки, молоді та спорту України. ЗНЦ. – Львів: ПАІС, 2011.-  С. 184 – 187.
 22. Квасний М. Н., Голубец В. В. ARIMA-LI прогноз качества кредитного портфеля банка \\ XХ International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU), September 17-21, 2012 – University of Defence, Brno, Czech Republic, 2012. – P.162-166.
 23. Квасній М. М., Голубець В. В. Оцінка перспективи якості кредитного портфеля банків на основі інтегрування методів моделювання [Текст] / М. М. Квасній, В. В. Голубець // Фінансовий простір / Міжнародний науково-практичний журнал. – 2012.- № 2 (6).- С. 55 – 65.
 24. Квасній М.М. Побудова стратегії відсоткових ставок банку \\ XХІ International Conference “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU), May 13-17, 2013 – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Skhidnytsia, Ukraine, 2013. – P.145.
 25. Mariya Kvasniy. THE INTEGRATION OF METHODS ARIMA AND OF LEADING INDICATORS FOR FORECAST OF QUALITY OF LOAN PORTFOLIO BANKING // VII Międzynarodowa Konferencia Naukowa Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych”, 7-10maja 2013 r. Streczchenia referatuw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakopane, Polska, 2013. – P. 21.
 26. Квасній М.М. Математичне моделювання діяльності банку \\ XХІІ International Conference “Problems of decision making  under     uncertainties” (PDMU), September 23-27, 2013 – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Yalta, Ukraine, 2013. – P.85.
 27. Kvasniy Mariya. Mathematical modeling strategy of price policy bank //    XVІ       International Conference on Information Technology for Practice 2013, October 10-11, 2013, Ostrava, Czech Republic.- P. 84-89.
 28. Квасній М.М., Єлейко Я.І. Тополого-фрактальне та термодинамічне моделювання нелінійної динаміки фінансово-економічних систем \\ V Международная научно-практическая конференция “Наука и бизнес”  9-10 февраля 2015 г. – г. Днепропетровск: компания Noosphere, 2015. – С. 75-79.
 29. Квасній М.М. Топологічна оцінка структурних змін нелінійної динаміки фінансово-економічних систем \\ Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу” 25 лютого – 1 березня 2015 р. – смт. Ворохта: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015. – С. 45-46.
 30. Квасній М.М. Термодинамічне моделювання виробничої діяльності фінансових корпорацій України \\ І Международный научно-практический форум “Наука и бизнес”  29 июня-3июля 2015 г. – г. Днепропетровск – Киев – Черновцы: компания Noosphere, 2015. – С. 136-140.
 31. Квасній М.М. Концепція моделювання динаміки фінансово-економічних систем на основі інтегрування неокласичної та еволюційної парадигм  // Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір: Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2016 р.). – Л. :ЛННІ ДВНЗ “УБС”, 2016. – С.211-214.
 32. Квасній М.М. Діагностування структури динаміки фінансово-економічних систем: топологічний підхід \\ ІІ Международный научно-практический форум “Наука и бизнес”  1июля 2016 г. – г. Днепропетровск: компания Noosphere, 2016. – С. 106-112.
 33. Kvasniy Mariya. Mathematical Modeling of the Deposit IFC Strategy under Uncertainty // Information Technology for Practice 2016: Selected Papers of the XIX International Conference on Information Technology for Practice 2016, October 13-14, 2016, Ostrava, Czech Republic. – P. 305-317.  –  Available: cssi-morava.cz/new/index.php?id=103.
 34. Квасній М.М. Гібридні методи аналізу динаміки фінансово-економічних систем / М. М. Квасній // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи: [матеріали ХV Міжнародного  наукового семінару, Київ – оз. Світязь, 4-8 липня 2016 р.] / за наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка; Національна академія управління; Міжнародна академія інформатики. – К.: Національна академія управління, 2016.- С. 73-78.
 35. Квасній М.М. Оцінювання перспективи залучення ресурсів фінансовою корпорацією на основі гібридизації методів моделювання // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід: Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції (21-22 жовтня 2016 р.). – Т. :ТНТУ ім. Пулюя, 2016. – С.62-63.
 36. Квасній М.М., Дявіл А.М. Моделювання поведінки ІТ ринку праці Львівщини // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 квітня 2017 р.). – К.: Київський національний університет культури і мистецтва, 2017. – Ч.2. – С.56-59 (ББК 32.97).
 37. Квасній М.М. Гібридні методи як інноваційні інструменти аналізу постіндустріальної фінансово-економічної динаміки // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (17-19 травня 2017 р.). – Львів : Видавництво Львівської Політехніки, 2017, 1 електрон. опт. диск (CD – ROM , ISBN 978-966-941-053-5) – С.682-684.
 38. Kvasniy M.M. Tenzor modeling of fractal dynamics of financial and economic systems // Problems of decision making under uncertainties: XXX International Conference (14-19 of august of 2017, Vilnius). – Vilnius: General Jonas Military Academy of Lithuania, P. 138-139 (ISBN 978-617-7530-07-6).
 39. Квасній М.М., Левчук К.В. Управління стартапами з урахуванням ризиків// Project, Program, Portfolio, p3management: Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17.12.17 р.) – Одеса: ОНПУ, 2017
 40. Квасній М.М. Моделювання трансформаційних процесів валютного ринку на основі синергії термодинаміки, фрактальної геометрії та випереджаючих індикаторів // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (24 жовтня 2017 р.). – Черкаси:ЧННІ ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2017. – С.305-308 (ББК 65.262 (4Укр.)).
 41. Kvasniy Mariya, Tymergazina Veronika. Innovative technologies of forecasting on the example of the budget of Ukraine in the conditions of transformation // Information Technology for Practice 2018: Selected Papers of the XXI International Conference on Information Technology for Practice 2018, October 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic.- P. 93-107.
 42. Квасній М.М. Концепція – модель для оцінки та передбачень розвитку трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни на основі інтегрування методів фрактального аналізу, прогнозування та топології // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції (9 листопада 2018 р.). – Черкаси:ЧННІ ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2018. – С.115-11
 43. Квасній М.М. Моделювання динаміки експорту ІТ послуг України // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2019 р.). – К.: Київський національний університет культури і мистецтва, 2019. – Ч.2. – С.57-60 (ББК 32.97).
 44. Квасній М.М. Підвищення реалізації стартапів на основі удосконалення аналізу ризиків // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2019 р.). – Львів : Видавництво Львівської Політехніки, 2019. –  1 електрон. опт. диск (CD – ROM , ISBN 978-966-941-340-6) – С.488-490.
 45. Квасній М.М. Застосування z-моделювання для прогнозування фінансової кризи підприємства // Інтеграція України в європейський та світовий фінансовий простір: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2020 р.). – Л. :ЛННІ ДВНЗ “УБС”, 2020. – С.8-1
 46. Дявіл А.Г., Квасній М.М. Аналіз та прогнозування розвитку ІТ ринку України // Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (28-29 травня 2020 р.). – Дніпро : Міжнародний електронний науко-практичний журнал “WayScience,  Ч. 1 – С.377-379.
 47. Гапонов О.Ю., Квасній М.М. Інновації розробки сайтів 2020 // Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 липня 2020 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2020, Ч. 1 – С.61-62.
 48. Король В.А., Квасній М.М. Моделювання розвитку IT-ринку України // Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 липня 2020 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2020, Ч. 1 – С.62-65.
 49. Новосядла О.В., Квасній М.М. Аналіз та оцінка розвитку інтернет-банкінгу в Україні // Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 липня 2020 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2020, Ч. 1 – С.66-69.
 50. Квасній М.М. Уточнення прогнозів: інноваційні методи та моделі// Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці: Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (30 листопада – 4 грудня 2020 р.). – Ірпінь: ЗВО МФУ “Державний податковий університет”, 2020. – С.621-624.
 51. Бурка Б.В., Квасній М.М. Ігрові моделі динамічної конкуренції // Актуальні тенденції наукових досліджень у сфері розробки і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Дніпро, 06-07 грудня 2021 р.). – Дніпро: НМАУ, 202 – С.58-60. (http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2031/p601)
 52. Чемерис Р.В., Квасній М.М. Шляхи мінімізації корупційних впливів на економіку України // Актуальні тенденції наукових досліджень у сфері розробки і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих (Дніпро, 6-7 грудня 2021 р.). – Дніпро: НМАУ, 202 – С.96-99. (http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2031/p601)
 53. Дудек О.А., Квасній М.М. Модель управління сталого розвитку на основі рівноважних цін //Актуальні тенденції наукових досліджень у сфері розробки і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Дніпро, 06-07 грудня 2021 р.). – Дніпро: НМАУ, 202 – С.136-138. (http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2031/p601)
 54. Герій Д.Р., Квасній М.М. Модель сталого розвитку на основі математичної теорії управління Понтрягіна // Актуальні тенденції наукових досліджень у сфері розробки і використання моделей економічної поведінки суб’єктів господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «» (Дніпро, 06-07 грудня 2021 р.). – Дніпро: НМАУ, 202 – С.120-122. (http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2031/p601

 

Проекти

Науково-дослідні теми

Львівський національний університет імені Франка:

1.«Імперативи теорії та практики економічного розвитку в умовах глобалізації» (ДР № 0119U100886, ініціативна в межах робочого часу, 2019-2023 рр.); Підрозділ 3.3. Подолання корупції як євроінтеграційний імператив розвитку економіки України в умовах глобалізації (Квасній М.М., Чемерис Р.В., 2023р.)

Особистий внесок: удосконалено методику оцінювання впливу корупції на економічних суб’єктів на основі застосування методів економічної динаміки, а саме, інтегрування моделювання та прогнозування на основі кореляційного аналізу та кривих зростання. Внаслідок чого набули подальшого розвитку аналіз та оцінка динаміки корупції в Україні та її впливу на економічних суб’єктів на основі показників: обсягу виробництва, індексу сприйняття корупції, кількості подання до суду корупційних справ. Розроблений у дослідженні кореляційно-регресійний аналіз – для діагностування наявності та оцінки щільності зв’язку між індексом сприйняття корупції (СРІ) та обсягом виробництва в розрізі великого, середнього та малого підприємництва, а також, економіко-динамічне моделювання – для формалізації залежності обсягу виробництва від індексу СРІ у вигляді кривих зростання та отримання прогнозних оцінок, формують вагому методичну основу для моделювання та розрахунку рівня впливу корупції на економічних суб’єктів.

2. «Імперативи економічної безпеки України в умовах сучасних викликів» (ДР № 0123U102172, ініціативна в межах робочого часу, 2023-2025 рр.); Підрозділ. Інформаційні ризики та їх вплив на розвиток бізнес-структур: аналіз та моделювання (Квасній М.М., Грабовський П.М., Чемерис Р.В., 2023р.).

Особистий внесок: удосконалено поняття інформаційний ризик у широкому розумінні, що включає в себе будь-які втрати або невизначеність, спричинені недостатньою або некоректною інформацією. Такий підхід розширює розуміння інформаційного ризику та адекватніше показує його вплив на бізнес та економіку. Набув подальшого розвитку аналіз впливу інформаційних ризиків та невизначеності на різні сфери економіки та бізнесу. Удосконалено методи оцінювання впливу інформаційних ризиків на розвиток бізнес-структур. Набули подальшого розвитку методи моделювання економічного розвитку в умовах інформаційних ризиків.

Науково-дослідні теми ДВНЗ “Університет банківської справи”:

1. «Забезпечення фінансової стабільності фінансового сектору економіки України на засадах сталого розвитку та в умовах новітніх епідеміологічних викликів» (ДР № 0121U113271, держбюджетна, 2020–2021 рр.);

Особистий внесок: вперше запропоновано методологічну концепцію для моделювання становлення сталого розвитку економіки на основі визначальних факторів: енергетичного, замкнутих технологій,  забруднень, організаційного, інформаційного, фактору глобалізації та оптимізаційних, балансових  і  управлінських моделей. Удосконалено методику  моделювання становлення сталого розвитку економіки  засобом розгляду нових визначальних факторів, введення у модель фактору глобалізації, використання математичної теорії управління Понтрягіна та теорії ізоморфних відображень.

2. «Імперативи теорії та практики економічного розвитку в умовах глобалізації» (ДР № 0119U100886, ініціативна в межах робочого часу, 2018-2023 рр.);

Особистий внесок:запропоновано концепцію використання еволюційної теорії ігор та динаміки реплікатора для дослідження прийняття рішень, заснованих на обмежено раціональній поведінці фірм в умовах невизначеності, побудові моделі та розробці стратегій динамічної конкуренції. Удосконалено методику моделювання стратегії фірми в умовах невизначеності, яка чисельно реалізована і може бути використана як фінансовими фірмами, так і будь-якими іншими у практичних цілях та у навчальному процесі. Зокрема, для розробки стратегії  розвитку підприємництва в Україні.

3. «Формування комплексної програми виходу Львівського локомотиворемонтного заводу з проблемного фінансово-економічного стану» (ДР № 0119U101018, госпдоговірна, 2019-2020 рр.);

Особистий внесок: для оцінки та передбачень можливих негативних змін фінансового стану запропоновано науково-методичний підхід, розроблений засобом інтегрування скорингових моделей Альтмана, Ліса, Тафлера і Тішоу, та проведено діагностику ймовірності банкрутства для підприємства ПрАТ Львівський локомотиворемонтний завод. Удосконалено методику  прогнозування ймовірності банкрутства підприємства засобом використання системи  скорингових моделей та їх інтегрованого показника.

4. «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» (ДР № 0117U002441, інв. № НДЧ – 01.17/19.ФЗ, 2018-2019рр.);

Особистий внесок: вперше  розроблено концепцію аналізу та моделювання динаміки фінансово-економічних систем в умовах трансформації засобами топології та фрактального аналізу, що дає можливість оцінювати сучасну нестабільну динаміку із урахуванням структурних змін. Реалізація концепції дає змогу підвищити точність діагностики і прогнозування динаміки фінансово-економічних систем, що, в свою чергу, використовується при побудові гнучких управлінських рішень, які дозволяють пом’якшувати кризові та ефективно використовувати сприятливі періоди в розвитку фінансово-економічних систем.

5. «Підвищення ефективності взаємодії банківського та реального секторів економіки в умовах євроінтеграції та глобалізації» (номер державної реєстрації 0105U008982, 2005–2009 рр.);

6. «Застосування методу ефективної процентної ставки в обліку фінансових інструментів банків» (відповідно до Єдиного тематичного плану наукових досліджень Національного банку України на 2007–2008 рр.);

7. «Еволюція грошей та їх соціальна природа у ХХІ столітті» (номер державної реєстрації 0102U006050, 2002–2004 рр.);

(в межах роботи наукової лабораторії наукового відділу Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за 2010–2014 рр.):

8. «Діагностика тенденцій розвитку фінансового сектору сучасної економіки»;

9. «Економіко-математичне моделювання процесів у фінансовому секторі»;

10. «Аналіз поведінки фінансових інструментів та умов їх функціонування».

Особистий внесок: розробка тополого-фрактального методу моделювання нелінійної динаміки з урахуванням структурних змін і його застосування до моделювання банківського та реального секторів економіки.

Методичні матеріали

Розклад