Савіцька Ольга Петрівна

Посада: доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olha.savitska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

 • теоретичні та прикладні аспекти менеджменту організацій;
 • проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств;
 • дослідження актуальних проблем управління інвестиційною та інноваційною діяльністю підприємств;
 • теоретичні та практичні засади формування та удосконалення системи менеджменту у підприємствах;
 • проблеми організації управлінської діяльності та самоменеджменту.

Керівництво науковою темою «Формування стратегії розвитку у ТОВ «Рута» (номер державної реєстрації 0218U006687).

Відповідальний виконавець науково-дослідних тем з державною реєстрацією:

 • «Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України» (ДР 0113U004494).
 • «Маркетингове та інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку еколого-етнічного туризму в західних регіонах України» (ДР 0113U004492).
 • «Розвиток туризму у Західних областях України, як фактор матеріального і духовного розвитку суспільства» (ДР 0116U001001).

Науковий керівник студентських наукових робіт:

 • Томинець І.Ю. I етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з дисципліни «Менеджмент організацій» (ЛІЕТ, 2019 р.);.
 • Кіс М-.М.М II етап Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент», нагороджена дипломом II ступеня (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2019 р.).
 • Зірчак І.В. I етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з дисципліни «Менеджмент організацій» (ЛІЕТ, 2020 р.).

Курси

Вибрані публікації

Серед публікацій дві монографії, статті у фахових виданнях, тези конференцій тощо.

– ОПП «Менеджмент» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: магістр з менеджменту / Скрипко Т.О., Савіцька О.П., Щур О.М., Килин О.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 17 с. Член групи забезпечення.

– ОПП «Менеджмент» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: бакалавр з менеджменту / Скрипко Т.О., Савіцька О.П., Щур О.М., Килин О.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 18 с. Член групи забезпечення

 – Колективні монографії:

 1. Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: монографія / За ред. д.е.н. С.В. Князя. Львів: В-во Львівської політехніки, 2014. –372с.
 2. Савіцька О.П. Моделювання впливу ризиків на ефективність діяльності суб’єктів туристичного бізнесу як шлях до підвищення їх конкурентоспроможності / Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації: монографія / За заг. ред. І.О. Бочана. Львів, 2020. – С.88-105.

 – Статті:

 1. Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Формування конкурентного потенціалу туристичних підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. – № 25.09. – 2015. – С. 166–172 .
 2. Савіцька О.П., Килин О.В., Савіцька Н.В. Механізм стимулювання діяльності персоналу туристичних підприємств. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені  С.Г. Гжицького. – Том 17 (4(64)). – 2015. – С.325-329.
 3. Савіцька О.П., Савіцька Н.В., Погребняк Л.В. Екотуризм як важлива складова стратегії розвитку України. Електронне наукове фахове видання: «Глобальні і національні проблеми економіки» –Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського. – №15. – 2017. – С.122-128.
 4. Савіцька О.П., Савіцька Н.В., Погребняк Л.В. Вплив стратегії розвитку на ефективність діяльності туристичних підприємств.  Електронне наукове фахове видання: «Глобальні і національні проблеми економіки». –Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського. –  2016. – №13. – С.235-245.
 5. Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Оцінювання рівня ризику туристичної діяльності регіонів України статистичними методами. Вісник НЛТУ. – 2018. – № 28(4). – С.102-107.
 6. Дутка Г.Я., Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Кластерний аналіз суб’єктів туристичної діяльності. «Економічний аналіз». Збірник наукових праць. Том 29,  № 1. – Тернопіль,  2019. – С. 114-126.
 7. Дутка Г.Я., Савіцька О.П. Економетричне моделювання впливу активів на обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств України. Вісник Одеського Національного університету. – Том 24. –Випуск 1 (74). – Серія «Економіка», 2019.  – С.126-131.  
 8. Савіцька О.П., Савіцька Н.В., Щур О.М. Активізація інвестиційних процесів в Україні. Науковий журнал «Бізнес Інформ», № 10. – Харків,  2019. –  с. 69–77.
 9. Савіцька О.П. Обгрунтування вибору джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств. Вісник Одеського Національного університету.  – Том 24.  –Випуск 4 (77). – Серія «Економіка», 2019. – С.156-164.
 10. Дутка Г.Я., Савіцька О.П. Тенденції та напрями активізації прямого іноземного інвестування економіки України. Вісник Одеського національного політехнічного університету «Економіка: реалії часу». – 2019. – №4 (44). –-с. 124-132.
 11. Дутка Г.Я., Савіцька О.П. ABC-XYZ-аналіз регіонів України за дохідністю/рівнем ризику туристичної галузі. Науковий журнал «Бізнес Інформ», № 3. – Харків, 2020. – с. 137-147.
 12. Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Оцінка та напрями підвищення інвестиційної привабливості України. Вісник ЛІЕТ 2020. № 15.С.9-20
 13. Савіцька О.П., Щур О.М., Негрич О.І. Форми та складові матеріального стимулювання керівників підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. №1. –С145-152. (Серія: економічні науки).
 14. Савіцька О.П., Савіцька Н.В. Капітальне інвестування в економіці підприємств Львівської області: рейтингування, тенденції та напрями активізації. Науковий журнал «Бізнес Інформ», № 2 (517). – Харків, 2021. – с. 48-56

Наукова біографія

ОСВІТА

У 1990 році закінчила з відзнакою Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства; кваліфікація «Економіст-організатор с/г виробництва».

1996 р. – отримано наукову ступінь кандидата економічних наук (диплом КН № 009654).

2004 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту (атестат 02ДЦ № 001368).

РОБОТА

1996-2014 рр. – Львівський державний аграрний університет, кафедра менеджменту і права, посади: асистент (1996-1999 рр.); старший викладач (1999-2002 рр.), доцент (2002-2004 рр.)

2005-2010 рр. – Львівський національний аграрний університет, кафедра менеджменту організацій імені проф. Є. Храпливого, доцент.

2010-2014 рр. – НУ «Львівська політехніка», кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва, доцент.

2014-2021 рр. – Львівський інститут економіки та туризму, кафедра менеджменту та комерційної діяльності, посади: доцент (2014-2017 рр.); завідувач кафедри (2017 – 2021 рр.).

З 01.04.2021 р. – по даний час – Львівський національний університет ім. Івана Франка, кафедра управління та експертизи товарів, доцент.

Підвищення професійної майстерності

 • Міжнародне стажування: Фонд сталого розвитку підприємництва Горста Рогоша за програмою «Успіх можна спланувати» (м. Львів, 09-15 жовтня 2017 р.)
 • Стажування у Національному лісотехнічному університеті України за програмою «Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок та відпрацювання фахових компетенцій з управлінських дисциплін» ( наказ № 167-к від 27.04.2018р.).

Нагороди

Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2017)

Розклад