Левицька Ольга Миколаївна

Посада: доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olha.shchur@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

 • адаптація готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання;
 • інноваційні механізми забезпечення зростання конкурентноспроможності підприємств готельного господарства;
 • гнучкі методи впровадження інноваційних методів підвищення конкурентноздатності туристичних підприємств.

Відповідальний виконавець науково-дослідних тем з державною реєстрацією:

 • «Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України» (ДР 0113U004494).
 • «Маркетингове та інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку еколого-етнічного туризму в західних регіонах України» (ДР 0113U004492).
 • «Розвиток туризму у Західних областях України, як фактор матеріального і духовного розвитку суспільства» (терміни виконання: 2016-2020 рр.) (ДР 0116U001001).

 

Курси

Вибрані публікації

Вибрані публікації:

Значна кількість наукових публікації: монографії, два навчальні посібники, статті у фахових виданнях, тези конференцій тощо.

– ОПП «Менеджмент» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: магістр з менеджменту / Скрипко Т.О., Савіцька О.П., Щур О.М., Килин О.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 17 с. (Член групи забезпечення)

– ОПП «Менеджмент» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: магістр з менеджменту / Скрипко Т.О., Савіцька О.П., Щур О.М., Килин О.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 18 с. (Член групи забезпечення)

  – Монографія: Щур О.М. Ефективність використання виробничого апарату підприємства: монографія. – Львів: Апріорі, 1996.

   – Посібники:

 1. Щур О.М. Економіка підприємства: навчальний посібник /За ред. д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Петровича Й.М. – Львів: Новий світ, 2004.
 2. Щур О.М. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник. /За ред. І.М. Комарницького. – Львів: Апріорі, 2013.

   – Статті:

1.Щур О.М. Вдосконалення системи управління туристичними підприємствами. Економіка. Фінанси. Право. № 4. 2014. – С.21-23.

2.Щур О.М. Методологічний підхід до оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу готельних підприємств. Науковий вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Випуск 13- м. Черкаси, Черкаський нац. ун-т, 2014. – с.216-220.

3.Щур О.М.,  Кінаш І. П., Пєтухова О. М. Діагностика стану роздрібної торгівлі та ресторанного господарства України. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: 2015. № 7. –C.25-30 (Серія: економічна)

4. Щур О.М., Замрій О.М. Cучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств готельного господарства. Науковий вісник Черкаського національного університету ім.. Б. Хмельницького, Випуск 15- м. Черкаси, Черкаський нац. ун-т, 2016. с.121-129.

5. Щур О.М., Макар О.П., Гошовська А.В. Сутність інноваційної діяльності підприємства в умовах конкуренції. Науковий вісник НЛТУ України, Випуск 22.2, 2012 – С.303-307.

6. Щур О.М. Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України. Науковий вісник Черкаського університету. Серія: економічні науки – 2017. – С.138-145.

7. Савіцька О.П., Савіцька Н.В., Щур О.М. Активізація інвестиційних процесів в Україні. Науковий журнал «Бізнес Інформ», № 10. – Харків,  2019. –  с. 69–77.

8. Щур О.М. Гнучкість функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу // Вісник ЛІЕТ № 15. – Львів, 2020.

9. Савіцька О.П., Щур О.М., Негрич О.І. Форми та складові матеріального стимулювання керівників підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. №1. –С145-152 (Серія: економічні науки)

Активна участь в конференціях:

 1. Щур О.М., Лисак М.І. Організаційні зміни – необхідна умова забезпечення розвитку підприємства Маркетингове забезпечення діяльності підприємств сфери послуг / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права (м. Полтава, 28.10.2020 р.).–  С.48-50.
 2. Щур О.М., Видоборович В.О. Шляхи удосконалення стратегічного управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (м. Полтава, 28.10. 2020 р.).– С.50-53.
 3. Щур О.М., Панасяк І.Р. Напрями удосконалення інвестиційної привабливості підприємств гостинності/ Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки»(м. Запоріжжя, 31.10.2020 р.).– С.163-168.
 4. Савіцька О.П., Щур О.М. Аналіз та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти» (м. Запоріжжя, 28.11.2020 р.).–  С. 75-79.
 5. Савіцька О.П., Савіцька Н.В., Щур О.М. Диверсифікація сфери послуг як механізм інноваційної направленості підприємства готельного господарства / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку і права» (м. Полтава, 16.11.2020 року).-  С. 55-58.
 6. Савіцька О.П., Щур О.М., Савіцька Н.В. Стратегічні підходи до підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери готельного бізнесу / Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції» ( м. Дубляни, 12-13 травня 2020 р.). – С. 63-69.

 

Наукова біографія

Член групи забезпечення освітньо-професійних програм «Менеджмент» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів за спеціальністю 073 «Менеджмент».

ОСВІТА

Закінчила  Львівський політехнічний інститут у 1992році за спеціальністю «Економіка і управління в машинобудуванні»; кваліфікація «Інженер-економіст».

Кандидат економічних наук (диплом КН № 008724 від 1995р.). Доцент кафедри економіки підприємства і менеджменту (атестат ДЦ № 004487 від 2002р.).

РОБОТА

1992-2007 рр. – асистент,  старший викладач та доцент кафедри економіки підприємства та обліку і аналізу НУ Львівська Політехніка.

2007-2013 рр. – доцент кафедри фінансів Львівського інституту новітніх технологій ім. В.Чорновола

2013-2017 рр. – доцент кафедри менеджменту та комерційної діяльності Львівського інституту економіки та туризму.

з 01.04.2021 р. – по даний час – доцент кафедри управління та експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Підвищення професійної майстерності:

 • Міжнародне стажування: Фонд сталого розвитку підприємництва Горста Рогоша за програмою «Успіх можна спланувати» (м. Львів, 09-15 жовтня 2017 р.)
 • Підвищення кваліфікації шляхом проходження стажування у Національному лісотехнічному університеті України за програмою «Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок та від-працювання фахових компетенцій з управлінських дисциплін» ( наказ № 167-к від 27.04.2018р.).

Розклад