Свелеба Наталія Андріївна

Посада: доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

 • управління витратами суб’єктів сфери послуг,
 • оптимізація системи оподаткування підприємницької діяльності,
 • забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу

Курси

Вибрані публікації

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. співавтор 5 навчальних посібників, 5 монографій. Вибрані публікації:

Посібники:

 1. Фінансовий менеджмент: навч.посібник / Атаманчук З.А., Майор О.В., Килин О.В., Свелеба Н.А., Тимчишин Ю.В. та ін. / Під ред. проф. О.І. Скаска. – Львів : Растр-7, 2018. – 430с.
 2. Свелеба Н.А. Економіка і організація інноваційної діяльності: практикум – Львів : Вид-во ЛКА, 2014. – 143 с.
 3. Свелеба Н.А. Організація виробництва: навч. посібник. – Львів : Вид-во ЛКА, 2012. – 383 с.
 4. Свелеба Н.А., Ковтун О.І., Килин О.В. Державне регулювання економіки: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей – Львів: Вид-во ЛКА, 2001. – 220с. (рекомендовано МОН України)
 5. Свелеба Н.А., Ковтун О.І., Килин О.В. Стратегія фірми (підприємства) : навчально – методичний посібник для самостійного вивчення курсу – Львів: Вид-во ЛКА, 2001. – 132 с. (рекомендовано МОН України).

Монографії:

 1. Мних Є.В., Свелеба Н.А. Побудова сучасного оперативного обліку й аналізу витрат цукрового виробництва. – Львів: Світ, 1998. – 145с.
 2. Свелеба Н.А. Методичні підходи до оцінки інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку. Застосування стратегічних підходів до планування розвитку інфраструктури регіону: монографія / Управління розвитком економічної та соціальної інфраструктури Західного регіону в контексті євроінтеграції – Львів : Вид-во Ліга-Прес, 2011. – 140 с. (С. 37-45, 82-95)
 3. Свелеба Н.А. Управлінський облік як базис внутрішньої інформаційної системи підприємств готельного господарства: монографія / Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств: монографія – Львів : Растр-7, 2016. – 172 с. (С.98-110)
 4. Свелеба Н.А. Економіко-математичне моделювання конкурентоспроможності туристичних фірм / Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України: колективна монографія /  За ред. проф. О.І. Скаска. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – 172 с.
 5. Свелеба Н.А. Характеристика фінансово-економічних та податкових стимулів, що регулюють розвиток організаційно-економічного механізму підприємств сфери послуг// Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг: колективна монографія / За заг. ред. проф. Б.В. Гриніва. – Львів: Растр-7, 2019. – 210 с. – С. 67-80.

Статті:

 1. Килин О.В., Свелеба Н.А. Перспективи розвитку внутрішнього туристичного ринку в Україні // Вісник ЛКА. Випуск  № 15, 2013 – Львів: Вид-во ЛКА. Серія : Торгівля, підприємництво, к\д».
 2. Свелеба Н.А., Бігус М.М. Роль партнерства у забезпеченні конкурентоспроможної діяльності суб’єктів туристичного бізнесу // Вісник ЛІЕТ, 2014. – С.117-126
 3. Вітер О.М., СвелебаН.А., Озимок Г.В. Підходи до забезпечення якісної загально-економічної підготовки фахівців індустрії гостинності //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – К.: Gnosis, 2015. – С. 67-75.
 4. Свелеба Н.А.,  Свелеба С.А. , Куньо І.Н. Створення багатомірного OLAP-куба послуг готельно-туристичного комплексу Прикарпаття // Електроніка та інформаційні технології.  Вид-во Львівський ун-т ім. Івана Франка. – Вип 7. 2017. – С. 72-77
 5. Свелеба Н.А., Майор О.В. Деякі особливості формування фінансово-кредитних інструментів інноваційного розвитку підприємств сфери послуг // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць. Львів, 2018, том 28, No 4. С.92-97
 6. Свелеба Н.А., Майор О.В. Податкові важелі впливу на формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємств сфери послуг // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць. Львів, 2018, том 28, No 4. С. 112-115
 7. Sveleba N. The Cost of a Tourist tour – a Database of KnowledgeWritten in Pynhon // Electronics and information technologies. View of Lviv Ivan Franko University. – Whip 8. 2018. – 32-35
 8. Експертна система визначення собівартості готельного номера/ Свелеба Н.А., Свелеба С.А., Катеринчук І., та інші // Електроніка та інформаційні технології. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – Вип 5. 2019. – С. 102-111
 9. Вітер О.М., Килин О.В., Свелеба Н.А. Моніторинг стану управлінського обліку на підприємствах сфери послуг з метою підвищення ефективності витрат операційної діяльності // Держава та регіони. Випуск 4 (115). Запоріжжя, 2020 (Серія: економіка та підприємництво)

 

Біографія

У 1993 році закінчила з відзнакою Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні», присвоєно кваліфікацію економіст-організатор.

1993-1996 рр. навчалася у аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка при кафедрі «Облік і аудит». У червні 1998р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Оперативний облік і аналіз витрат на виробництво цукру», у 2002 році – присвоєно вчене звання доцента кафедри регіональної економіки Львівської комерційної академії.

1998-2013 рр. працювала у Львівській комерційній академії на посадах асистента, доцента на кафедрах регіональної економіки і економіки підприємства .

2013-2021 рр. працювала у Львівському інституті економіки і туризму:

– доцент кафедри обліку і фінансів;

– декан факультету туризму і готельно-ресторанної справи (2014-2016 рр.);

– заступник завідувача кафедри  обліку і фінансів з наукової роботи  (2017-2021 рр).

З 1 квітня 2021 р. – доцент кафедри управління та експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана Франка.

 Стажування:

 • Приватний вищий навчальний заклад Європейський університет . Програма «Актуальні питання підготовки фахівців за спеціальністю «Економіка підприємства» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації  № 45  від 21.06.2013 р.)
 • Львівський торговельно-економічний університет. Кафедра бухгалтерського обліку. Програма «Новітні технології викладання облікових дисциплін» (довідка №45/16 від 24.04.18р.)

Проекти

Здійснювала керівництво дисертаційним дослідженням за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності) на тему «Управління конкурентоспроможністю суб’єктів туристичного бізнесу».

Розклад