«Бухгалтерський облік на підприємствах сфери послуг» (спец. 071 «Облік і оподаткування»)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Свелеба Н. А.ЕКо-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКо-33сдоцент Свелеба Н. А.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облікна підприємствах сфери послуг» є вироблення в студентів сучасного мислення, вміння в конкретних умовах (ситуаціях) професійно приймати правильні рішення. А тому завданням є максимально наблизити процес вивчення курсу до конкретних умов господарювання (роботи бухгалтерів) підприємств з різними галузевими особливостями, розкриття суті, специфіки, призначення та змісту бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання різних видів економічної діяльності.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.
  2. Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації: навч. посіб. / В. О. Озеран, О. О. Куцик, А. М. [та ін.] ; Львів. комерц. акад. — Л., 2010. — 312 с.
  3. Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика: Монографія. / Н.О. Гура. — К. : Знання, 2006. — 351 с
  4. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання, 2014. – 541 с.
  5. Мех Я. В., Журавель Г.П., Крупка Я. Д, Крисоватий А. І. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства. — К.: НМК ВО, 2011.
  6. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. Навч. посібник / Н.М. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2009. – 480 с.
  7. Свідерский Є.І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2008. – 233 с
  8. Облік у галузях виробництва і послуг: навч. посіб. / Ю.Д. Маляревський, М.С. Горяєва, Н.С. Пасенко, А.О. Касич ; Харк. нац. екон. ун-т. — Х. : ІНЖЕК, 2008. — 616 c.
  9. Янчева Л.М. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб. / Л.М. Янчева, А.П. Грінько ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2009.

Матеріали

Мультимедіа, платформа Moodle, комп’ютерне програмне забезпечення.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус