Лабораторія товарознавчих досліджень економічного факультету

 • Про лабораторію
 • Співробітники
 • Методичні матеріали
 • Дослідження

Лабораторія товарознавчих досліджень функціонує на економічному факультеті ЛНУ ім. І. Франка . Завданням діяльності Лабораторії є:

 • забезпечення безпечних умов праці відповідно до Технічні вимоги до виробничих приміщень лабораторії, Інструкцій з охорони праці та проведення виробничих інструктажів для осіб, які займаються в лабораторії;
 • забезпечення діяльності навчального та наукового процесу Університету;
 • виконання грантових і державних програм, госпдоговірних тем, досліджень по виконанню наукових кафедральних тем, впровадженню їх результатів в освітній процес Університету;
 • підготовка документів Системи управління лабораторією та навчально-методичних матеріалів;
 • систематичний аналіз змін законодавчих і нормативно-правових актів об’єктів, які регламентовані Сферою акредитації і пов’язані з експертизою товарів, розширення об’єктів Сфери акредитації;
 • удосконалення  професійних знань і практичних навичок  персоналу лабораторії та студентів щодо умов й інноваційних підходів до формування інформаційної бази з товарознавчої експертизи;
 • сприяння формування професійних знань й вмінь шляхом залучення аспірантів і студентів до  експериментальних досліджень товарів;
 • створення належних умов під час виконання наукових робіт, проведення лабораторних робіт згідно навчальних планів і робочих програм дисциплін;
 • формування навчально-матеріальної бази сучасним лабораторним обладнанням;
 • готує звіти, формує пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки студентів для випускових кафедр, подає на розгляд Вченої Ради економічного факультету;
 • готує інформацію для оновлення електронної сторінки Web-сайту Університету;
 • постійне підвищення кваліфікації персоналу лабораторії;
 • впровадження заходів, спрямованих на збереження матеріальних цінностей, дотримання правил техніки безпеки та охорони праці;
 • забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є лабораторія.

Лабораторія виконує обов’язки, покладені на неї Системою управління, Настановою з якості, Статутом університету, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням

Співробітники

завідувачБУРАК Євгенія Ільківназавідувач
старший лаборантБАСА Ольга Ільківнастарший лаборант
старший лаборантВІНЯК Оксана Зеновіївнастарший лаборант

Методичні матеріали

Лабораторні практикуми з різних товарних груп

Павлишин М.Л., Бурак Є.І._ХД

сучасна тов. експертиза

сертифікат Бурак

 

Дослідження

Лабораторія надає консультації щодо адаптації сучасних методів експериментальних досліджень здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня при виконанні кваліфікаційних робіт.

Студентка Марців Ірина (група ЕКП-44с), самостійно здійснювала експериментальні наукові дослідження (сенсорний аналіз, визначення пінного числа, рН, стійкості піни, вмісту води і хлоридів) для кваліфікаційної роботи на тему «Товарознавча оцінка вітчизняного ринку зубних паст в Україні» (науковий керівник доц. Луців Н.В.).

У лабораторії товарознавчих досліджень Захаров Максим, студент групи ЕКП-44с, спільно із зав.лаборією Бурак Євгенією та старшим лаборантом Баса Ольгою здійснив експериментальні дослідження для виконання курсової роботи на тему «Аналіз асортименту, оцінка якості рідкого туалетного мила» (науковий керівник доц. Павлишин М.Л.).

Програмними результатами науково-дослідної роботи студента стали: здатність оцінювати безпечність та якість товару за допомогою сучасних методів. У результаті роботи було опановано методики лабораторних досліджень рідкого туалетного мила, зокрема характеристика зовнішнього вигляду, кольору та запаху; визначення вмісту води і летких речовин, рН, колоїдна стабільність, термостабільність тощо.

 

Навчальна лабораторія товарознавчих досліджень економічного факультету (зав.лабораторії Бурак Євгенія Ільківна) є хорошою матеріальною базою для проведення як лабораторних, так і науково-дослідних робіт.

Лабораторна робота з дисципліни «Товарознавство: харчові продути» Захарчина Романа Мироновича, доцента кафедри управління та експертизи товарів, зі студентами 3 курсу групи ЕКП-34с. На занятті за темою «Кава і кавові напої» студенти навчилися застосовувати одержані теоретичні знання. У лабораторних умовах студенти встановлювали відповідність кави і кавових напоїв еталонному зразку, що характеризується сукупністю органолептичних, фізико-хімічних показників, що регламентується національним стандартом. Після лабораторних занять студенти здатні самостійно здійснювати сенсорний аналіз кави за зовнішнім виглядом, кольором, запахом і смаком; визначати вміст екстрактних речовин, вологи, золи, кофеїну, ступеня помелу, тривалість повного розчинення кавових напоїв та його рН.

 

 

 

2021 лабораторія товароз. досліджень ЛНУ

Бартків Ярослав досліджував якість масла вершкового торгових марок «Галичина», «Молокія», «Ферма», де визначав зовнішній вигляд, смак, запах, вологість, сухий залишок, жирність тощо (тема «Товарознавчі аспекти дослідження ринку та якості масла вершкового»). В результаті проведених досліджень студент опанував методологію проведення експертної оцінки якості зазначеного виду молочної продукції. Результати досліджень вразили не лише студента, а й працівників лабораторії та наукового керівника.

Студентка Іванна Панчишин досліджувала ідентифікаційні ознаки та проводила товарознавчу експертизу ювелірних виробів з дорогоцінних металів за темою бакалаврської роботи «Актуальні питання товарознавчої експертизи ювелірних виробів». Одержані знання та навички дана студентка зможе використати при проходження виробничої практики в ломбарді «Благо» ПТ «Донкредит».

Здобувачі вищої освіти групи ЕКП-44с та ЕКП-41з спільно із зав лабораторією Бурак Є. І. та науковим керівником доц. Озимок Г.В., кандидатом технічних наук, проводяться товарознавчі дослідження з метою успішного виконання бакалаврської роботи. Так, студент Подолець Андрій досліджував якісні показники мінеральної столової води вітчизняного виробництва торгових марок «Солуки», «Карпатської джерельної» та «Моршинської» (тема бакалаврської роботи «Товарознавчі аспекти формування ринку та якості мінеральної води»). Дослідження проводились органолептичними, фізико-хімічними методами, що регламентуються діючими нормативними документами.

Україна – привабливий ринок для збуту товарів побутової хімії завдяки мільйонам споживачів і для потенційних інвесторів. Сучасний український ринок побутової хімії має широкий спектр продукції і більшу частку цього ринку становлять синтетичні мийні засоби. Формування ринку мийних засобів відбувається під впливом потреб покупців, вимог ринку, розвитку технології та вимог екологічної безпеки мийних засобів, тому студенти спеціальності 073 «Підприємництво, торгівля та біржова торгівля» приділяють велику увагу дослідженню споживних властивостей цієї групи товарів.

Так, студент групи ЕКП-44с Лядов Юрій в лабораторії товарознавчих досліджень ( зав. лабораторії Буряк Є.І.) в контексті виконання бакалаврської роботи «Формування асортименту мийних засобів та особливості експертної оцінки їх якості, що перебувають під митним контролем Львівської митниці Держмитслужби» (наук. керівник доц., к.т.н. Озимок Г.В.) досліджував якісні показники пральних порошків для кольорового прання вітчизняного виробництва. Результати досліджень будуть апробовані на науково-практичній конференції у формі тез.

Лабораторією здійснено експериментальні дослідження по госпдоговірній темі «Розширення асортименту солодощів зі збагаченою біологічною цінністю як антикризовий захід для підприємств малого бізнесу»