Оголошення про захист дисертації Семенюк Л.В.

09.03.2016 | 16:28

16 березня 2016 р. о 14.00 год. відбудеться захист дисертації Семенюк Л.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку підприємства ресторанного господарства» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 Львівської комерційної академії Укоопспілки за адресою: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 314. (наук. керівник – доц. Бандура З.Л.).