Професійна етика аудитора (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Москаль Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКО-41сдоцент Москаль Н. В.
ЕКО-42сдоцент Москаль Н. В.

Опис курсу

Мета. Метою вивчення дисципліни «Професійна етика аудитора» є оволодіння теоретичними знаннями та набуття практичних навичок застосування міжнародних норм та принципів поведінки професійних аудиторів, визнання відповідальності перед користувачами фінансової та іншої інформації.Завдання. Завданнями дисципліни «Професійна етика аудитора» є вивчення фундаментальних принципів етики аудитора, правил їх застосування згідно Кодексу професійної етики; ознайомлення з напрямами підвищення кваліфікації фахівців з обліку і аудиту; розкриття та пояснення місця і основних функцій бухгалтера і аудитора в суспільстві; роз’яснення та аргументування основних вимог до сучасних професійних бухгалтерів і аудиторів; формування уявлення щодо організації праці і відповідальності сучасних професійних бухгалтерів і аудиторів; розкриття та пояснення основних вимог до їх професійної етикиУ результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • фундаментальні принципи професійної етики;
 • порядок застосування принципів етики;
 • відповідальність за порушення принципів професійної етики;
 • способи вирішення етичних конфліктів.

вміти:

 • розвивати прагнення дотримуватися вимог законодавства та Кодексу професійної етики;
 • ідентифікувати можливі загрози порушення фундаментальних принципів професійної етики та вживати запобіжних заходів для їх усунення або зменшення до прийнятного рівня;
 • визначати можливі наслідки застосування принципів професійної етики та їх порушення;
 • ідентифікувати, користуватись та зберігати конфіденційну інформацію.

Рекомендована література

 1. Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та
  аудиторську діяльність» із змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 2. Кодекс етики професійних бухгалтерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
  https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf
 3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ч. 1. / Переклад з англ. / Гол. редактор І. І. Нестеренко. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів; Аудиторська палата України, 2017. – 1142 с.
 4. Аудит: підручник (в двох частинах) / за ред. Грушко В.І./ Брадул О.М., Шепелюк В.А, Ільіна С.Б., Юнацький М.О., Хорошенюк А.П., Брадул Т.В., 4-те вид. доп. і перероб.  К. : Видавництво Ліра-К, 2019. – 324 с.
 5. Баранова А. О. Аудит : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. Кашперська. Х.: ХДУХТ, 2017. – 246 с.
 6. Бондаренко О.М. Аудит. Аудиторська діяльність в Україні. Методика проведення аудиту на підприємствах України. – Навч. посібник. / К.: Вид-во «НАУ-друк», 2017. – 192 с.
 7. Бурлан С.А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / С. А.Бурлан, Н. О.Руденко. –Миколаїв: Видво ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. –184 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: навчальної дисципліни «Професійна етика аудитора» 2022-2023 навчального року

Завантажити силабус