Москаль Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nataliya.moskal@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є теорія, організація та методика аудиту в сучасних економічних умовах.

Курси

Публікації

Москаль Н. В. Концепція аудиту оплати праціта розрахунків із працівниками на підприємстві/ Н. В. Москаль // Економіка. Фінанси. Право. ТОВ”Міжнародний бізнес центр”. Київ. – 2021. – Випуск № 9/1, 2021. C. 31-34. https://doi.org/10.37634/efp.2021.9(1).7

 

Budgeting development under conditions of digital economy / Bradul, A., Shepeliuk, V., Bandura, Z., Kril, Y., Moskal, N. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 2020, 24(3), pp. 1-9. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85088590307&partnerID=MN8TOARS

 

Москаль Н. В. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки в обліково-аналітичній системі підприємства. Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. № 4. К., 2019. С. 44–48. http://efp.in.ua/uk/journal-item/90

 

Moskal N. The assessment of the economic security system of enterprise in the audit process. Proceedings of XХХVII International scientific conference “Scientific look at the present”. Morrisville, Lulu Press, 2018. PP 41–48.

 

Бандура З. Л. Облік і аудит : навч. посібник / З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль, Н. В. Москаль ; за ред. О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 270 с. (особистий внесок Москаль Н. В.: частина 1. Теорія бухгалтерського обліку).

 

Москаль Н. В. Аудит системи економічної безпеки підприємства / Н. В. Москаль // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : вісн. НУ «Львівська політехніка». – 2017. – Вип. 862. – С. 187–191. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VNULPM_2017_862_28

Біографія

МОСКАЛЬ Наталія Володимирівна народилася 14 жовтня 1982 року. З вересня 1999 року до червня 2004 року навчалась на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістр з обліку і аудиту, викладач економічних дисциплін. З жовтня 2004 року до червня 2014 працювала асистентом кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Аудит діяльності підприємств торгівлі за умов загрози її припинення та банкрутства”. У грудні 2015 року отримала вчене звання доцента. З липня 2014 року працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Перелік курсів:
1. Професійна етика та стандарти в обліку і аудиті
2. Оцінка в бухгалтерському обліку
3. Аудит спеціального призначення
4. Основи бухгалтерського обліку і оподаткування

Розклад