Технології штучного інтелекту в бізнесі (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Попівняк Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Попівняк Ю. М.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – надання студентам фундаментальних знань з методології використання сучасних технологій штучного інтелекту у підприємницькій діяльності, організації ефективної роботи із ними для підсилення конкурентних позицій бізнесу на ринку, його зростання й розвитку. Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретико-методологічними та практичними навичками впровадження у практику господарювання нових інструментів автоматизації бізнес-процесів, що ґрунтуються на застосуванні технологій штучного інтелекту, засвоєння принципів їх функціонування, набуття досвіду використання переваг й сильних сторін таких інструментів у різних сферах діяльності підприємства в умовах цифрової економіки й суспільства.
Після завершення цього курсу студент буде:
знати: закономірності та тенденції розвитку бізнесу у сучасному світі, поняття, види й особливості функціонування технологій на основі штучного інтелекту, суть і види бізнес-процесів підприємства за можливостями їх автоматизації, поняття віртуальних агентів й еволюцію їх розвитку, закономірності організації роботи з електронною документацією з використанням технології роботизованої автоматизації процесів, основні засади безпеки бізнес-операцій, що здійснюються в умовах використання технологій штучного інтелекту, наслідки впливу останніх на ринок праці у сфері бізнесу і підприємництва.
вміти: застосовувати технології штучного інтелекту в різних сферах ведення бізнесу (банківська сфера і фінанси, торгівля, електронна комерція, біржова діяльність, бухгалтерський облік, консалтинг, маркетинг, управління персоналом тощо), використовувати штучний інтелект для організації ефективного документообігу, формування і подання звітності, нарахування й сплати податків, здійснення аудиту, для підвищення рівня безпеки здійснення бізнес операцій на підприємстві.

Рекомендована література

Базова література
1. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.03 р. № 851-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text.
3. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.17 р. № 2155-VIIІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.
4. Лучко М.Р. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті: Навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 252 с.
5. Методи та системи штучного інтелекту: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Уклад.: А.С. Савченко, О.О. Синельніков. К.: НАУ, 2017. 190 с.
6. Нікольськнй Ю.В., Пасічник В.В, Щербина Ю.М. Системи штучного інтелекту: навчальний посібник. Львів, “Магнолія-2006”. 2015. 279 с.
7. Попівняк Ю.М. Використання технологій штучного інтелекту в бухгалтерському обліку підприємства. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2023 р.). ОНЕУ, 2023. 305 с. С. 119-120.
8. Попівняк Ю.М. Кібербезпека та захист бухгалтерських даних в умовах застосування новітніх інформаційних технологій. Бізнес Інформ. 2019. № 8. С. 150-157. doi: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-150-157.
9. Ямпольський Л.С., Ткач Б.П., Лісовиченко О.І. Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні: підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. 544 с.
10. Davenport T.H., Mittal N. All-in On AI: How Smart Companies Win Big with Artificial Intelligence. UK: Harvard Business Review Press, 2023. 224 p.
11. Russel S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach 3rd Edition. UK: Pearson, 2014. 1152 p.
Додаткова література
1. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та план заходів щодо її реалізації, затверджені розпорядженням Кабінету міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.
2. Системи штучного інтелекту. Навчальний посібник / Н.Б. Шаховська, Р.М. Камінський, О.Б. Вовк. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. 392 с.
3. Троцько В.В. Методи штучного інтелекту: навчально-методичний і практичний посібник. Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2020. 86 с.
4. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.
5. Davenport T.H. The AI Advantage: How to Put the Artificial Intelligence Revolution to Work (Management on the Cutting Edge) 1st Edition. USA: The MIT Press, 248 p.
6. Davenport T.H., Miller S.M. Working with AI: Real Stories of Human-Machine Collaboration (Management on the Cutting Edge). USA: The MIT Press, 2022. 312 p.
Інтернет-джерела
1. Пошукові ресурси – www.google.com.ua, www.meta.ua.
2. Офіційний портал Верховної Ради України – https://www.rada.gov.ua/
3. Сайт OpenAI – https://openai.com/blog/chatgpt/.
4. Бард — https://bard.google.com/chat.
5. Платформа Coursera – https://www.coursera.org/courses?query=artificial%20intelligence.

Матеріали

Анотація дисципліни

Силабус:

Завантажити силабус