Попівняк Юлія Михайлівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 40 24

Телефон (мобільний): (095) 355-88-88

Електронна пошта: yuliia.popivniak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Розвиток бухгалтерського обліку в Україні, методика ведення фінансового обліку на вітчизняних промислових підприємствах, його цифровізація, цифрові технології в бізнесі, особливості документального оформлення господарських операцій підприємства, теорія і практика обліку та управління витратами.

Курси

Публікації

1. Струк Н. С., Попівняк Ю.М. Застосування методу еталонного оцінювання для підвищення ефективності функціонування фінансового механізму управління витратами на підприємствах ювелірної промисловості. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки : [у 3-х ч.]. Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2012. Випуск 32. Ч. ІІ. С. 94–100

2. Попівняк Ю. М. Графоаналітичний метод аналізу ефективності функціонування фінансового механізму управління витратами підприємств ювелірної промисловості України. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : збірник наукових праць : [у 2-х ч.] / Луцький національний технічний університет ; відп. ред. д.е.н., проф. З. В. Герасимчук. Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2012. Випуск 9 (34). Ч. 2. С. 429–437.

3. Попівняк Ю. М. Роль фінансового механізму в системі управління витратами підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 9/1. С. 71–78.

4. Попівняк Ю. М. Бухгалтерський облік кредитів і процентів за ними в позичальника. Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2013. № 38-39. С. 24–26.

5. Попівняк Ю. М. Зросли відрядні розцінки: індексуємо зарплату. Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». 2013. № 88–89. С. 9–10.

6. Попівняк Ю. М. Удосконалення методики функціонування фінансового механізму управління витратами ювелірного підприємства шляхом впровадження калькулювання за видами діяльності. URL: Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2013. № 9. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2329.

7. Попівняк Ю. М. Проблеми функціонування ювелірної промисловості України у світовому контексті та шляхи їх розв’язання. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 9 (147). С. 62–69.

8. Попивняк Ю. М. Организация анализа функционирования финансового механизма управления расходами на предприятиях ювелирной промышленности. Экономика и предпринимательство. 2013. № 4 (33). С. 273–278.

9. Попівняк Ю. М. Сучасний погляд на групування витрат підприємства. Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2015. Вип. 7. С. 860-865 URL: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/180.pdf/

10. Radelytskyy Y., Popivniak Y., Tenyukh Z.The peculiarities of state management of banks capitalization in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2016. № 5. Vol. 2. P.68-76.

11. Попівняк Ю.М. Кібератака: наслідки та підходи до мінімізації витрат в умовах автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 25. Ч.2. С. 169-173.

12. Popivniak Y. Information technologies in the professional education of accounting and taxation specialists. Project approach and educational innovations in the context of integration into the European education area: The collection of materials of the international scientific and practical conference, Lodz, Poland, 21-th of March 2018. Poland: Lodz, 2018. 348 p. P. 234-236.

13. Попівняк Ю.М. Перспективи використання онлайн-сервісів ведення бухгалтерського обліку в Україні. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 31 травня-01 червня 2018 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 371 с. С. 102-104.

14. Попівняк Ю.М. Напрями підвищення ефективності процесу автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві. Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 27 квітня 2019 р., м. Луцьк / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 12. Ч. 1. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 344 с. С. 276-278.

15. Popivniak Y. Cloud-based accounting software: choice options in the light of modern international tendencies. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. № 3. Vol. 5. P.170-177.

16. Попівняк Ю.М. Підходи до оцінки ефективності впровадження інформаційних технологій у практику ведення бухгалтерського обліку. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 4 (72). Част. 2. С. 185-192.

17. Попівняк Ю.М. Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку й аудиті: сучасний стан, можливості та перспективи застосування. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3 (89). С. 137-144.

18. Попівняк Ю.М. Автоматизація облікових функцій як напрям посилення ролі бухгалтера в управлінському процесі. Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали V Міжнар. наук-практ. конф., 19-20 вересня 2019 р., м. Одеса / Міжнародний гуманітарний університет. Одеса: Фенікс, 2019. 80 с. С. 46-47.

19. Попівняк Ю.М. Технологічні інновації у бухгалтерському обліку. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХVІІІ Всеукраїнської наукової конференції, 26 березня 2020 р., м. Київ. Київ: ДП «Інформ. – аналіт. агентство», 2020. С. 166-168.

20. Попівняк Ю.М. Перетворення методу бухгалтерського обліку в епоху розвитку цифрових технологій. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. №8 (40). С. 43-52.

21. Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу «Документальне забезпечення господарських операцій» для бакалаврів денної та заочної форм навчання. Львів: Дільниця оперативного друку економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 65 с.

22. Rubakha M., Popivniak Yu., Paslavska R., Teslia S., Petyk M. Modeling the influence of economic environment factors on the market value of corporations: an example of Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2021. Issue 5 (40). P. 314-327.

23. Попівняк Ю.М., Раделицький Ю.О. Цифрова трансформація бухгалтерського обліку малих і середніх підприємств Львівської області під впливом пандемії COVID-19. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2022. № 2 (125). С. 159-165. DOI : https://doi.org/10.32840/1814-1161/2022-2-25.

24. Попівняк Ю.М. Використання технологій штучного інтелекту в бухгалтерському обліку підприємства. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2023 р.): ОНЕУ, 2023. 305 с. С. 119-120.

Біографія

ПОПІВНЯК Юлія Михайлівна народилася 06.06.1984 р. у м. Львові. У 2001-2006 рр. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Облік і аудит», який закінчила з відзнакою. У 2006-2010 рр. навчалася у заочній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Фінансовий механізм управління витратами на підприємствах ювелірної промисловості України». З вересня 2006 р. по листопад 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, а з грудня 2015 р. і по сьогоднішній день працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Є автором статей у Всеукраїнській професійній бухгалтерській газеті “Все про бухгалтерський облік”. У травні 2019 р. взяла участь у програмі міжнародної академічної мобільності Erasmus+ Teaching Mobility у Вроцлавському економічному університеті (Wroclaw University of Economics), а у травні 2021 р. – у Білостоцькому університеті (University of Bialystok).
Перелік курсів:
1. Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні
2. Електронний документообіг підприємства і бізнес-комунікації.
3. Технології штучного інтелекту в бізнесі.
4. Облік і оподаткування в цифровій економіці.

Ел. адреса – yuliia.popivniak@lnu.edu.ua

Нагороди

05.08.2016 р. – Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) (Level B2, Grade B).
01.10.2020 р. – 23.01.2021 р. – сертифікат про проходження стажування за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» (Львівський національний університет імені Івана Франка).
15-25 червня 2021 р. – Тренінг для викладачів «ODOO / BJET – інноваційні інструменти для управління бізнесом» (сертифікат OCA/BE 6_2021).
18.10.2021 р. – 01.12.2021 р. – Online professional international German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program (GUTT.INUP) (Würzburg, Germany\Lviv, Ukraine)(certificate 0097/GUTT.INUP/2021).
29.09.2022 р. – 01.10.2022 р. – Intensive Excellence Program in Higher Education “Cross-Cultural and Professional Communication” (Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine).

Методичні матеріали

Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу «Документальне забезпечення господарських операцій» для бакалаврів денної та заочної форм навчання. Львів: Дільниця оперативного друку економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 65 с.

Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни «Автоматизація обліку» для студентів четвертого курсу спеціальності 051 «Економіка» (спеціалізації «Еко-номічна аналітика та бізнес-статистика») / Уклад. Попівняк Ю. Львів: Дільниця оперативного друку економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 96 с.

Методичні рекомендації для проведення практичних і лабораторних занять з дисципліни «Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні» для студентів третього курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Уклад. Попівняк Ю. Львів: Дільниця оперативного друку економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 128 с.

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні”

Робоча програма навчальної дисципліни “Облік і оподаткування в цифровій економіці”

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні і комунікаційні технології”

Силабус навчальної дисципліни “Електронний документообіг і бізнес-комунікації”

Силабус навчальної дисципліни “Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні”

Силабус навчальної дисципліни “Облік і оподаткування в цифровій економіці”

Cилабус навчальної дисципліни “Інформаційні і комунікаційні технології”

Cилабус навчальної дисципліни “Технології штучного інтелекту в бізнесі”

Розклад