Попівняк Юлія Михайлівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: yuliia.popivniak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Розвиток бухгалтерського обліку в Україні, методика ведення фінансового обліку на вітчизняних промислових підприємствах та його автоматизація, особливості оподаткування підприємств, теорія і практика обліку та управління витратами.

Курси

Публікації

  1. Струк Н. С. Застосування методу еталонного оцінювання для підвищення ефективності функціонування фінансового механізму управління витратами на підприємствах ювелірної промисловості / Н. С. Струк, Ю. М. Попівняк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки : [у 3-х ч.]. – Черкаси : Вид-во ЧДТУ, 2012. – Випуск 32. – Ч. ІІ. – С. 94–100
  2. Попівняк Ю. М. Графоаналітичний метод аналізу ефективності функціонування фінансового механізму управління витратами підприємств ювелірної промисловості України / Ю. М. Попівняк // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : збірник наукових праць : [у 2-х ч.] / Луцький національний технічний університет ; відп. ред. д.е.н., проф. З. В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2012. – Випуск 9 (34). – Ч. 2. – С. 429–437.
  3. Попівняк Ю. М. Роль фінансового механізму в системі управління витратами підприємства / Ю. М. Попівняк // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 9/1. – С. 71–78.
  4. Попівняк Ю. М. Бухгалтерський облік кредитів і процентів за ними в позичальника / Ю. М. Попівняк // Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». – 2013. – № 38-39. – С. 24–26.
  5. Попівняк Ю. М. Зросли відрядні розцінки: індексуємо зарплату / Ю. М. Попівняк // Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік». – 2013. – № 88–89. – с. 9–10.
  6. Попівняк Ю. М. Удосконалення методики функціонування фінансового механізму управління витратами ювелірного підприємства шляхом впровадження калькулювання за видами діяльності [Електронний ресурс] / Ю. М. Попівняк // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2013. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2329.
  7. Попівняк Ю. М. Проблеми функціонування ювелірної промисловості України у світовому контексті та шляхи їх розв’язання / Ю. М. Попівняк // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9 (147). – С. 62–69.
  8. Попивняк Ю. М. Организация анализа функционирования финансового механизма управления расходами на предприятиях ювелирной промышленности / Ю. М. Попивняк // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 4 (33). – С. 273–278.
  9. Попівняк Ю. М. Сучасний погляд на групування витрат підприємства // Ю.М. Попівняк // Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. – Вип. 7. – С. 860-865 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/180.pdf/

10. Попівняк Ю.М. Кібератака: наслідки та підходи до мінімізації витрат в умовах автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах / Ю.М. Попівняк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – Вип. 25. – Ч.2. – С. 169-173.
11. Popivniak Y. Information technologies in the professional education of accounting and taxation specialists / Y. Popivniak // Project approach and educational innovations in the context of integration into the European education area: The collection of materials of the international scientific and practical conference, Lodz, Poland, 21-th of March 2018. – Poland: Lodz, 2018. – 348 p. – P. 234-236.
12. Попівняк Ю.М. Перспективи використання онлайн-сервісів ведення бухгалтерського обліку в Україні / Ю.М. Попівняк // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 31 травня-01 червня 2018 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 371 с. – С. 102-104.

Біографія

ПОПІВНЯК Юлія Михайлівна народилася 06.06.1984 р. у м. Львові. У 2001-2006 рр. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Облік і аудит», який закінчила з відзнакою. У 2006-2010 рр. навчалася у заочній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Фінансовий механізм управління витратами на підприємствах ювелірної промисловості України». З вересня 2006 р. по листопад 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, а з грудня 2015 р. і по сьогоднішній день працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Перелік курсів:
1. Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні
2. Документальне забезпечення господарських операцій
5. Автоматизація обліку

Ел. адреса – yuliia.popivniak@lnu.edu.ua

Нагороди

09.07.2015 р. – сертифікат “1С-Професіонал” за результатами успішної здачі сертифікованого іспиту на знання особливостей та застосування програми “1С: Бухгалтерія 8 для України”
05.08.2016 р. – Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) (Level B2, Grade B)

Розклад