Адміністрування податків

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Ткачик Л. П.ЕКДМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКДМ-51сдоцент Ткачик Л. П.

Опис курсу

Мета: формування у студентів знань сучасної податкової теорії та навичок застосування їх у практиці адміністрування податків, а також вміння аналізувати актуальні проблеми оподаткування з метою підвищення ефективності функціонування системи адміністрування податків.
Завдання:
– вивчення теоретико-організаційних засад і нормативно-правової бази адміністрування податків;
– набуття навиків організації податкової роботи й обліку платників податків у податкових органах;
– з’ясування особливостей заповнення та подання до органів Державної податкової служби України податкової звітності;
– набуття практичних знань щодо порядку застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
– визначення напрямів підвищення ефективності адміністрування податків на підставі зарубіжного досвіду.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– теоретичні основи та понятійно-катерогіальний апарат адміністрування податків;
– сучасні технології адміністрування податків та особливості їх використання в Україні;
– порядок узгодження та погашення сум податкових зобов’язань, а також проведення контрольних заходів у сфері оподаткування.
вміти:
– застосовувати на практиці положення законодавчих та нормативних актів, які регулюють порядок адміністрування податків в Україні;
– нараховувати окремі податки і збори, заповнювати податкову звітність;
– заповнювати і вести особові рахунки платників податків.

Рекомендована література

1. Воронкова О. М. Податковий менеджмент в Україні: особливості, проблеми, перспективи [монографія] / О.М. Воронкова; Національний університет ДПС України. – Ірпінь, 2012. – 396 с.
2. Замасло О.Т. Податкова система [Навч. посібн]/ О.Т.Замасло, І.І. Приймак, О.В. Грін – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 378 с.
3. Іванов Ю.Б. та ін. Податковий менеджмент: Підруч. / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.В. Карпова. – К.: Знання, 2008. – 488 с.
4. Калінеску Т.В. Адміністрування податків: Навч. посіб. / Т.В. Калінеску, В.О. Корецька-Гармаш, В.В. Демидович. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 290 с.
5. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к-96-ВР.
6. Крисоватий А.І. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації: моногр./А.І. Крисоватий, Т.Л. Томнюк – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 212с.
7. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. No 4495-VI.
8. Податковий кодекс України № 2755-VI від 2 грудня 2010 року
9. Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. Затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10 грудня 2013 р. No 779.
10. Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17 грудня 2012 р. No 1340.
11. Порядок застосування податкової застави органами державної податкової служби. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11 жовтня 2011 р. No 1273.
12. Порядок направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 жовтня 2012 р. No 1113.
13. Порядок направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 листопада 2012 р. No1236.
14. Порядок обліку платників податків і зборів. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 р. No 1588.
15. Порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2012 р. No 1261.
16. Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2012 р. No 1329
17. Проскура К.П. Податкове адміністрування в Україні в посткризовий період: ефективність та напрями модернізації: монографія. – К.: ТОВ «Емкон», 2014. – 376 с.

Силабус:

Завантажити силабус