Актуальні проблеми політичної економії (ЕКЕ)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Кульчицький Б. В.ЕКЕМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКЕМ-61спрофесор Кульчицький Б. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми політичної економії» є новітні теоретико-методологічні засади, методологічний інструментарій та пріоритетні проблеми політичної економії ХХІ століття в умовах посилення екологізації, глобалізації, інтелектуалізації, гуманізації економічних систем, становлення планетарного мислення та епохального переходу людства до інформаційного (постіндустріального) суспільства та суспільства, заснованого на знаннях, до нової економіки знань. Теоретико-методологічною основою вивчення навчальної дисципліни є теорія інформаційного (постіндустріального) суспільства як глобальна методологічна парадигма, коли інформація і знання розглядаються як необмежені фактори й чинники економічного розвитку.

Рекомендована література

Базова:

 • Башнянин Г.І. Метрологічні економічні системи: вступ у загальну теорію і методологію формування економічних параметрів / Г.І. Башнянин. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 1083 с.
 • Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: до ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові / Б.Гаврилишин; [пер. З _нгл.. Л.Лещенко]. – К.: Основи, 1993. – 238 c.
 • Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін / Н.І.Гражевська. – К.: Знання, 2008. – 431 с.
 • Гражевська Н.І. Еволюція сучасних економічних систем : [навч. посіб.] / Н.І.Гражевська. – К.: Знання, 2011. – 286 с.
 • Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація : [монографія] / Б.В.Кульчицький. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 352 с.
 • Кульчицький Б.В. Сучасні економічні системи : [навч. посіб.] / Б.В.Кульчицький. – Львів: Афіша, 2004. – 279 с.
 • Кульчицький Я.В. Проблеми формування соціально-екологічних суспільних відносин у контексті трансформації сучасних еколого-економічних систем : [монографія] / Я.В.Кульчицький. – Львів: Камула, 2005. – 144 с.
 • Кульчицький Я.В. Сучасні економічні системи в умовах екологізації та глобалізації (теоретико-методологічні засади порівняння) : [монографія] / Я.В.Кульчицький. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 687 с.
 • Кульчицький Я.В. Порівняння економічних систем (проблеми методології) : [монографія] / Я.В.Кульчицький, Б.В.Кульчицький. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 318 с.
 • Кульчицький Б.В., Кульчицький Я.В. Філософія економічних систем (розвиток методології їх порівняльного аналізу в умовах екологізації, інтелектуалізації та глобалізації). – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 710 с.
 • Леоненко П.М. Сучасні економічні системи : [навч. посіб.] / П.М.Леоненко, О.І.Черепніна. – К.: Знання, 2006. – 429 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 • Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А.А.Чухно. – К.: Логос, 2003. – 631 с.
 • Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка : [підручник] / А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко / [за _нгл. _нгл.. НАН України А.А. Чухна]. К. : Знання, 2010. 687 с.

Допоміжна:

 • Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования / Д. Белл; [пер. с англ.] / [под ред. В.Л.Иноземцева]. – М.: Academia, 1999. – CLXX. – 786 с.
 • Кульчицький Я.В. Еколого-економічні системи (проблеми теорії і методології дослідження) / Я.В.Кульчицький. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 64 с.
 • Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку : [навч. посіб. Для післядипл. Освіти] / Л.Г. Мельник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 383 с.
 • Михасюк І.Р. Глобалізація і єврореґіоналізація / І.Р.Михасюк. – Львів: Українські технології, 2005. – 192 с.
 • Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Дуглас Норт; [пер. З _нгл.. І.Дзюб]. – К.: Основи, 2000. – 198 с.
 • Панчишин С.М. Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва / С.М.Панчишин. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 452 с.
 • Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей / Ю.Ю.Туниця. – К.: Знання, 2006. – 314 с.

Інформаційні ресурси: 

 • Президент України www.president.gov.ua
 • Верховна Рада України. www.rada.gov.ua
 • Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму