Кульчицький Богдан Володимирович

Посада: професор кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів – філософія економічних систем, історія економіки та економічної думки, економічна діяльність і культура, методологія сучасної економічної теорії, економічна компаративістика, трансформація і порівняльний аналіз економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів та епохального переходу людства до інформаційного, „знаннєвого” суспільства, пошук оптимальної стратегічної економічної моделі України, постіндустріальна парадигма дослідження та порівняння економічних систем.

Курси

Публікації

Монографії, навчальні посібники та вибрані статті:

 1. Кульчицький Б.В. Філософія економічних систем (розвиток методології їх порівняльного аналізу в умовах екологізації, інтелектуалізації та глобалізації): [монографія] / Б.В.Кульчицький, Я.В.Кульчицький. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 710 с.

 2. Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація: [монографія] / Б.В.Кульчицький. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 352 с.

 3. Кульчицький Б.В. Сучасні економічні системи: [навч. посіб., рекомендований МОН України] / Б.В.Кульчицький. – Львів: Афіша, 2004. – 279 с.

 4. Кульчицький Б.В. Порівняння економічних систем (проблеми методології): [монографія] / Я.В.Кульчицький, Б.В.Кульчицький. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 318 с.

 5. Кульчицький Б.В. Об’єктивні передумови формування економічної системи України // Макроекономічні проблеми розвитку економічної системи України: [колективна монографія] / [за заг. ред. к.е.н., доц. Рібуна Л.В.]. – Львів: Камула, 2004. – С. 5-23.

 6. Кульчицький Б.В. Економічна система суспільства як категорія сучасної економічної теорії // Економічні системи: [монографія] / [за ред. д.е.н., проф. Г.І.Башнянина]. – Львів: вид-во ЛКА, 2006. – С. 61-76.

 7. Кульчицький Б.В. Панорама світової економічної еволюції у науковому дискурсі М.Туган-Барановського // Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна. – Вип. 43. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 20-24.

 8. Кульчицький Б.В. Актуальне дослідження проблем соціалізації економічних систем / Б.В.Кульчицький // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 178-181.

 9. Кульчицький Б.В. Інституційні засади обґрунтування економічної моделі України в умовах глобалізації / Б.В.Кульчицький // Наук. Вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. праць. – Вип. 21.12. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – С. 229-233.

 10. Кульчицький Б.В. Типологізація економічних систем в інтерпретаціях зарубіжних дослідників / Б.В.Кульчицький // Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна. – Вип. 45. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 29-33.

 11. Кульчицький Б. Екологічний імператив сучасної теорії порівняльних економічних систем / Б.Кульчицький, Я.Кульчицький // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. – Вип. 29. – Частина 1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 312-317.

 12. Кульчицький Б. Теоретико-методологічні засади типологізації сучасних економічних систем в умовах посилення глобалізації / Б.Кульчицький, Я.Кульчицький // Наук. Вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. праць. – Вип. 23.17. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. – С. 158-162.

 13. Кульчицький Б. Інституційні засади екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації / Б.Кульчицький, Н.Джигора // Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна. – Вип. 49. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 3-11.

 14. Кульчицький Б. Екологізація економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів / Б.Кульчицький, С.Рогач // Формування ринкової економіки в Україні. Зб. наук. праць. – Вип. 31. – Частина 1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 455-459.

Біографія

kulchytskyy%cc%86_fotoПрофесор, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор політичної економії та соціальної філософії (Німеччина).

Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць, зокрема, одноосібної монографії „Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація” (Львів, 2003), одноосібного навчального посібника „Сучасні економічні системи” (Львів, 2004), який рекомендований МОН України, чотирьох колективних монографій та ін.

Коло наукових інтересів – філософія економічних систем, історія економіки та економічної думки, економічна діяльність і культура, методологія сучасної економічної теорії, економічна компаративістика, трансформація і порівняльний аналіз економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів та епохального переходу людства до інформаційного, „знаннєвого” суспільства, пошук оптимальної стратегічної економічної моделі України, по

Розклад