Актуальні проблеми прикладної економіки

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор Стефанишин О. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми прикладної економіки» є формування системи знань щодо стратегічних моделей розвитку національної економіки; вивчення особливостей людського розвитку в національній економіці; утвердження інноваційно-конкурентоспроможної моделі української економіки; аналіз наукових засад та економічного механізму розвитку підприємницького потенціалу вітчизняної економіки..

Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми прикладної економіки» є оволодіння фаховими знаннями про механізми формування та реалізації ноосферної моделі економіки в Україні

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

  • про предмет і методологічні засади вивчення стратегій розвитку національної економіки;
  • про закономірності, принципи та чинники засади розвитку інноваційно-конкурентоспроможної моделі української економіки;
  • сутність, структуру і механізми формування інноваційного людського потенціалу української економіки;
  • напрямки та засади здійснення структурних перетворень у економіці України на мікро-, мезо- та макрорівнях;
  • основи, особливості та механізми заснування власної підприємницької справи.

вміти :

  • оцінити найоптимальнішу модель розвитку національної економіки, в основі якої повинна лежати економічна безпека нації;
  • проаналізувати шляхи формування і розвитку людського потенціалу як пріоритетного економічного ресурсу інноваційної економіки;
  • визначити основні ринкові та неринкові механізми структурних перетворень вітчизняної економіки;
  • обґрунтувати організаційно-економічні механізми інноваційних змін у економіці регіонів країни;
  • основи маркетингу, менеджменту, бізнес-планування малого і середнього підприємництва в ІТ- індустрії.

Рекомендована література

Базова:

1. Білорус О. Глобалізація і національна стратегія України. К: Просвіта, 2001.

2. Гринів Л. С., Кічурчак М. В. Національна економіка: Навч. посібник . – Львів: „Магнолія 2006”, 2008. – 464с.

3. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку (за ред. акад. НАН України В.М. Гейця) К.:ін-т екон. прогноз. Фенікс, 2003.

4. Економічна теорія: політекономія (за ред. В. Базилевича), – К: Знання-прес, 2003.

5. Заблоцький Б. Регіональна економіка: навч. пос. Львів. Новий світ-200.: 2008. – 548 с.

6. Злупко С. М. Перехідна економіка: сучасна Україна.: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпеченн. Монографія (За ред. д.е.н., проф. А. Ф. Мельник.). – Тернопіль: Економічна думка, 2003.

7. Панчишин С. М. Макроекономіка: Навч. пос. – К: Либідь, 2002.

8. Стефанишин О. В. Людський потенціал економіки України: Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2006.

9. Стефанишин О. В. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки: Навч. посібн. – Львів. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. – С. 312.

10. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України:монографія / О.І. Амоша та інші.Тернопіль:Економічна думка ТНЕУ, 2011.–848с.

Допоміжна:

1. Глобальні трансформації і стратегії розвитку (За ред. О. Г. Білоруса). – К.: 1998.

2. Завгородній В. П. Податки і податковий контроль в Україні. – К: А.С.К., 2001.

3. Злупко С. М., Радецький Й. І. Людський потенціал, зайнятість і соціальний захист населення. – Львів.: 2001.

4. Злупко С., Стефанишин О., Швайка Я. Підприємництво: основи, особливості, механізми: Навч. посібник / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. — Львів, 2000. – 369 с.

5. Колодко Г. Г. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн. – К: Основа, 2002.

6. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залага З. Державне регулювання економіки. К.: Атака, Ельга – Н, 2000.

7. Регіональна політика: методологія, практика /НАНУ/ За ред. М. І. Долішнього. Львів. 2001.

8. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015р.р.) „Шляхи європейської інтеграції” (За ред. А. С. Гальчинського і В. М. Гейця). К. – 2004.

9. Фінанси в трансформаційній економіці України. Навч. посібник / за ред. д. е. н, проф. Крупки М. І. – Львів. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 614 с.

10. Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. пос. – К: КНЕУ, 2000.

11.Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства України на 2007–2015 роки»./ Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua

12.Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій»./ Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua

13.Бюджетний кодекс України від 21.06.2001р. № 2542 – ІІІ / Урядовий кур’єр. – 2001. №131. – 25 липня.

14.Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436 – ІV // Все про бухгалтерський облік. – 2003. №85 – 11 вересня

15.Звіт Антимонопольного комітету України за 2010 рік.

16.Звіт про хід виконання Державної програми приватизації на 2000 – 2002 р. р. у 2005. // Фонд держмайна.

17.Кодекс України про надра від 27.07.1994р. № 132/94 – ВР.

18.Європейський вибір. Конституційні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки. Постанова президента України до ВРУ// Урядовий кур’єр – 2002 – №100 – 4 червня.

19.Національна енергетична стратегія України до 2030 року. Офіційний сайт Мінпалива та енергетики України, www.mpe.kmu.qoi.ua

20.Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002 – 2010 роки від 28.12.2001р № 1801 // Офіційний вісник України. 2002. – №12.

21. Постанова КМУ „ Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011р.р.” від 28.07.2003 № 1174.