Актуальні проблеми теоретичної та прикладної економіки

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Гринів Л. С.ЕКЕА-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКЕА-11спрофесор Гринів Л. С.

Опис курсу

Мета вивчення навчального курсу полягає у формуванні у слухачів
інтегральних знань щодо поєднання економічних та природничих законів,
закономірностей та механізмів, що складають об’єктивні передумови для
переходу економіки до нової моделі сталого розвитку, а також практичних
навиків аналізу та оцінки інститутів, що покликані забезпечувати перехід
національної економіки України до сталого розвитку, виходячи з її
національних інтересів.
Задля досягнення поставленої мети визначено наступні цілі:
1) засвоїти міждисциплінарні підходи до вивчення економіки як складної
екосоціогосподарської системи держави;
2) проаналізувати стан розвитку та структуру національної економіки;
3) здійснити аналіз інституційного середовища розвитку сучасної
економіки;
4) виявити та дослідити критерії забезпечення економічної, соціальної та
екологічної безпеки держави;
5) дослідити резерви покращення структурного базису сучасної економіки,
враховуючи виклики глобалізованого світу.
6) окреслити стратегічні напрями і завдання на шляху до формування
економіки сталого розвитку в Україні.

Рекомендована література

1. Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2020 року” // Відомості Верховної Ради
України (ВВР). – 2011. – № 26. – ст. 218.
2. Лісовий кодекс України від 21.01.1994// Відомості ВР України від
26.04.1994. – 1994. – №17. – Ст.99; Голос України від 13.04.1994;
www.rada.kiev.ua.
3. Водний кодекс України від 6.06.1995// Відомості ВР України від
13.06.1995. – 1995. – №24. – Ст.189; Голос України від 20.07.1995;
www.rada.kiev.ua.
4. Земельний кодекс України від 25.10.2001// Відомості ВР України від
25.01.2002. – 2002. – №3. – Ст.27; Урядовий кур’єр від 15.11.2001. – №211;
Голос України від 20.11.2001. – №217; www.rada.kiev.ua.
5. Кадастр мінеральних вод України/ За ред. М.В.Лободи. – К., 1996. – 27с.
6. Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2020 року” // Відомості Верховної Ради
України (ВВР). – 2011. – № 26. – ст. 218.
13. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у
транскордонному контексті [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_272
14. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у
тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання,
особливо в Африці [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_120
15. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються
довкілля (Орхуська Конвенція) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_015
16. Конвенція про охорону біологічного різноманіття [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_030
17. Парижское Соглашение. – Нью-Йорк : ООН, 2015. – 32 c.
18. Рамкова Конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/998_164
Основна література:
19. Економіка України: національна стратегія розвитку / за ред. Гринів Л.С.:
Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 444с.
20. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка України. Л, ЛНУ ім. І.
Франка, 2020
21. Гринів Л.С. Екологічна економіка: Навчальний посібник — Львів:
“Магнолія 2006”, 2013. – 359 с.
22. .Гринів Л.С Фізична економія: нові моделі сталого розвитку. – Львів.: “Лігапрес”, 2016.
23. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи
їх розвитку (кол. моногр.) / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та
соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2016. – 328 с.
24. Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної
відповідальності / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних
досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Київ, 2017. 368 с.
25. Нерівність у людському розвитку в 21 столітті Україна. Доповідь про стан
людського розвитку – 2019. URL:
http://www.un.org.ua/images/documents/4792/Ukraine%-20(ukr).pdf
26. Новак І., Покотиленко Р. Зайнятість в Індустрії 4.0: визначаємо національні
пріоритети. [Електронний ресурс]: https://zn.ua/ukr/macrolevel/zaynyatist-vindustriyi-4-0-viznachayemo-nacionalni-prioriteti-300710_.html
27. Проблеми стратегії розвитку України. [Електронний
ресурс]:http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_scien
ce/4/Pages/default.aspx
28. Ревак І.Інтелектуальний потенціал у системі економічної безпеки України:
проблеми теорії і практики: монографія /І.О. Ревак.–Львів–
ЛьвДУВС,2015.–416с.
29. Стефанишин О.В. Людський потенціал економіки України: Монографія.
Львів :ВДЦ ЛНУ імені Івана Франка,2006.–315с.
30. Cтефанишин О.В.Теорія розвитку людського потенціалу національної
економіки: навч. посіб.: [для вищ. навч. закл.] / О. Стефанишин. Львів :
Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 306 с.
31. К. Бліщук, І. Козак. Формування стратегічних пріоритетів регіонального
розвитку в нормативних документах.[Електронний ресурс]:
http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_52/fail/26.pdf
32. Видання «Моделі місцевого економічного розвитку: успішні практики».
[Електронний ресурс]: https:// www.auc.org.ua. К.2019 .
33. Гринів Л.С. Нові методи вирішення екологічних проблем:фізикоекономічна інтерпретація. [Електронний ресурс]:
http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_15/L_S_HrynivNew_method
s_for_solving_environmental_problems_physical_and_economic_interpretation.
pdf.
34. Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека
держави: Монографія / [За заг. ред. О.С. Власюка, А.І. Мокія]. – Львів:
Апріорі, 2012. – 836 с.
35. Злупко С.М. Історія економічної теорії.- К.: Знання, 2005. – 719 с
36. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок : подолання суперечностей / Ю.Ю.
Туниця. – К. : Знання, 2006. – 314 с.
37. .Ecosystem Valuation [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ecosystemvaluation.org/.
Допоміжна література:
38. World Environmental Constitution Methodological Foundation. UNFUP, L,
2014.
39. Hryniv L.S. New approaches/to Ассounting of Natural Capital and Ecosystem
Services/L.S. Hryniv/Environmental accounting and SD indicators.- Prague,
EASDI, 2007.-Р.70-77
40. Hryniv L.S. Target-based environmental programming for the Caгpathian
region: the potential contribution of the Visegrad Group / Lidiya S. Hryniv,
Dmitry Khodyko // European Offroads of Social Science. -2013.-№1.-С. 14-32.
41. Гринів Л.С., Славік Р.В., Кривень О.В. Економіка рекреаційної сфери. – Л–,
ЛНУ, 2019 – 415 с.
42. Дюканов В.Г. Механізми Кіотського протоколу: досвід та перспективи для
України / Дюканов В.Г., Дюканова О.В. – К. : Фенікс, 2006. – 160 с.
43. М. Петровська Екологічний менеджмент. Л., ЛНУ імені І.Франка, 2006. –
186 с.
44. Остром, Е. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії. –
Київ, 2012.
45. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої
економіки» : монографія / В. Г. Потапенко ; [за наук.ред. д.е.н., проф. Є. В.
Хлобистова]. – К. : НІСД, 2012. – 360 с.
46. Böhme K. How to strengthen the territorial dimension of ‘Europe 2020’and the
EU Cohesion Policy – Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development,
2011.
47. Broman G. I., Robèrt K. H. A framework for strategic sustainable
development //Journal of Cleaner Production. – 2017. – Т. 140. – С. 17-31.
48. Haberl H. et al. From LTER to LTSER: Conceptualizing the socioeconomic
dimension of long-term socioecological research // Ecology and society. – 2006.
– Т. 11. – №. 2. – С. 13.
49. Norgaard R. B. A coevolutionary interpretation of ecological civilization //The
Fourth International Symposium on Eco-logical Civilization, Claremont,
California. – 2010.
50. Weizsäcker, von E.U., Wijkman A. Come On!: Capitalism, Short-termism,
Population and the Destruction of the Planet. – Springer, 2017.
51. Гринів Л.С. Концептуальні засади фізичної макроекономіки для сталого
розвитку: проблеми та перспективи // Проблеми економіки. 2020. № 3, ст
139-147.
52. Lidiya Hryniv. New transdisсiplinary knowledge for economy of sustainable
development. Lap Lambert Academic Publishing, 2022.
53. Lidiya Hryniv. Spatial Sustainability: An Attempt of Physical Macroeconomic
Analysis, Lap Lambert Academic Publishing, 2023.
54. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-
2020 роки [Електронний ресурс]: https://zakon.rada.gov.ua-/laws/show/67-
2018-%D1%80#Text.
55. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри /
за ред..С.І.Юрія,Є.В.Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595с.
56. .Проблеми та перспективи гармонізації цифрового ринку України з
ринками ЄС та країн СхП»: аналітичний звіт. URL: https://cid.center/wpcontent/uploads).
57. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ
Президента України №722/2019 від 30.09.2019. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019.
58. Розробка стартап-проектів: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч.
посіб. для студ. спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційновимірювальна техніка» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, К. О.
Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1
файл: X,XX Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 188 с.
59. Рейтинг инновационных экономик – 2019: Южная Корея лидирует шесть
лет. [Електронний ресурс]: https://theworldonly.org/rejtinginnovatsionnyhekonomik-2019/.
60. Розвиток електронних послуг. Урядовий портал: веб-сайт. [Електронний
ресурс]: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/efektivnevryaduvannya/
rozvitok-elektronnih-poslug.
61. «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства
України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її
реалізації». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.
62. Український інститут майбутнього. «Україна 2030Е – країна з розвинутою
цифровою економікою». [Електронний ресурс]:
https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyuekonomikoyu.html#6-2-3.
63. Хмельницька Д.В. Сучасні підходи до планування розвитку людського
потенціалу[Електронний ресурс]:http://www.ej. kherson.
ua/journal/economic_07/79.pdf.
64. Щербатенко О. Перспективи та перешкоди цифрової економіки в Україні.
Na chasi. 29.01.2018. URL: https://nachasi.com/2018/01/29/.
65. Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция. М.:Эксмо. 2016. 208с.
[Електронний ресурс]: https://kniga.biz.ua/book-chetvertaia-promyshlennaiarevoliutsiia-006277.html
66. Nilsson C-H. Introducing intellectual potential – the case of Alfa Laval
[ressource électronique]/ C-H Nilsson, D. Ford// Journal of intellectual capital,
2004. – Vol 5. – №3. – pp. 414-425. URL:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=884031.

Силабус:

Завантажити силабус