Гринів Лідія Святославівна

Посада: завідувач кафедри економіки України

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Курси

Публікації

Монографії

Гринів Л.С. «Інноваційні домінанти ноосферної життєзберігаючої моделі розвитку національної економіки в Україні» // Україна 2030: Консолідація мислення-консолідація дій. Зелена книга політики збалансованого розвитку. Частина 2. Київ, 2019; стор 12-19.

Гринів Л.С. «Новітня фізико-економічна парадигма в системі науки про сталий розвиток»//Організаційно-економічні засади інформаційного забезпечення економіки. Кол. Моногр. Рівне. НУВГП, 2018, стор. 32-44.

Hryniv L.S, Yevtushenko National Economic Interests and Security in the system of Sustainable Development of Ukraine // Socio – economic potencial of Cross-Border Cooperation, Lviv-Rzeszow, 2017 p. 63-72

Hryniv L.S, World Environment Constitution and Physical-Economic Methodology for formation of Preventive Mechanisms of Environmental Safe ty // World Environmental Costitution, UNFU Press, 2016, p. 203-214.

Гринів Л.С Фізична  економія: нові  моделі сталого  розвитку.  Львів., “Ліга-прес”, 2016.,- 424 с.

Гринів Л. С. Загрози та стратегічні орієнтири розвитку національної економіки:фізико-економічна інтерпретація // Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології / К.С. Шапошникова та ін. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. –  536 с. – С. 355–372.

Гринів Л. С. Формування економіки сталого розвитку:фізико-економічна методологія // Сталий розвиток – XXI століття:управління, технології, моделі / за наук. ред. проф. Хлобистова Є. В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.,  2016. – 590 с. – С. 113–126.

Статті

Гринів Л.С. Концептуальні засади фізичної макроекономіки для сталого розвитку: проблеми та перспективи// Міжнародний науковий рецензований журнал із відкритим доступом «Проблеми економіки» №3(45), 2020, с. 139-147 ISSN 222-0712

Lidiya Hryniv “Interdisciplinary foundation of formation of the spatial macroeconomics of Sustainable Development (SD)” // Research Notes Letter. Research & Innovation for a sustainable Baltic Sea Region “Recent research from BUP Member Universities” Volume 3, issue 3, The Baltic University Programme, Uppsala, Sweden 2020 https://www.balticuniv.uu.se/bup-research/research-notes/interdisciplinary-principles-of-formation-of-the-spatial-macroeconomics-of-sd/

Гринів Л.С. Міждисциплінарні засади формування просторової макроекономіки сталого розвитку// Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, серія економічна, №55, Л., ЛНУ, 2018, с.3-12.

Hryniv L.S., Khodyko D.I. Creation of the spatial model for sustainable development: a physical economic approach. IRR Regional Economy. 2018. №2 (88) P. 76-84.

Hryniv L.S. «Ecological-Economic Potential of Terrestrial Ecosystems: Physical-Economic Approach for Sustainable Use».// Sustainable Development Acting with purpose, KTH RIT, Stockholm, Sweden,2018 p.156-158.

Hryniv L.S. «Concept of the Earth’s ecological supply and spatial model for sustainability of Carpathian Region», Eger Hungary. Social Innovation for Sustainability, №2, E.H. 2018.

Тези доповідей на міжнародних конференціях

Гринів Л.С. «Physical and economic foundations of ecosystem goods evaluation» // Workshop «Developing scientific-methodological foundations for ecosystem services valuation in Ukraine», November 28-29,2019, Poland, Lodz

Гринів Л.С. «New knowledge for sustainable development: problems and perspectives», BUP Conference (Sweden – Ukrainian), March 5, 2020, LNU

Гринів Л.С. «Invironmental Impact and Economic Sustainability of Nord stream 2 and other Sub-Marine Natural Gas Pipelines» // ) Online Conference «New Physical-Economic Knowledge for Environmental Sustainability in the context of  Sub-Marine Natural Gas Pipelines Project» (Ukraine, Germany, USA, October 6, 2020

Гринів. Л.С. «Проблеми становлення біоінформаційної економіки»// Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні», с. 32-37., м. Львів, ЛНУ, 2019.

Hryniv L.S. New Physical-Economic Knowledge for Sustainability. ISCN 2018. https//www.international-sustainable-campus-network.opg/conferences/iscn-2018

Hryniv L.S. Nijnik M. Environment, economy, institutions and reality of achieving change in Ukraine’s  rural development // Canussee 2015 Biennial Conference «Pathways for change: towards a sustainable economy»  Vancouver, Canada, 2015 – Режим доступу: http://www.canussee2015.org

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

Гринів Л.С. «Розвиток української наукової школи фізичної економії: перспективи для економічної науки ХХІ ст.», – Київ, КНЕУ, 2020

Біографія

Завідувач кафедри економіки України імені М. Туган-Барановського, доктор економічних наук, професор.

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Територіальний госпрозрахунковий механізм управління курортами».

З часу закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка до 1993 р. працювала науковим співробітником у Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР (зараз Інститут регіональних досліджень НАН України). У 1993–1995 рр. – асистент кафедри економіки України.

У 1993 р. була відзначена грантом Міністерства природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, а її авторська Методика визначення економічної оцінки природних рекреаційних ресурсів та нормативів плати за їх використання затверджена базовою методикою Міністерства, що використовується в Україні (Постанова КМУ № 12 від 1993 р.).

У 1993 р. взяла участь у Міжнародному конкурсі молодих вчених «Global Security Programme» (Великобританія, Кембриджський університет), за результатами якого відзначена індивідуальним грантом. В 1995 р. працювала на посаді наукового експерта Міжнародної програми «Global Security Fellow Initiative» (Великобританія).

У 1995 р. Гринів Л. С. – Лауреат Міжнародного конкурсу Національного університету «Києво-Могилянська академія» та фонду «Євразія» (США) «Модернізація економічної освіти в Україні» (сертифікат № 29 від 29.11.1995). У 1996 р. – Лауреат Міжнародного конкурсу «Підтримка наукових досліджень» (Research Support Scheme № 68/1996 США-Чехія). У 1996-1998 рр. отримала контракт з Інститутом відкритого суспільства (Open Society Institute, Чехія), де працювала на посаді наукового консультанта економічних проектів. В цьому ж році їй присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки України.

У 1997 р. проходила наукове стажування у Віденському економічному університеті (Австрія). У 1998 р. запрошена на наукову роботу до університету Вотерлу (Канада), факультет Environmental Studies. У 1999 р. – Лауреат Міжнародного конкурсу ООН «Сталий розвиток Східної та Центральної Європи». У цьому ж році взяла участь у Міжнародній програмі під керівництвом FAO при ООН – (CEESA) «Методологія сталого розвитку».

У 2002 р. захистила докторську дисертацію «Теоретико-методологічні засади формування екологічно збалансованої економіки». У 2005 р. присвоєно вчене звання професора кафедри економіки України ЛНУ імені І. Франка. З 2006 року і по даний час очолює кафедру економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2003–2006 рр. працювала професором у Жешувському Університеті інформатики та управління (Польща), де викладала навчальні дисципліни: «Новітня теорія макроекономіки», «Еколого-економічна теорія», «Економіка рекреаційного природокористування». Виступала з науковими доповідями у Карловому університеті (Чехія, 1996, 2007, 2009), університеті Вотерлу (Канада, 1998), Віденському економічному університеті (Австрія, 1997, 2000, 2013), Санкт-Петербурзькому університеті (Росія, 2006, 2008, 2010). З 2007 р. і по цей час є дійсним членом Європейського наукового товариства EAERE.

У 2008 р. відзначена премією Львівської обласної держадміністрації за здобутки у науковій діяльності, нагороджена Грамотою Ректора ЛНУ імені І. Франка у зв’язку з 350-річчям Університету за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності.

У 2009 р. з ініціативи завідувача кафедри проф. Гринів Л. С. було відкрито та ліцензовано магістерську програму з галузі знань «Специфічні категорії» за спеціальністю «Прикладна економіка». Гринів Л. С. є автором Стандарту вищої освіти ЛНУ імені І. Франка для підготовки магістра в галузі знань 1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010024 «Прикладна економіка».

За обґрунтування теорії природного капіталу їй у 2011 році Міжнародним Біографічним центром (Великобританія) присвоєно звання «Провідний вчений світу 2011 року» у галузі екологічної економіки та сталого розвитку. Член Міжнародного товариства промислової екології (США), член Європейської наукової асоціації економістів-екологів та Українського наукового товариства імені С. Подолинського.

Гринів Л. С. здійснює наукове керівництво аспірантами, докторантами та здобувачами, підготувала 6 кандидатів наук. Вона є автором 3 підручників та навчальних посібників з Грифом Міністерства освіти і науки України, 2-ох індивідуальних та 15 колективних монографій, понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

Значною популярністю серед студентів користуються її підручники «Національна економіка» (Львів, 2008, 2009, у співавт.), «Екологічна економіка» (Львів, 2010), «Регіональні цільові програми» (Львів, 2010). Добре відомі її наукові монографії «Карпатский рекреационный комплекс» (К., 1984 у співавт.), «Еколого-економічні проблеми розвитку Західного регіону України» (К., 1987 у співавт.), «Central and Eastern Sustainable agriculture» (FAO of UN, Rome, Італія, 1999 у співавт.), «Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери» (Львів, 1999 у співавт.), «Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії» (Львів, 2001), «Економіка України в ХХІ столітті: ретроспективи і перспективи» (Львів, 2002 у співавт.), «Ecological Economics and Sustainable Forest Management: Developing a Transdisciplinary Approach For the Carpathian Mountains. Edited by I. P. Soloviy and W. S. Keeton» (UNFUP, 2009 у співавт.), «Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України» (К., 2009 у співавт.), «Економіка України: національна стратегія розвитку» (За ред. д.е.н., проф. Гринів Л. С., Львів, 2009), «Sustainable Development and Noosphere Function of Economics // The Science of Culture of Industrial Ecology» (Ams-N, 2010 у співавт.), «Екологічна Конституція Землі. Методологічні засади, ч. 1, 2 (Львів, 2011 у співавт.), «Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання» (К., 2013 у співавт.)

Гринів Л. С. є автором теорії збалансованого розвитку екологосоціогосподарських систем; теорії природного капіталу; концепції екологічної пропозиції в просторовій економіці; теорії просторово-економічного аналізу природокористування. Вона є автором низки методик, зокрема, методики визначення економічної оцінки природних рекреаційних ресурсів та нормативів плати за їх використання, методики оцінки майна територіального рекреаційного комплексу, методичних підходів до визначення функцій ноосферної моделі розвитку економіки.

Коло наукових інтересів Гринів Л. С. є доволі широким і охоплює проблеми прикладного макроекономічного аналізу національної економіки та державного програмування розвитку національної і регіональної економіки, рентних відносин у сфері природокористування, теоретико-методологічних та прикладних засад формування екологічно збалансованої економіки, обґрунтування теорії природного капіталу, моделювання ноосферної функції в економіці, формування державних та регіональних цільових програм, теоретико-прикладних проблем сталого розвитку економіки тощо.

Методичні матеріали

Гринів Л.С. Національна економіка / Л.С. Гринів, М.В. Кічурчак – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 470с.

Гринів Л.С. Економіка рекреаційної сфери : навч. посібник / Л. С. Гринів, Р. В. Славік, О. В. Кривень. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 416 с.

Гринів Л.С. Тексти лекцій з навчального курсу «Економіка сталого розвитку» для студентів магістратури, напряму підготовки 051 «Економіка», Л, ЛНУ, 2020.

Гринів Л.С. Тексти лекцій з навчального курсу «Вступ в економіку розвитку територій та регіональні цільові програми» для студентів групи ЕКЛм-51с., Л, ЛНУ, 2019. – 187 с.

Силабус з навчальної дисципліни «Вступ в економіку територіальних громад та економічне програмування», що викладається в межах ОПП (ОПН) другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 23с.

Силабус з навчальної дисципліни «Економіка України», що викладається в межах ОПП (ОПН) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності Фінанси – 072, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 46с.

Силабус з навчальної дисципліни «Аналітична економіка», що викладається в межах ОПП (ОПН) другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності «Право», юридичний факультет, заочне відділення – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 25с.

Силабус з навчальної дисципліни «Науковий семінар», що викладається в межах ОПП (ОПН) другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 19с.

Силабус з навчальної дисципліни «Економіка сталого розвитку», що викладається в межах ОПП (ОПН) другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 21с.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Національна економіка ІІІ», що викладається в межах ОПП (ОПН) третього рівня (аспірантура) вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020.

 

Розклад