Гринів Лідія Святославівна

Посада: завідувач кафедри економіки України

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Курси

Публікації

Монографії

Гринів Л.С. «Інноваційні домінанти ноосферної життєзберігаючої моделі розвитку національної економіки в Україні» // Україна 2030: Консолідація мислення-консолідація дій. Зелена книга політики збалансованого розвитку. Частина 2. Київ, 2019; стор 12-19.

Гринів Л.С. «Новітня фізико-економічна парадигма в системі науки про сталий розвиток»//Організаційно-економічні засади інформаційного забезпечення економіки. Кол. Моногр. Рівне. НУВГП, 2018, стор. 32-44.

Hryniv L.S, Yevtushenko National Economic Interests and Security in the system of Sustainable Development of Ukraine // Socio – economic potencial of Cross-Border Cooperation, Lviv-Rzeszow, 2017 p. 63-72

Hryniv L.S, World Environment Constitution and Physical-Economic Methodology for formation of Preventive Mechanisms of Environmental Safe ty // World Environmental Costitution, UNFU Press, 2016, p. 203-214.

Гринів Л.С Фізична  економія: нові  моделі сталого  розвитку.  Львів., “Ліга-прес”, 2016.,- 424 с.

Гринів Л. С. Загрози та стратегічні орієнтири розвитку національної економіки:фізико-економічна інтерпретація // Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології / К.С. Шапошникова та ін. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. –  536 с. – С. 355–372.

Гринів Л. С. Формування економіки сталого розвитку:фізико-економічна методологія // Сталий розвиток – XXI століття:управління, технології, моделі / за наук. ред. проф. Хлобистова Є. В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.,  2016. – 590 с. – С. 113–126.

Статті

Гринів Л.С. Концептуальні засади фізичної макроекономіки для сталого розвитку: проблеми та перспективи// Міжнародний науковий рецензований журнал із відкритим доступом «Проблеми економіки» №3(45), 2020, с. 139-147 ISSN 222-0712

Lidiya Hryniv “Interdisciplinary foundation of formation of the spatial macroeconomics of Sustainable Development (SD)” // Research Notes Letter. Research & Innovation for a sustainable Baltic Sea Region “Recent research from BUP Member Universities” Volume 3, issue 3, The Baltic University Programme, Uppsala, Sweden 2020 https://www.balticuniv.uu.se/bup-research/research-notes/interdisciplinary-principles-of-formation-of-the-spatial-macroeconomics-of-sd/

Гринів Л.С. Міждисциплінарні засади формування просторової макроекономіки сталого розвитку// Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, серія економічна, №55, Л., ЛНУ, 2018, с.3-12.

Hryniv L.S., Khodyko D.I. Creation of the spatial model for sustainable development: a physical economic approach. IRR Regional Economy. 2018. №2 (88) P. 76-84.

Hryniv L.S. «Ecological-Economic Potential of Terrestrial Ecosystems: Physical-Economic Approach for Sustainable Use».// Sustainable Development Acting with purpose, KTH RIT, Stockholm, Sweden,2018 p.156-158.

Hryniv L.S. «Concept of the Earth’s ecological supply and spatial model for sustainability of Carpathian Region», Eger Hungary. Social Innovation for Sustainability, №2, E.H. 2018.

Тези доповідей на міжнародних конференціях

Гринів Л.С. «Physical and economic foundations of ecosystem goods evaluation» // Workshop «Developing scientific-methodological foundations for ecosystem services valuation in Ukraine», November 28-29,2019, Poland, Lodz

Гринів Л.С. «New knowledge for sustainable development: problems and perspectives», BUP Conference (Sweden – Ukrainian), March 5, 2020, LNU

Гринів Л.С. «Invironmental Impact and Economic Sustainability of Nord stream 2 and other Sub-Marine Natural Gas Pipelines» // ) Online Conference «New Physical-Economic Knowledge for Environmental Sustainability in the context of  Sub-Marine Natural Gas Pipelines Project» (Ukraine, Germany, USA, October 6, 2020

Гринів. Л.С. «Проблеми становлення біоінформаційної економіки»// Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні», с. 32-37., м. Львів, ЛНУ, 2019.

Hryniv L.S. New Physical-Economic Knowledge for Sustainability. ISCN 2018. https//www.international-sustainable-campus-network.opg/conferences/iscn-2018

Hryniv L.S. Nijnik M. Environment, economy, institutions and reality of achieving change in Ukraine’s  rural development // Canussee 2015 Biennial Conference «Pathways for change: towards a sustainable economy»  Vancouver, Canada, 2015 – Режим доступу: http://www.canussee2015.org

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

Гринів Л.С. «Розвиток української наукової школи фізичної економії: перспективи для економічної науки ХХІ ст.», – Київ, КНЕУ, 2020

Біографія

Гринів Л. С., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка. Народилася 12 квітня 1956 р. у м. Теребовля Тернопільської області . Випускниця Львівського Національного університету імені Івана Франка

У 2011 році Міжнародним Біографічним центром (Великобританія) їй присвоєно звання «Провідний вчений світу 2011 року» у галузі екологічної економіки та сталого розвитку.

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію з двох спеціальностей – «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка» та «Економіка природокористування i охорона навколишнього середовища». У 2002 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.08.01 «Економіка природокористування i охорона навколишнього середовища».

Науково-педагогічний стаж становить 43 роки, з них – 17 років в Інституті економіки АН УРСР (потім Інститут регіональних досліджень НАН України) та 26 років у Львівському національному університеті імені Івана Франка. В 2018 р. була номінована з групою українських вчених на Державну премію України в галузі науки і техніки.

Була керівником наукових держбюджетних та госпдоговірних тем, програм та проектів з розбудови національної економіки та реалізації ефективної регіональної політики в Україні. Зокрема, була керівником підпрограми «Розвиток рекреаційної індустрії», першої в незалежній Україні Державної програми соціально- економічного розвитку Карпатського регіону тощо

Під її науковим керівництвом захищено 8 кандидатських та 1 докторську дисертацію. Автор понад 270 наукових праць, з них 20 монографій та навчальних підручників, 18  наукових праць опубліковано в зарубіжних виданнях. Читала лекції в Університеті Ватерлоо (Канада, 1998 р.), Віденському економічному університеті (Австрія, 1997 р. і 2005 р.), Жешувському університеті (Польща, 2005-2007 рр.).

В 2008 р. була відзначена премією Голови Львівської обласної ради за кращі наукові роботи та плідну наукову працю. Проходила наукове стажування у Віденському економічному університеті (Австрія) – 2005 р. та Університеті Падови (Італія) – 2015 р.

В 2018 р. отримала Авторське свідоцтво за обгрунтування нових фізико-економічних моделей сталого розвитку (МЕРТУ №82898).

Експерт і рецензент Uppsala Centre for Sustainable Development (Швеція).

Лауреат міжнародного конкурсу підтримки міждисциплінарних наукових досліджень програми Research Support Scheme-RSS (США), Міжнародної програми ООН «Сталий розвиток Центральної та Східної Європи (Чехія), European Programme «Erasmus+ «Visiting Professor» (Італія).

Член експертної групи Міжнародної програми «Горизонт 2020», підпрограма COST-Action CA 16232.

Член Європейської наукової асоціації еколого-економістів, Всеукраїнського наукового товариства імені С. Подолинського та двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій, член редколегій наукових журналів, зокрема Вісника ЛНУ тощо.

Методичні матеріали

Гринів Л.С. Національна економіка / Л.С. Гринів, М.В. Кічурчак – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 470с.

Гринів Л.С. Економіка рекреаційної сфери : навч. посібник / Л. С. Гринів, Р. В. Славік, О. В. Кривень. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 416 с.

Гринів Л.С. Тексти лекцій з навчального курсу «Економіка сталого розвитку» для студентів магістратури, напряму підготовки 051 «Економіка», Л, ЛНУ, 2020.

Гринів Л.С. Презентації з навчального курсу “Економіка сталого розвитку” для студентів магістратури напряму підготовки 051 “Економіка”. Л., ЛНУ, 2021.

Гринів Л.С. Тексти лекцій з навчального курсу «Вступ в економіку розвитку територій та регіональні цільові програми» для студентів групи ЕКЛм-51с., Л, ЛНУ, 2019. – 187 с.

Гринів Л. С. Розширена програма з курсу «Основи економічної науки» для студентів економічного факультету – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. –  17с.

Силабус з навчальної дисципліни «Вступ в економіку територіальних громад та економічне програмування», що викладається в межах ОПП (ОПН) другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 23с.

Силабус з навчальної дисципліни «Економіка України», що викладається в межах ОПП (ОПН) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності Фінанси – 072, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 46с.

Силабус з навчальної дисципліни «Аналітична економіка», що викладається в межах ОПП (ОПН) другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності «Право», юридичний факультет, заочне відділення – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 25с.

Силабус з навчальної дисципліни «Науковий семінар», що викладається в межах ОПП (ОПН) другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 19с.

Силабус з навчальної дисципліни «Економіка сталого розвитку», що викладається в межах ОПП (ОПН) другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 21с.

Методичні рекомендації з питань написання курсових робіт студентами спеціальності “Економіка” спеціалізації “Економічне програмування та бізнес-планування”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 23с.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Національна економіка ІІІ», що викладається в межах ОПП (ОПН) третього рівня (аспірантура) вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020.

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Національна економіка ІІІ», що викладається в межах ОПП (ОПН) третього рівня (аспірантура) вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Науковий семінар», що викладається в межах ОПП (ОПН) третього рівня (аспірантура) вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020.

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Науковий семінар», що викладається в межах ОПП (ОПН) третього рівня (аспірантура) вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020.

Розклад