Гринів Лідія Святославівна

Посада: завідувач кафедри економіки України

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Курси

Публікації

Монографії

Гринів Л.С. «Інноваційні домінанти ноосферної життєзберігаючої моделі розвитку національної економіки в Україні» // Україна 2030: Консолідація мислення-консолідація дій. Зелена книга політики збалансованого розвитку. Частина 2. Київ, 2019; стор 12-19.

Гринів Л.С. «Новітня фізико-економічна парадигма в системі науки про сталий розвиток»//Організаційно-економічні засади інформаційного забезпечення економіки. Кол. Моногр. Рівне. НУВГП, 2018, стор. 32-44.

Hryniv L.S, Yevtushenko National Economic Interests and Security in the system of Sustainable Development of Ukraine // Socio – economic potencial of Cross-Border Cooperation, Lviv-Rzeszow, 2017 p. 63-72

Hryniv L.S, World Environment Constitution and Physical-Economic Methodology for formation of Preventive Mechanisms of Environmental Safe ty // World Environmental Costitution, UNFU Press, 2016, p. 203-214.

Гринів Л.С Фізична  економія: нові  моделі сталого  розвитку.  Львів., “Ліга-прес”, 2016.,- 424 с.

Гринів Л. С. Загрози та стратегічні орієнтири розвитку національної економіки:фізико-економічна інтерпретація // Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології / К.С. Шапошникова та ін. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. –  536 с. – С. 355–372.

Гринів Л. С. Формування економіки сталого розвитку:фізико-економічна методологія // Сталий розвиток – XXI століття:управління, технології, моделі / за наук. ред. проф. Хлобистова Є. В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.,  2016. – 590 с. – С. 113–126.

Статті

Гринів Л.С. Концептуальні засади фізичної макроекономіки для сталого розвитку: проблеми та перспективи// Міжнародний науковий рецензований журнал із відкритим доступом «Проблеми економіки» №3(45), 2020, с. 139-147 ISSN 222-0712

Lidiya Hryniv “Interdisciplinary foundation of formation of the spatial macroeconomics of Sustainable Development (SD)” // Research Notes Letter. Research & Innovation for a sustainable Baltic Sea Region “Recent research from BUP Member Universities” Volume 3, issue 3, The Baltic University Programme, Uppsala, Sweden 2020 https://www.balticuniv.uu.se/bup-research/research-notes/interdisciplinary-principles-of-formation-of-the-spatial-macroeconomics-of-sd/

Гринів Л.С. Міждисциплінарні засади формування просторової макроекономіки сталого розвитку// Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка, серія економічна, №55, Л., ЛНУ, 2018, с.3-12.

Hryniv L.S., Khodyko D.I. Creation of the spatial model for sustainable development: a physical economic approach. IRR Regional Economy. 2018. №2 (88) P. 76-84.

Hryniv L.S. «Ecological-Economic Potential of Terrestrial Ecosystems: Physical-Economic Approach for Sustainable Use».// Sustainable Development Acting with purpose, KTH RIT, Stockholm, Sweden,2018 p.156-158.

Hryniv L.S. «Concept of the Earth’s ecological supply and spatial model for sustainability of Carpathian Region», Eger Hungary. Social Innovation for Sustainability, №2, E.H. 2018.

Тези доповідей на міжнародних конференціях

Гринів Л.С. «Physical and economic foundations of ecosystem goods evaluation» // Workshop «Developing scientific-methodological foundations for ecosystem services valuation in Ukraine», November 28-29,2019, Poland, Lodz

Гринів Л.С. «New knowledge for sustainable development: problems and perspectives», BUP Conference (Sweden – Ukrainian), March 5, 2020, LNU

Гринів Л.С. «Invironmental Impact and Economic Sustainability of Nord stream 2 and other Sub-Marine Natural Gas Pipelines» // ) Online Conference «New Physical-Economic Knowledge for Environmental Sustainability in the context of  Sub-Marine Natural Gas Pipelines Project» (Ukraine, Germany, USA, October 6, 2020

Гринів. Л.С. «Проблеми становлення біоінформаційної економіки»// Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні», с. 32-37., м. Львів, ЛНУ, 2019.

Hryniv L.S. New Physical-Economic Knowledge for Sustainability. ISCN 2018. https//www.international-sustainable-campus-network.opg/conferences/iscn-2018

Hryniv L.S. Nijnik M. Environment, economy, institutions and reality of achieving change in Ukraine’s  rural development // Canussee 2015 Biennial Conference «Pathways for change: towards a sustainable economy»  Vancouver, Canada, 2015 – Режим доступу: http://www.canussee2015.org

Тези доповідей на вітчизняних конференціях

Гринів Л.С. «Розвиток української наукової школи фізичної економії: перспективи для економічної науки ХХІ ст.», – Київ, КНЕУ, 2020

Біографія

Гринів Л. С., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка. Народилася 12 квітня 1956 р. у м. Теребовля Тернопільської області . Випускниця Львівського Національного університету імені Івана Франка

У 2011 році Міжнародним Біографічним центром (Великобританія) їй присвоєно звання «Провідний вчений світу 2011 року» у галузі екологічної економіки та сталого розвитку.

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію з двох спеціальностей – «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка» та «Економіка природокористування i охорона навколишнього середовища». У 2002 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.08.01 «Економіка природокористування i охорона навколишнього середовища».

Науково-педагогічний стаж становить 43 роки, з них – 17 років в Інституті економіки АН УРСР (потім Інститут регіональних досліджень НАН України) та 26 років у Львівському національному університеті імені Івана Франка. В 2018 р. була номінована з групою українських вчених на Державну премію України в галузі науки і техніки.

Була керівником наукових держбюджетних та госпдоговірних тем, програм та проектів з розбудови національної економіки та реалізації ефективної регіональної політики в Україні. Зокрема, була керівником підпрограми «Розвиток рекреаційної індустрії», першої в незалежній Україні Державної програми соціально- економічного розвитку Карпатського регіону тощо

Під її науковим керівництвом захищено 8 кандидатських та 1 докторську дисертацію. Автор понад 270 наукових праць, з них 20 монографій та навчальних підручників, 18  наукових праць опубліковано в зарубіжних виданнях. Читала лекції в Університеті Ватерлоо (Канада, 1998 р.), Віденському економічному університеті (Австрія, 1997 р. і 2005 р.), Жешувському університеті (Польща, 2005-2007 рр.).

В 2008 р. була відзначена премією Голови Львівської обласної ради за кращі наукові роботи та плідну наукову працю. Проходила наукове стажування у Віденському економічному університеті (Австрія) – 2005 р. та Університеті Падови (Італія) – 2015 р.

В 2018 р. отримала Авторське свідоцтво за обгрунтування нових фізико-економічних моделей сталого розвитку (МЕРТУ №82898).

Експерт і рецензент Uppsala Centre for Sustainable Development (Швеція).

Лауреат міжнародного конкурсу підтримки міждисциплінарних наукових досліджень програми Research Support Scheme-RSS (США), Міжнародної програми ООН «Сталий розвиток Центральної та Східної Європи (Чехія), European Programme «Erasmus+ «Visiting Professor» (Італія).

Член експертної групи Міжнародної програми «Горизонт 2020», підпрограма COST-Action CA 16232.

Член Європейської наукової асоціації еколого-економістів, Всеукраїнського наукового товариства імені С. Подолинського та двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій, член редколегій наукових журналів, зокрема Вісника ЛНУ тощо.

Методичні матеріали

Гринів Л.С. Національна економіка / Л.С. Гринів, М.В. Кічурчак – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 470с.

Гринів Л.С. Економіка рекреаційної сфери : навч. посібник / Л. С. Гринів, Р. В. Славік, О. В. Кривень. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 416 с.

Гринів Л.С. Тексти лекцій з навчального курсу «Економіка сталого розвитку» для студентів магістратури, напряму підготовки 051 «Економіка», Л, ЛНУ, 2020.

Гринів Л.С. Презентації з навчального курсу “Економіка сталого розвитку” для студентів магістратури напряму підготовки 051 “Економіка”. Л., ЛНУ, 2021.

Гринів Л.С. Силабус «Актуальні проблеми теоретичної та прикладної економіки» підготовки докторів філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» економічного факультету . Л., ЛНУ, 2023.

Гринів Л.С. Тексти лекцій з навчального курсу «Вступ в економіку розвитку територій та регіональні цільові програми» для студентів групи ЕКЛм-51с., Л, ЛНУ, 2019. – 187 с.

Гринів Л. С. Розширена програма з курсу «Основи економічної науки» для студентів економічного факультету – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. –  17с.

Силабус з навчальної дисципліни «Вступ в економіку територіальних громад та економічне програмування», що викладається в межах ОПП (ОПН) другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 23с.

Силабус з навчальної дисципліни «Економіка України», що викладається в межах ОПП (ОПН) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності Фінанси – 072, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 46с.

Силабус з навчальної дисципліни «Аналітична економіка», що викладається в межах ОПП (ОПН) другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності «Право», юридичний факультет, заочне відділення – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 25с.

Силабус з навчальної дисципліни «Науковий семінар», що викладається в межах ОПП (ОПН) другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 19с.

Силабус з навчальної дисципліни «Економіка сталого розвитку», що викладається в межах ОПП (ОПН) другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 21с.

Методичні рекомендації з питань написання курсових робіт студентами спеціальності “Економіка” спеціалізації “Економічне програмування та бізнес-планування”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 23с.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Національна економіка ІІІ», що викладається в межах ОПП (ОПН) третього рівня (аспірантура) вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020.

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Національна економіка ІІІ», що викладається в межах ОПП (ОПН) третього рівня (аспірантура) вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Науковий семінар», що викладається в межах ОПП (ОПН) третього рівня (аспірантура) вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020.

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Науковий семінар», що викладається в межах ОПП (ОПН) третього рівня (аспірантура) вищої освіти для здобувачів з спеціальності Економіка – 051, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020.

Розклад