Алгоритмізація і програмування

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Дацко М. В.ЕКк-21с, ЕКк-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКк-21сдоцент Дацко М. В., доцент Дацко М. В.
ЕКк-22сдоцент Дацко М. В., доцент Дацко М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКк-21сдоцент Дацко М. В., доцент Дацко М. В.
ЕКк-22сдоцент Дацко М. В., доцент Дацко М. В.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є набуття студентами теоретичних знань з питань використання алгоритмів при створенні програмних продуктів; опанування  інструментарієм розробки та реалізації алгоритмів та створення програмного забезпечення; оволодіння навичками програмування; набуття навичок оцінки ефективності алгоритмів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
– основні етапи процесу проектування програмного забезпечення;
– принципи розробки технічного завдання;
– типові алгоритмічні конструкції;
– принципи програмування;
– метаевристичні алгоритмічні підходи для отримання ефективних економічних рішень;
– підходи до оцінки ефективності алгоритмів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
вміти:
– складати програми із використання типових алгоритмів;
– створювати технічне завдання;
– використовувати програмне забезпечення та інтегрувати його роботу;
– проводити відладку програмних продуктів інструментальними засобами;
– оцінити ефективність застосування різноманітних алгоритмів.

Рекомендована література

Основна

Основна

  1. Висоцька В.А., Оборська О.В. Python: алгоритмізація та програмування: навчальний посібник – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2021. – 514 с
  2. Єжова Л.Ф. Алгоритмізація і програмування процедур обробки інформації: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 152 с.
  3. Завада О.П. Алгоритмізація і програмування: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 76 с.
  4. Ковалюк Т.В. Основи програмування / Т.В, Ковалюк. – К.: Видавнича група BHV, 2005.– 384 с
  5. Костів О.В., Ярошко С.А. Методи розробки алгоритмів: Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ, 2002. – 98 с.
  6. Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування. Поглиблений курс. – К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. − 623 с.
  7. Основи програмування. Python. Частина 1 [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”, спеціалізації “Інформаційні технології в біології та медицині” / А. В. Яковенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,59 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 195 с.

Інформаційні ресурси

  1. http://programer.in.ua/index.php/uroky/uroky-python.
  2. https://www.python.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2022

Завантажити силабус