Алгоритмізація і програмування

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Дацко М. В.ЕКк-21с, ЕКк-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКк-21сдоцент Дацко М. В.
ЕКк-22сдоцент Дацко М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКк-21сдоцент Дацко М. В.
ЕКк-22сдоцент Дацко М. В.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є набуття студентами теоретичних знань з питань використання алгоритмів при створенні програмних продуктів; опанування студентами інструментарієм розробки та реалізації алгоритмів та створення програмного забезпечення; оволодіння навичками програмування; набуття навичок оцінки ефективності алгоритмів.

Рекомендована література

  1. Єжова Л.Ф. Алгоритмізація і програмування процедур обробки інформації: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 152 с.
  2. Завада О.П. Алгоритмізація і програмування: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 76 с.
  3. Слепцова С. Д.  Програмирование на VBA   в  Microsoft   Office    М. Диалектика. ,2010.-424с.
  4. Костів О.В., Ярошко С.А. Методи розробки алгоритмів: Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ, 2002. – 98 с.
  5. Щедріна О.І. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
  6. Іващенко В.П., Швачич Г.Г., Овсянніков О.В. Основи інформаційних технологій і програмування у середовищі Delphi. З перших кроків до дипломного проекту. Навчальний посібник.-Дніпропетровськ: РВА «Дніпро – VAL», 2008.-464с.