Алгоритмізація і програмування

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Дацко М. В.ЕКк-21с, ЕКк-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКк-21сдоцент Дацко М. В.
ЕКк-22сдоцент Дацко М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКк-21сдоцент Дацко М. В.
ЕКк-22сдоцент Дацко М. В.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є набуття студентами теоретичних знань з питань використання алгоритмів при створенні програмних продуктів; опанування  інструментарієм розробки та реалізації алгоритмів та створення програмного забезпечення; оволодіння навичками програмування; набуття навичок оцінки ефективності алгоритмів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
– основні етапи процесу проектування програмного забезпечення;
– принципи розробки технічного завдання;
– типові алгоритмічні конструкції;
– принципи програмування;
– метаевристичні алгоритмічні підходи для отримання ефективних економічних рішень;
– підходи до оцінки ефективності алгоритмів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
вміти:
– складати програми із використання типових алгоритмів;
– створювати технічне завдання;
– використовувати програмне забезпечення та інтегрувати його роботу;
– проводити відладку програмних продуктів інструментальними засобами;
– оцінити ефективність застосування різноманітних алгоритмів.

Рекомендована література

Основна

  1. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб. пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с.
  2. Єжова Л.Ф. Алгоритмізація і програмування процедур обробки інформації: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 152 с.
  3. Завада О.П. Алгоритмізація і програмування: Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 76 с.
  4. Ковалюк Т.В. Основи програмування / Т.В, Ковалюк. – К.: Видавнича група BHV, 2005.– 384 с
  5. Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / Под ред. проф. Л. Г. Гагариной. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. — 416 с.
  6. Костів О.В., Ярошко С.А. Методи розробки алгоритмів: Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ, 2002. – 98 с.
  7. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание / Дж. Макконел. – М.: Техносфера, 2004. – 368с.
  8. Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування. Поглиблений курс. – К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. − 623 с.

Інформаційні ресурси

  1. http://programer.in.ua/index.php/uroky/uroky-python.
  2. https://www.python.org .

Силабус:

Завантажити силабус