Аналіз господарської діяльності ( 076 «Підприємництво , торгівля та біржова діяльність»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Сухай О. Є.ЕКп-41с, ЕКп-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни „Аналіз господарської діяльності ” є засвоєння теоретичних знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємств, шляхів і резервів його розвитку.
Завданнями вивчення дисципліни „Аналіз господарської діяльності” є: визначення сутності економічного аналізу господарської діяльності підприємства, вивчення методів фінансового та управлінського аналізу; набуття практичних навичок щодо пошуку внутрішніх резервів підвищення ефективності діяльності господарюючих суб”єктів.

Рекомендована література

Базова література:

1. Болюх М., Бурчевський В., Горбаток М. Економічний аналіз: навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. М. Чумаченка. Київ: КНЕУ, 2014. 540 с.
2. Економічний аналіз: навч. посібник / Н.А. Волкова, Р.М. Волчек, О.М. Гайдаєнко та ін. за ред. Волкової Н.А. Одеса: ОНЕУ, ротапринт. 2015. 310 с.
3. Економічний аналіз: навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко. Київ: КНЕУ, 2015. 556 с.
4. Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник Ю.М. Економічний аналіз: навч. посіб. Полтава : РВВД ПДАА, 2018. 290 с.
5. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник. К. : Знання, 2011. 630 c.
6. Московчук А.Т.,Талах В.І., Талах Т.А., Ткачук І.М. Аналіз господарської діяльності. Практикум: навч. посіб. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. 228 с.
7. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс]: підручник/І.М. Парасій-Вергуненко; за ред. Л.М.Кіндрацької. К.:КНЕУ, 2016. 629с.
8. Петряєва З. Ф. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 372 с.
9. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. Київ: Знання. Прес, 2014. 654 с.
10. Черниш С.С. Економічний аналіз: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2016. 312 с.
Додаткова література:
1. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / Є. В. Мних, А. Д. Бутко, О. Ю. Большакова та ін. К. : КНТЕУ, 2005. 232 с.
2. Гончаренко Н.Г.Прийняття обгрунтованих управлінських рішень на підставі економічного аналізу господарської діяльності підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип.30. С.52-54.
3. Дем’янюк І.В. Управлінський аналіз в системі управління: ідентифікація та види аналізу / І. В. Дем’янюк // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2016. Вип.1. С. 38–45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2016_1_8.
4. Дем’янюк І.В. Управлінський аналіз як функція управління підприємницької діяльності / І.В. Дем’янюк // Регіональна бізнес- економіка та управління. 2014. № 2. С. 66–71 [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Rbetu_2014_2_11.
5. Колеватова А.В. Методологічні основи аналізу господарської діяльності на різних етапах розвитку суспільства/ Ефективна економіка. 2022. №5.
6. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній Г. Економічний аналіз : навч. посібник. Київ: Знання, 2008. 487с.
7. Мец В.О. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО): навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2016. 236 с.
8. Михайленко О., Ніколаєнко С. Особливості аналізу і аудиту господарської діяльності підприємств в умовах воєнного стану. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2022. №4. С.163-168.
9. Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень.URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/22675.pdf
10. Шестерняк М.М. Сучасний економічний аналіз та його основні види. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип.20 (3). С.158-162.

Інтернет-ресурси:
1. Законодавство України.: http://zakon.rada.gov.ua
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України.
http://www.ukrstat.gov.ua
3. Інтернет-портал для управлінців: http://www.management.com.ua
4. Сайт міністерства економіки України: http://www.me.gov.ua

Силабус:

Завантажити силабус