Сухай Ольга Євгенівна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Предмет наукових досліджень – маркетинг, маркетингові дослідження, економіка підприємства, інвестиційна діяльність, туризм в умовах глобалізації.

Курси

Публікації

1. Cухай О.Є. Розвиток транскордонного підприємництва в українсько-польських єврорегіонах./ І.Р.Михасюк, З.М.Залога, О.Є.Сухай /   За наук. ред.   д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р.Михасюка. Монографія. Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, НВФ «Українські технології». –   2008. – 384с

2. Сухай О.Є. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації / І.Р.Михасюк, З.М.Залога, О.Є.Сухай / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад.АН Вищої школи України І.Р.Михасюка. Монографія. Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів: НВФ «Українські технології»,  2010. – 320с.

3. Сухай О.Є. Потенціал соціально-економічних систем : монографія / Н.Ю. Подольчак., О.Є. Сухай, І.І.Яремко.  – Львів:  Вид-цтво Національного університету „Львівська політехніка”, 2013. – 256 с.;

4. Сухай О.Є. Аналіз фінансового забезпечення програм енергоефективності житлово-комунального господарства / О.Є. Сухай, О.С. Кіндз юр / Зб.наук.праць «Економічний аналіз».- Тернопіль, ТНЕУ, 2015.– 13с.

5. Сухай О.Є. Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України / Н.В.Гунчак, Т.Г.Васильців, О.Є.Сухай. – Львів: Апріорі, 2016. – 256 с.

6. Сухай О. Особливості фінансування інвестицій житлово-комунального господарства/ Формування  ринкової економіки в Україні : Зб. наук.праць. Вип.36,  /О. Сухай., О.Кіндзюр . Львів, 2016.  С.106-112.

7. Михасюк І., Сухай О., Гукалюк А., Косович Б. Зовнішня торгівля і біржова діяльність: глобалізаційний аспект (монографічний навчальний посібник). Львів: Ліга-Прес, 2016. 298 с.

8. Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз ( збірник тестових завдань): Навчальний посібник / З.М.Залога, О.Є.Сухай, С.І.Урба, Т.В.Лукашенко, М.М.Тепла та ін.; за наук.ред.О.Є.Сухай.Львів:Ліга-Прес, 2016.. 280с.

9. Сухай О. Особливості розвитку біржової діяльності в Україні. Вісник Львівського університету / І. Михасюк, Б. Косович, О. Сухай / Збірник наукових праць за ред. С. М. Панчишина.  Серія економічна. Львів : ЛНУ імені Івана Франка,  2018. Випуск 55. 15 c

10. Розвиток бізнесу: стратегія, проектування, організація та діяльність фірми : навч. посіб. / З. М. Залога, О. Є. Сухай, С. І. Урба, О. Ю. Червона, Т. В. Лукашенко, М. М. Тепла. Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. 286 с.

11. Zaloha Z., Sukhay O. Agroturystyka w Polsce: doswiadczenie rozwoju dla Ukrainy i współpracy transgranicznej. Polsko-ukrainskie doswiadczenia współpracy euroregionalnej: monografia; red. K.Rejman, Y. Pachkovskyy, B. Petrecka. Jaroslaw: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Кs. Bronislawa Markiewicza, 2018. S. 241-256.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент. У 1983 р. за­кінчила Львівський державний університет імені Івана Франка. Працювала інженером, молодшим науковим співробітником НДЧ кафедри. За її участю розроблено та впроваджено в практику 7 науково-дослідних робіт. З 1986 по 1989 рр. навчалась в аспірантурі.

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Балансові аспекти планово-економічного регу­лювання регіональних АПК». З 1991 р. – асистент, а з 1998 р. – доцент кафедри економіки підприємства.

Автор понад 90 наукових праць і навчально-методичних розробок, співавтор чотирьох монографій: «Розвиток транскордонного підприємництва в українсько-польських єврорегіонах» (2008); «Державне регулювання економіки в умовах глобалізації» (2010); «Потенціал соціально-економічних систем національного господарства» (2013); «Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України» (2016); монографічного навчального посібника «Глобалізація і Україна у зовніш­ньоекономічній діяльності» (2011). Здійснює керівництво кандидатськими дисер­таціями аспірантів. Підготувала шістьох кандидатів економічних наук.

Читає лекційні курси: «Економіка підприємства», «Маркетингові дослідження», «Промисловий маркетинг», «Економічне управління підприємством», «Інвестування», «Дослідження ринку підприємством».

 

Розклад