«Аналіз господарської діяльності» (спец. 071 «Облік і оподаткування»)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Килин О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748доцент Килин О. В.

Опис курсу

Дисципліна сприяє вивченню раціональних форм організації і проведення аналізу діяльності підприємств сфери послуг із застосуванням сучасних методик і прийомів, а також формування навичок опрацювання і використання аналітичної інформації в управлінні.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посібник : [за заг. ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової] – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 384 с.
  2. Андреєва Г. І. Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. І. Андреєва.– К. : Знання, 2008. – 263 с.
  3. Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / Т. О. Герасименко, М. О. Мазуренко. – Львів : ЛКА, 2014. –320 с.
  4. Гринів Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посібник / Б. В. Гринів. – [2-е вид. перероб. та доп.]. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 392 с.
  5. Економічний аналіз [Текст] : навч. посібник / [М. А.Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін].; [за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка] ; [вид. 2-ге перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с.
  6. Економічний аналіз [Текст] : навч. посібник : [за ред. Н. А. Волкової] ; / Н. А. Волкова, Р. М. Волчек, О. М. Гайдаєнко та ін. –Одеса : ОНЕУ, ротапринт. – 2015. – 310 с. – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5717/1.pdf
  7. Жукова О. А. Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / О. А. Жукова, Л. М. Киш ; Вінниц. фін.-екон. ун-т. – Вінниця : Вінницька газета, 2012. – 301 с.
  8. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / В. М. Івахненко; [4-тевид., випр.і доп.]. – К. : Знання, 2004. – 190 с. – (Вища освіта XXI століття).

Матеріали

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, програмні продукти 1С та М.Е.Doc.

Силабус:

Завантажити силабус