Килин Оксана Василівна

Посада: доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження економічних показників діяльності та розвитку підприємництва в сучасних умовах господарювання

Курси

Вибрані публікації

Автор близько 100 праць, зокрема 2 колективних монографій, 2 одноосібних та 3 колективних навчальних посібників з грифом МОН України, 35 методичних розробок.

Посібники:

 1. Килин О.В. Світова економіка: навчальний посібник. – Львів: В-во Львівської комерційної академії, 2014. – 2014.- 336 с.
 2. Килин О.В. Країнознавство : навчальний посібник – Львів: В-во Львівської комерційної академії, 2014. – 2014.- 472 с.

Монографії:

 1. Килин О.В. Статистичне оцінювання розвитку туристичного бізнесу в областях Західної України бізнесу / Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств: колективна монографія / Атаманчук З.А., Банера Н.П., Гелей Л.О. та інші. – Львів : Растр-7, 2016. – 172 с. – С. 59- 94.
 2. Сільський зелений туризм як спосіб відпочинку в екологічно чистих умовах: сутність та  аналіз підприємництва в регіонах України / Регіональна маркетингова політика у галузі туризму: монографія / Гальків Л.І., Васильчак С.В., Килин О.В. та ін. – Львів: Растр-7, 2017. – 200 с. (С.25-46).
 3. Килин О.В. Світова практика та перспективи розвитку екологічного та етнічного туризму в Україні / Регіональна маркетингова політика у галузі туризму: монографія / Гальків Л.І., Васильчак С.В., Килин О.В. та ін. – Львів: Растр-7, 2017. – 200 с. (С.69-83).
 4. Килин О.В. Вплив децентралізаційних процесів на розвиток підприємств сфери послуг / Організаційно- економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг : колективна монографія / За ред. Б.В. Гриніва. – Львів : Растр -7, 2019. – 210 с. (С.143-162).

Статті:

 1. Вітер О.М., Килин О.В., Стручок Н.М. Організаційно-економічний механізм підприємства як фактор конкурентоспроможності. Збірник наукових праць «Вісник Хмельницького національного університету», № 3.-Хмельникий, 2019. С. 33 – 39. (Серія: економічні науки). (Index Copernicus)
 2. Вітер О.М., Килин О.В., Свелеба Н.А. Моніторинг стану управлінського обліку на підприємствах сфери послуг в контексті підвищення ефективності витрат операційної діяльності. Наукового-виробничий журнал «Держава та регіони. Випуск 5 (116), 2020. – С.117-123. (Серія: економіка та підприємництво). (Index Copernicus)
 3. Килин О.В., Свелеба Н.А., Вітер О.М. Оптимізація витрат операційної діяльності підприємств сфери послуг. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Випуск 61, Одеса, 2021.- С.66-73. (Index Copernicus)
 4. Вітер О.М., Килин О.В., Свелеба Н.А. Державна підтримка бізнесу в умовах викликів ХХІ століття // Науково-виробничий журнал « Бізнес-навігатор». Випуск 2 (63) 2021. – С.32-35.( Index Copernicus, Google Schola).
 5. Килин О.В., Вітер О.М., Свелеба Н.А. Суть та проблематика підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств // Розвиток міжнародного економічного співробітництва: механізми та стратегії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород,19-20 березня 2021 р.) – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2021.– С.74-77.

Наукова біографія

У 1993 р. закінчила Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова, економічний факультет, здобувши кваліфікацію «інженер-економіст»

1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Адаптація підприємницьких структур до нових економічних умов господарювання».

2003 р. отримала вчене звання доцента кафедри регіональної економіки.

2000-2004 рр. виконувала обов’язки завідувача кафедри обліку і аудиту в ЛІЕТ.

2004-2009 рр. виконувала обов’язки завідувача кафедри обліку і фінансів в ЛІЕТ.

2016-2017 рр. працювала заст. декана бухгалтерсько-економічного факультету ЛІЕТ.

2017 рік виконувала обов’язки завідувача кафедри економіки та маркетингу в ЛІЕТ.

З 1 квітня 2021 року – доцент кафедри управління та експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Підвищення кваліфікації

2021 р. опановано курс «1С: Підприємство / BAS», одержала сертифікат.

2021 р. пройшла навчання за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Розклад