Економічний ризик і методи його вимірювання (073“Менеджмент”, освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Прийма С. С.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКі-41сдоцент Прийма С. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
70ЕКі-41сдоцент Прийма С. С.

Опис курсу

Мета вивчення вибіркової дисципліни «Економічний ризик і методи його вимірювання» полягає в тому, щоб студенти засвоїли термінологію теорії ризиків, методи оцінки ризиків і стратегії захисту від них.

Після завершення курсу студент буде:

Знати

 •  класифікацію ризиків у господарській діяльності;
 • шляхи ідентифікації ризиків;
 • причини виникнення ризиків;
 • шляхи мінімізації впливу ризиків на господарську діяльність;
 • алгоритм оцінки та обґрунтування ризиків;
 •  методи оцінки ризиків;
 •  існуючі принципи формування стратегій ризик-менеджменту.

Вміти

 • ідентифікувати ризики у господарській діяльності;
 • аналізувати та класифікувати ризики притаманні тому чи іншому виду діяльності;
 • проводити оцінку ризиків;
 • розробляти стратегії ризик-менеджменту для мінімізації впливу ризиків на господарську діяльність підприємств.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Економічні ризики: методи вимірювання та управління: Навчальний посібник / Скопенко Н.С., Федулова І.В., Мазник Л.В., Кириченко О.М., Удворгелі Л.І.; за заг. ред. Скопенко Н.С. К. : НУХТ, 2021. 344 с.
 2. Мороз В.М. Ризик-менеджмент : навч. посібник для студ. спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» / В.М. Мороз, С.А. Мороз. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 140 с.
 3. Артим-Дрогомирецька З.Б. Економічний ризик: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2013.- 316 с.
 4. Гринчуцька В.  Моделювання ризиків в економіці та бізнесі – Тернопіль, ТНТУ  імені І. Пулюя, 2014.- 88 с.
 5. Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Кривич Я.М. та ін. Економічний ризик: методи оцінки та управління – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 208 с.
 6. Балджи М. Д. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навчальний посібник. – Харків: Промарт, 2015. – 300 с.

Додаткова література:

 1. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання. Навчальний посібник. / Л.І. Донець — К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
 2. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К., 2000. – 295 с.
 3. Артим-Дрогомирецька З.Б., Романич І.Б. Економічний ризик: практикум. – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008.-186 с.
 4. Кондрашихін А. Б., Пепа Т.В. Теорія та практика підприємницького ризику: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 224 с.

Силабус:

Завантажити силабус