Прийма Світлана Степанівна

Посада: доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-26

Електронна пошта: svitlana.pryima@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

комп`ютерні технології,  інтелектуальні технології, математичне моделювання.

Курси

Публікації

Монографії

 1. Прийма С.С. Моделювання економічних процесів підприємства: монографія / Вовк В.М., Камінська Н.І., Прийма С.С. – Дрогобич : Коло, 2011. – 448 с.
 2. Прийма С.С. Моделювання організаційних процесів у підприємництві: монографія / Вовк В.М., Прийма С.С., Шиш І.М. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 334 с.
 3. Прийма С.С. Оптимізація соціальних програм підприємства / Вовк В.М., Прийма С.С. // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : Монография / Под.ред В.С.Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А.Кизима.- Х.: ФЛП Александрова К.М., ИД «Інжек», 2012.-592 с.
 4. Прийма С.С. Моделювання соціально-економічних процесів / М.Л.Вдовин, Р.В.Вовк, С.С.Прийма. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 460 с.
 5. Прийма С.С. Оптимізація програми соціального захисту працівників підприємства: Workshop-monografia – Pracownicy jako akcelerator (teoria i wyniki badań) / С.С. Прийма; Redaktorzy naukowi: Farkašová E., Krupa W. K., Skotnyy – P. TUKE Košice, UR Rzeszów, 2012. – 541 сtr. (Rozdial 24. – С.414-424.) – 541 c.
 6. Інформаційно-аналітичні технології в управлінні соціально-економічними процесами : монографія / Приймак В.І., Прийма С.С., Голубник О.Р. та ін.; за заг. ред. проф. Приймака В.І.  – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 254 с. – с.58-82.

Наукові статті, тези доповідей

 1. Прийма С.С. Скінченні кільця і кручення над ними / Прийма С.С., Горбачук О.Л. // Питання математики і механіки // Вісник Львівського універси­тету. Серія механіко-математична. – Львів: Світ, 1990. –  №34  – с. 77-79.
 2. Прийма С.С. Дослідження корисності споживання основних видів продуктів харчування / Прийма С.С. // Вісник Львівського університету. Серія еконо­мічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,1999. – №29 -с.164-166.
 3. Прийма С.С. Урахування ефектив­ності взаємозаміни продукції при форму­ванні її обсягів виробництва на основі ринкових цін / Прийма С.С. //Матеріали міжнародної науково-методичної конференції “Форму­вання нової парадигми економічної освіти в Україні” – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – №29 – с.161-163.
 4. Прийма С.С. Аналіз процесів прийняття рішень у ринкових умовах / Прийма С.С. //Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття. Тези доповідей. – Львів,2001.- с.425- 430.
 5. Прийма С.С. Деякі моделі ціноутворення в умовах ринкової економіки / Прийма С.С., Єлейко В.І. // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – №30 – с.490-493.
 6. Прийма С.С. Малий бізнес і інформаційні системи управління регіоном / Прийма С.С. //Актуальні проблеми формування економічної системи України // Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конферен­ції – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. –  с.252-253.
 7. Прийма С.С. Аналіз динаміки малого бізнесу і заробітної плати штатних працівників / Прийма С.С., Дрогомирець­ка З., Олексюк Г. // Проблеми ринкової трансформації економіки України. Науковий збірник. Спецвипуск 9. – Львів: Інтереко, 2002.- с.115-125.
 8. Прийма С.С. Динаміка малого бізнесу і грошові доходи населення / Прийма С.С., Дрогомирець­ка З. // Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів. Науковий збірник ЛНУ імені Івана Франка. Формування ринкової економіки в Україні – Львів: Інтереко, 2002. – Спецвипуск 11. – С.30-35.
 9. Прийма С.С. Вплив кількісних чинників у формуванні ціни / Прийма С.С. //Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія еконо­мічна. – Львів, 2003.- №31- с.361-371.
 10. Прийма С.С. Якісні чинники у ціноутворенні / Прийма С.С. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 32.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 206-21.
 11. Прийма С.С. Рефлексивні процеси у ціноутворенні / Прийма С.С.// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 214-216.
 12. Прийма С.С. Дослідження рефлексивних процесів у ціноутворенні / Прийма С.С. //Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя, 2004., №2  – С. 173-178.
 13. Прийма С.С. Модель прогнозування ціни на основі нечіткої логіки / Прийма С.С. //Вісник Львівського уні­верситету. Серія еконо­мічна. Випуск 33. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – С.158-163.
 14. Прийма С.С. Прогнозування цін з викорис­танням теорії нечіткої логіки / Прийма С.С. //Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конфе­ренції “Економіка посткомуністичних країн в умовах глобалізації”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004.-С.260-261.
 15. Прийма С.С. Порівняльний аналіз матема­тичних методів для задачі прогнозування цін / Прийма С.С. //Міжнародна науково-практична конференція „Економіка України в євроінтеграційних процесах”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004, том 2.- 5 с.
 16. Прийма С.С. Нові підходи до моделю­вання і прогнозу­вання еконо­мічних процесів / Прийма С.С. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні”, Наук. зб. Спецвипуск 15, 2005.-С. 427-431.
 17. Прийма С.С. Розподіл інвестицій за допомогою генетичного алго­ритму / Прийма С.С., Грица В. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 34. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 661-674.
 18. Прийма С.С. Прогнозування ціни на продукти харчування з використаннням нечіткої логіки /Прийма С.С. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 35. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005.- c. 228-236
 19. Прийма С.С. Використання нечіткої логіки у прогнозуванні цін (раrt 1) / Прийма С.С., Вовк Р. // Universytet Rzeszowski, Wydzial Ekonomii, Zaklad Ekonomiki s organizacji Przedsiebiorstw ” Przedsiebiorstwo i region” pod redakcja Romana Fedana, Rzeszow, 2006.- p.463-478
 20. Прийма С.С. Використання нечіткої логіки у прогнозуванні цін (раrt 2) /Прийма С.С., Вовк Р. // Globaliacja a optyma­lizacia gospodarowania podmiotow ery cyrowej (wybrane problemy i aspekty) – Pod redakcja Kazimerza Krupy.- Wydaw­nictwo Transgranichnego Instytutu – koszyce-Lwow-Luck-Rzeszow,2006.- p.229-264.
 21. Прийма С.С. Аналіз можливостей застосування класичних методів економіко-математичного моделювання у дослідженні ціноутворення / Прийма С.С. // Тези доповідей. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми економічної кібернетики”3-5 жовтня 2007 р. м.Львів.-2007.-С.235-236.
 22. Прийма С.С. Дослідження концепцій та моделей ціноутворення / Прийма С.С. //Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 38. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007.- C.152-15.
 23. Прийма С.С. Використання нечітких чисел для обчислення фінансового ризику / Прийма С.С., Вовк Р.В. //Науковий збірник «Формування ринкової економіки в  Україні» Випуск 18. Львів. Інтереко, 2008.- C.50-56.
 24. Прийма С.С. Застосування багатозначної логіки у фінансовому аналізі / Прийма С.С. //Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Випуск 42. Серія економічна,2009. – С.142-158.
 25. Прийма С.С. Модель розподілу інвестицій у формі дистрибутивної гри / Прийма С.С., Вовк Р.В. //Науковий збірник «Формування ринкової економіки в Україні». Випуск 22. Львів. Інтереко, 2010.- C.48-51.
 26. Прийма С.С. Моделювання оцінки господарської взаємодії у підприємництві / Прийма С.С., Комар М.І. //Науковий збірник «Формування ринкової економіки в Україні». Випуск 24. Львів. Інтереко, 2011.- C.320-325.
 27. Прийма С.С. Прогнозування ціни у малому підприємництві / Прийма С.С. // Матеріали XVI Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми економічної кібернентики 2011» (Одеський національний політехнічний університет, 14-16 вересня 2011). Том 1.- Одеса, ОНПУ, 2011.- С.75-76.
 28. Прийма С.С. Економічна кон’юнктура і ціни / Прийма С.С. //Всеукраїнська меморіальна наукова конференція «Наукова спадщина професора Злупка С.М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в Україні» (ЛНУ імені івана Франка 29-30 вересня 2011 р.), Львів,2011.- С.167-168.
 29. Прийма С.С. Організація взаємодії суб’єктів у підприємництві / Прийма С.С., Вовк Р.В. // ІІ Міжнародна науково-методична конференція. Форум молодих економістів кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 6-8 жовтня 2011 р.), м. Тернопіль,2011.- С.26-28.
 30. Прийма С.С. Метод моделей як інструмент економічного аналізу / Прийма С.С., Камінська Н.І. // ІІ Міжнародна науково-методична конференція. Форум молодих економістів кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 6-8 жовтня 2011р.), м. Тернопіль, 2011.- С.45-46.
 31. Прийма С.С. Моделювання кількості підприємств на ринку / Прийма С.С. // ІІ Міжнародна науково-методична конференція. Форум молодих економістів кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 6-8 жовтня 2011р.), м. Тернопіль, 2011.- С.73-75.
 32. Прийма С.С. Моделювання використання кредитних ресурсів на розширення виробництва / Вовк В.М., Камінська Н.І., Прийма С.С // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (Харківський національний економічний університет, 9-10 квітня 2012 р.). – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД «Інжек». – С.137-139.
 33. Прийма С.С. Формування оптимального плану виробництва у підприємництві / Прийма С.С // Науковий збірник «Формування ринкової економіки в Україні. Випуск 25. Львів, 2012. – С.189-192.
 34. Прийма С.С. Ризик у підприємницькій діяльності / Прийма С.С // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції «Інноваційний розвиток: економіка управління, інформаційні технології, право, освіта» (Вінницький національний аграрний університет, 15-16 листопада 2012р.). – м.Вінниця,2012: ВНАУ.- С.99-100.
 35. Прийма С.С. Оптимізація управління соціально-економічною системою в умовах неповної інформації / Р.В. Вовк, С.С. Прийма // Проблеми економічної кібернетики 2012 : Матер. XVII Всеукр. наук.-метод. конф. 26-28 вересня 2012 р. : тези доп. в трьох томах. Том I. – Одеса : ОНПУ, КНЦ «Політех-консалт», 2012. – С. 50-52.
 36. Прийма С.С. Інноваційне підприємництво / Прийма С.С // Науковий збірник «Формування ринкової економіки в Україні. Випуск 27. Львів, 2012. – С.237-245.
 37. Прийма С.С. Аналіз можливостей застосування методів економіко-математичного моделювання у дослідженні процесв ціноутворення / Н.Камінська, Г.Левицька, С.Прийма // Науковий збірник «Формування ринкової економіки в Україні. Випуск 27. Львів, 2012. – С.132-135.
 38. Прийма С.С. Дослідження організації складних систем / Камінська Н.І., Прийма С.С // Науковий збірник «Формування ринкової економіки в Україні. Випуск 28. Львів. – С.84-88.
 39. Прийма С. Моделювання активної адаптації фінансового кредитування проектів у підприємництві / В. Вовк, Н. Камінська, С. Прийма. – Львів. Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2013. Випуск 49. – с.242-248.
 40. Прийма С. Моделювання розвитку маркетингової мережі у підприємництві / С.Прийма. – Львів. Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014. Випуск 50. – с. 256-260.
 41. Прийма С. Аналіз фінансових коефіцієнтів в умовах невизначеності / С. Прийма // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”.- Львів. – 2014.- с.122-125.
 42. Прийма С. Управління знаннями, як запорука успіху роботи підприємств/ С. Прийма, В. Самоїл. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”: 23-25 жовтня 2014р. Львів, 2014: Ліга-Прес. – с.179-182.
 43. Прийма С. Інтелектуальні алгоритми в корпоративному управлінні / С. Прийма // Збірник тез науково-практичної конференції “Організація управління: витоки, реалії та перспективи розвитку”.- Львів. – 2014 – с.168-169.
 44. Прийма С. Вибір стратегії розвитку підприємства за допомогою інтервалів довіри / С. Прийма // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2014. Випуск 51.- с.-193-199.
 45. Прийма С. Оптимізація формування програми виробництва і збуту продукції малого підприємства / С. Прийма //Науковий збірник «Формування ринкової економіки в  Україні. Випуск 32. – Львів, 2014.- c.111-115
 46. Прийма С. Оцінювання ризику неплатоспроможності підприємства в умовах невизначеності / С.Прийма // Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції ICS-15 «Інформація, комунікація, суспільство 2015».- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- с.254-255.
 47. Прийма С. Оцінювання величини робочого капіталу підприємства в умовах невизначеності / С.Прийма // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015.- с.206-208.
 48. Прийма С. Розрахунок вартості капіталу в умовах невизначеності / С. Прийма // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”.- Львів. – 2015.- с.80-83.
 49. Прийма С. Оцінювання вартості капіталу підприємства за допомогою трикутних нечітких чисел / С. Прийма // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2015. Випуск 52.- с.-143-150.
 50. Прийма С.С. Оцінка підприємницької діяльності елементів регіональної системи / С. Прийма // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів.-2015. Вип. 34. с.115-118
 51. Прийма С. Розрахунок порогу рентабельності підприємства в умовах невизначеності / С. Прийма // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва» 1-19 квітня 2016 року, м. Львів. – с.167-170.
 52. Прийма С.С. Оцінка інноваційного потенціалу регіону / С. Прийма // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання соціально-економічних процесів:регіональні та галузеві аспекти» 12-13 травня 2016 р. /За ред. Б.Ю. Кишакевича. – Дрогобич : Видавничий відділ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – с.225-227.
 53. Прийма С. Використання методів нечіткої логіки у виборі податкових стратегій підприємства / Прийма С., Руденко Р., Семерак О. // Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» 21-22 жовтня 2016 р., м. Тернопіль. – с.90-92.
 54. Прийма С. Нечіткі інтелектуальні системи прийняття рішень / С. Прийма, Р.Вовк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”.- Львів. – 2017.- с.114-116.
 55. Прийма С. Оптимізація основних фінансових показників реалізації проекту / В.-Б. Вовк, С. Прийма // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2017.- Випуск 54.- с.
 56. Прийма С. Застосування інформаційних систем і технологій в управлінні місцевими бюджетами // Формування ринкової економіки в Україні.- Львів.-2017.- Вип. 38.- с.146-156.
 57. Прийма С. Oцінювання привабливості банків для розміщення грошових заощаджень населення за допомогою оператора лінгвістичного упорядковано зваженого усереднення / С. Прийма, Р. Вовк // Формування ринкової економіки в Україні.- Львів.-2018.- Вип. 39.- с.137-144.
 58. Прийма С.С., Вовк В.Р. Ринок аутсорсингу в Україні: тенденції та перспективи // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції «Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов». м. Жешув-Львів.  26-28 вересня 2018 року. с.18-22.
 59. Pryima S., Vovk V. Outsourcing market in Ukraine: trends and prospects // Stresczenia wystapien. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych. Rzeszów, Lwów 26-28 września 2018 r. p.16-17.
 60. Прийма С.С., Чорна Н.І. Управління бізнес процесами в IT-менеджменті // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції «Інформаційне суспільство: стан та напрями розвитку з урахуванням регіональних умов». м. Жешув-Львів.  26-28 вересня 2018 року. с.124-126.
 61. Міщук Н.В., Прийма С.С. Інтелектуальні технології у прогнозуванні попиту на ринку праці України // Інформаційні технології в моделюванні: Матеріали ІV-ої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (21-22 березня 2019 р., м. Миколаїв). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – с.91-92
 62. Pryima S.S., Vovk V.R.,Vovk R.V. Diagnostics of financial stability of construction enterprise using fuzzy logic methods // 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. Ceske Budejovice, Czechia, June 5-7, 2019. – p. 338-341
 63. Pryima S.S., Vovk R.V., Vovk V.R. Using Artificial Neural Networks to Forecast Stock Market Indices // 2019 XIth International Scientific and Practical Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), Lviv, Ukraine, September 16 – 18, 2019.- p.108-112.
 64. Прийма С., Міщук Н. Прогнозування безробіття в Україні за видами економічної діяльності // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» (17-18 жовтня 2019р., м. Львів).- с. 270-273
 65. Жовтанецька У., Прийма С. Аналіз сучасних тенденцій розробки програмних продуктів // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» (17-18 жовтня 2019р., м. Львів).- с. 137-139
 66. Свірський О., Прийма С. Інтернет-додаток визначення курсу криптовалют в реальному часі // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» (17-18 жовтня 2019р., м. Львів).- с. 197-200
 67. Прийма C., Вовк В. Ринок аутсорсингу в Україні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2019.- Випуск 56.- с.92-102
 68. Mishchuk N., Pryima S. Neural network forecasting of demand and supply in the labor market of Ukraine by types of economic activity // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2019.- Випуск 57.- с.234-244
 69. Прийма С., Ромах І. Міжнародні онлайн сервіси оренди нерухомості // Матеріали міжнародної наукової конференції «Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку» (Львів, 25 вересня 2020 р.). – с.133-135
 70. Прийма С. Система показників оцінювання соціально-економічного розвитку регіону // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки2 (Львів, 7-8 жовтня 2020 р.). – с. 109-113
 71. Прийма С., Приймак В. Теоретичні основи трактування поняття соціально-економічні процеси в ринковій економіці «Причорноморські економічні студії» Випуск 57, Видавничий дім «Гельветика» 2020. с.51-56
 72. Соціально-економічні процеси в ринковій економіці: суть і поняття В. Приймак, С. Прийма, О. Гинда /Матеріали конференцій МЦНД, URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/6584
 73. Прийма С., Приймак В. Порівняльний аналіз динаміки соціально-економічних процесів у регіонах України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2020.- Випуск 58.- с. 62-71
 74. Прийма С., Міщук Н. Доцільність прогнозування соціально-економічних процесів // Економічний і соціальний розвиток регіонів та держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 27 березня 2021 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2021. – с.16-19.
 75. Pryimak V., Pryima S. Intensity of Socio-Economic Process Development in the Regions of Ukraine. European Research Studies Journal, 2021, Vol. XXIV, Issue 2, pp. 495-506.

Біографія

Прийма Світлана Степанівна  – математик, кандидат економічних наук. Закінчила механіко-математичний факультет Львів. ун-ту (1989). У 1989 – 97 інженер-програміст Львів. механізованої колони №21 тресту „Львівсіль­електромережбуд” (з 1994 Львів. управління ЗАТ „Електро”); 1997 – 2001 інженер міжкафедральної лабораторії ЕОМ екон. ф-ту, 2001 асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті Львів. ун-ту, 2004 захистила кандидатську дисертацію на тему “Економіко-математичне моделювання ціноутворення в ринкових умовах”, 2008 доцент каф. інформ. систем у менеджменті Львів. ун-ту.

Методичні матеріали

 1. Прийма С.С. Методичні вказівки до виконання лабораторниз робіт з курсу “Комп’ютерна техніка і програмування” / Прийма С.С., Ланьош О.М., Барикін В.М. – Львів: ЛДУ, 1997. –  48 с.
 2. Прийма С.С. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу “Комп’ю­терна техніка і програмування”/ Прийма С.С., Мельник Б.К., Когут М.П.. – Львів: ЛДУ, 1998. – 28 с.
 3. Прийма С.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Комп’ю­терна техніка і програмування” EXCEL 7.0 для WINDOWS 95 / Прийма С.С., Вовк В.М. – Львів: ЛДУ, 1999. – 31 с.
 4. Прийма С.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Комп’ю­терна техніка і програму­вання” Текстовий редактор WORD / Прийма С.С., Вовк В.М. – Львів: ЛДУ, 1999. – 19 с.
 5. Прийма С.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Комп’ю­терна техніка і програмування” WINDOWS 95 / Прийма С.С., Вовк В.М.- Львів: ЛДУ, 1999. – 22 с.
 6. Прийма С.С. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу „Інформа­тика і комп’ютерна техніка” для студентів економічного факультету / Прийма С., Мельник Б., Когут М., Мельник Н. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 32 с.
 7. Прийма С.С. Основи рограмування мовою Visual Basic 6 (текст лекцій та лабораторний практикум з курсу «Інформатика і комп’ютерна техніка») / Прийма С.С., Міщук Н.В.- ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 68 с.
 8. Прийма С.С. Інформаційні системи і технології в економіці (текст лекцій для студен­тів V курсу  заочної форми навчання  спеціаль­ності «Економічна кібернетика») / Прийма С.С. – ЛНУ імені Івана Франка, 2006.  –  56 с.
 9. Прийма С.С. Лабораторний практикум з курсу „Інформатика” для студентів економічного факультету / Прийма С.С., Мельник Б.К., Завада О.П., Когут М.П., Троханяк С.Р. та ін. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 64 с.
 10. Прийма С.С. Лабораторний практикум з курсу „Інформатика” для студентів економічного факультету/ Прийма С.С., Мельник Б.К., Завада О.П., Когут М.П., Троханяк С.Р. та ін. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 94 с.
 11. Прийма С.С. Методичні рекомендації до виконання лабора­торних робіт з курсу „Інформатика” для студен­тів економічного факуль­тету Львівського націо­нального університету імені Івана Франка / Прийма С.С., Мельник Б.К., Завада О.П., Когут М.П., Троханяк С.Р. та ін. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 136 с.
 12. Прийма С.С. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи і технології в управлінні» для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Прийма С.С., Голубник О.Р. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка,  –  116 с.
 13. Прийма С.С. Інформаційні системи і технології в управлінні. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань / С.С. Прийма – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 36 с.
 14. Прийма С.С. Інформаційні системи і технології у статистиці та обліку. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань / С.С. Прийма, – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 22 с.
 15. Прийма С.С. Інформатика. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань / С.С. Прийма, Б.К.Мельник, О.Р. Голубник – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 46 с.
 16. Прийма С.С. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи і технології в статистиці та обліку» для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Прийма С.С. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка,  –  60 с.
 17. Прийма С.С. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики з інформатики студентами економічного факультету / О.П.Завада, С.С.Прийма, О.Р. Голубник, Н.В. Міщук, М.П. Когут – Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 40 с.
 18. Прийма С.С. Microsoft Excel 2010: Тексти лекцій / С. Прийма. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015.- 69 с.
 19. Глобальна мережа Інтернет. Тексти лекцій / Олександр Завада, Світлана Прийма. – Львів, Видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. ‑ 64 с.
 20. Програмування у Microsoft Office. Лабораторний практикум з інформатики для студентів першого курсу спеціальності “Економіка” спеціалізація “Економічна кібернетика”/ Прийма С.С., Міщук Н.В. – Львів, Видавничий центр економічного факультету ЛНУ, 2017. – 44 с.
 21. Лабораторний практикум з курсу «Інформаційні і комунікаційні технології» для студентів першого курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / С.С. Прийма, Н.Б. Мельник, Н.В. Міщук, М.П. Когут, О.Р. Голубник, О.П. Завада, С.Р. Троханяк. Львів, Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 70 с.
 22. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики з інформаційних і комунікаційних технологій студентами економічного факультету / С.С. Прийма, Н.Б. Мельник, Н.В. Міщук, О.П. Завада, О.Р. Голубник, М.П. Когут. Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 51 с.
 23. Завдання та методичні рекомендації до проведення навчальної практики для студентів спеціальності 073 “Менеджмент”, освітня програма «Інформаційні системи у менеджменті» / С.С. Прийма – Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 56 с.
 24. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Інформаційні системи і технології в управлінні» для студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Прийма С.С. – Львів, Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 64 с.
 25. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з предмету «Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації» галузі знань 12 – Інформаційні технології, спеціальність 122 – Комп’ютерні науки, освітня програма «Консолідована інформація» / С.С. Прийма – Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 66 с.
 26. Навчальна практика для студентів спеціальності 073 “Менеджмент”, освітня програма «Інформаційні системи у менеджменті» / С.С. Прийма – Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 70 с.
 27. Методичні рекомендації щодо підготовки, змісту, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи (для студентів денної форми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи у менеджменті» спеціальності 073 «Менеджмент») / уклад.: Прийма С.С., Голубник О.Р.; за наук. ред. проф. Приймака В.І. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 36 с.
 28. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики студентами економічного факультету / Прийма С.С., Міщук Н.В., Мельник Н.Б., Завада О.П, Голубник О.Р., Циганчук Р.О., Когут М.П. Львів: Економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. 2024. 87 с.

Розклад