Аналіз інвестиційних проєктів

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Скоморович І. Г.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКБМ-51спрофесор Скоморович І. Г.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

під час проведення аналізу інвестиційних проєктів досліджуються якісні та кількісні характеристики процесів та явищ, що пов’язані з їхньою реалізацією. Предметом курсу є концепції, критерії та підходи, що використовуються для порівняння альтернативних проєктів та обґрунтування рішень щодо прийняття їх до реалізації. Велике значення даної дисципліни у підготовці фахівців з банківської справи пояснюється важливістю оперативного та правильного проведення аналізу інвестиційних проєктів при наданні банківських кредитів та здійсненні банками реальних інвестицій.

Результати навчання:

знати:

 • основні засади проведення аналізу інвестиційних проєктів;
 • базові поняття фінансового менеджменту, необхідні для правильного розуміння основних категорій фінансового аналізу інвестиційних проєктів;

вміти:

 • на основі глибокого аналізу інвестиційних проєктів обґрунтовувати прийняття фінансових рішень;
 • розраховувати основні показники та оцінювати ефективність інвестиційних проєктів;
 • прогнозувати та накреслювати перспективи розвитку реалізації інвестиційних проєктів.

Рекомендована література

 1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №47. – С.1351-1359.
 2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Учеб. курс. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2002. – 448 с.
 3. Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования. Пер. с англ. – М.: Дело. 1997. – 991 с.
 4. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 144 с.
 5. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: “Лібра”, 2002. – 472 с.
 6. Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Скоморович І.Г. Інвестологія: наука про інвес­тування. Навч. посібник / За ред. С.К.Реверчука. – К.: Атіка, 2001. – 264 с.
 7. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: Инфра, 1998. – 1028 с.
 8. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 1997. – 384 с.
 9. Ковалев В.В. Управление финансами: Учебное пособие. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1998. – 156 с.
 10. Яковлев А.И. Проектный анализ инвестиций и инноваций. – Харьков: Бизнес Информ, 1999. – 116 с.
 11. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. Издание 2-е, стереотипное. – М.: Инф.-изд. дом “Филинъ”, 1997. – 272 с.
 12. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвес­тиций. – М.: Дело, 1998. – 256 с.
 13. Нікбахт Е., Гроппелі А. Фінанси. Пер. з англ. Овсієнка В.Ф. та Мусієнка В.Я. – К.: Основи, 1993. – 383 с.
 14. Проектний аналіз. За ред. Москвіна С.О. – К., Лібра, 1998. – 368 с.
 15. Воркут Т.А. Проектний аналіз. – К., Укр. центр дух. культури, 2000. – 440 с.
 16. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів. Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 128 с.
 17. Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов. – www.cfin.ru.
 18. Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики: Учеб. пособие / Под ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.
 19. Ендовицкий Д.А., Корабейников Л.С., Сысоева Е.Ф. Практикум по инвестиционному анализу: Учеб. пособие / Под ред. Д.А. Ендовицкого. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 240 с.
 20. Бузова И.А., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Коммерческая оценка инвестиций / Под ред. Есипова В. Е. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.
 21. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2002. – 888 с.

Силабус:

Завантажити силабус