Кваліфікаційна робота з захистом в ЕК (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
119Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3360професор Урба С. І.ЕКпМ-21с

Опис курсу

Виконання та публічний захист кваліфікаційної роботи здобувачем вищої освіти (студентом) є обов’язковою складовою освітньо-професійної програми підготовки магістра.

Кваліфікаційна робота – це самостійна науково-дослідницька робота, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в межах нормативної та варіативної складових ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Виконання кваліфікаційної роботи магістра має на меті:

– систематизацію, закріплення, розширення теоретичних й практичних знань та вмінь зі спеціальності і застосування їх під час виконання конкретних наукових, проєктних, технічних, економічних, виробничих та інших завдань;

– розвиток навиків самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи.

Написання кваліфікаційної роботи передбачає формування і вирішення найбільш актуальних для конкретних об’єкта та предмета дослідження теоретичних і практичних завдань в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Робота виконується на матеріалах підприємств(а), галузі, сектору, регіону, тощо. Можливість використання напрацювань кваліфікаційної (магістерської) роботи на практиці підтверджується рецензією чи довідкою про впровадження результатів роботи.

Кваліфікаційна робота магістра повинна відповідати основним критеріям оцінки наукових результатів дослідження, зокрема забезпечувати:

  • актуальність обраної теми дослідження; – наукове обґрунтування одержаних результатів;
  • самостійність виконання досліджень, особистий внесок магістра в отриманих результатах;
  • достовірність результатів дослідження;
  • практичне значення одержаних результатів.

Кваліфікаційна робота є результатом виконання студентом індивідуального, науково-практичного завдання, яке він отримує на завершальному етапі навчання у закладі вищої освіти.

Робота публічно захищається випускником в Екзаменаційній комісії. Робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого ЕК визначає рівень теоретичної підготовки здобувача, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння освітнього рівня магістра.

Матеріали

LNU_Kvalifikatsijna_robota