Урба Світлана Іванівна

Посада: завідувач кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): 0322394025

Електронна пошта: svitlana.urba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • аграрний сектор економіки;
 • економічна безпека держави;
 • економічна безпека підприємництва;
 • бізнес-лідерство;
 • бізнес-коучінг;
 • управління бізнес-процесами;
 • інформаційні технології в процесному управлінні;
 • планування діяльності підприємницьких структур.

Курси

Публікації

 1. Svitlana Urba, Oksana Senyshy, Marianna Zamroz, Yarema Shparyk Assessment of Export Capacity of Agricultural Sector in the Context of International Competitiveness. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure. 2023. Vol. 45. No. 1: 67-78. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2023.08  [Видання включено до наукометричної бази Web of Science].
 2. Urba S., Chervona O., Panchenko V., Artemenko L., Guk O. Features of the application of digital technologies for human resources management of an engineering enterprise. Ingénierie des Systèmes d’Information, 2022. Vol. 27.  No. 2. pp. 205-211. [Видання включено до наукометричної бази Scopus].
 3. Urba S., Nazarkevych I., Vasylkiv B. The role of information and communications technologies in the structural changes of European countries with transformation economies. Формування ринкової економіки в Україні. 2022. Вип. 47. P. 49-63.
 4. Урба С.І. Фінансове забезпечення сфери соціального захисту України Формування ринкової економіки в Україні. 2022. Вип. 48. С. 77-86.
 5. Урба С.І. Державна політика соціального захисту населення в системі економічної безпеки України. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 53. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-37 .
 6. Маркович Н.В., Урба С.І., Батюк Г.В. Оптимізація управління бізнес-процесами у аграрних підприємствах Львівщини. Інтелект XXI. 2023. Вип. 3. С. 65-73.
 7. Marta Kopytko, Yulia Nikolchuk, Svitlana Urba, Rostyslav Darmits Management of Innovations and Projects in the System of Improving the Performance of Personnel as a Factor  in Ensuring the Competitiveness and Investment Security of the Enterprise. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. No. 10, Vol. 22 P. 201-206. DOI:https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.10.26
 8. Урба С.І., Сенишин О.С. Цифрова трансформація бізнесу в Україні: нові можливості та перспективи. Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник. Вип. 46. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. С. 33-45.
 9. Сенишин О.С., Урба С.І. Використання методики таксономічного аналізу для оцінки органічного потенціалу України у системі органічного виробництва європейських країн. Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник. Вип. 45. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. С. 3-18.
 10. Урба С., Кудря Б. Впровадження практики соціально відповідального ведення бізнесу в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. 2020. Вип. 44. С. 184–193.
 11. Урба С.І. Аграрний сектор у системі забезпечення економічної безпеки України: проблеми теорії та практики : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 434 с.
 12. Урба С.І. Реалізація експортного потенціалу аграрного сектору в системі зовнішньоекономічної безпеки України. Інфраструктура ринку: електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук. 2019.   Вип. 33.   С. 116–124. URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/33_2019_ukr/19.pdf.
 13. Урба С. І. Узгодження параметрів розвитку аграрного сектора та зміцнення продовольчої безпеки України. Молодий вчений. 2019. № 7 (71). С. 146-152.
 14. Урба С.І. Інвестиційно-інноваційне забезпечення аграрного сектора в системі економічної безпеки України. Економіка та фінанси. 2019. Вип. 7. С. 65-74.
 15. Червона О.Ю., Урба С.І. Економіка підприємства. Практикум: навчальний посібник. Львів: Ліга-Прес, 2012. 184 с.
 16. Урба С.І., Максимець Ю.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчальний посібник. Львів: Ліга-Прес, 2011. 228 с.
 17. Конкурентоспроможність національної економіки: тенденції, перспективи, соціальні орієнтири : монографія / А. Грищук, Н. Данилевич, О. Макара, С. Урба, З. Юринець; за наук. ред. З. Юринець. Луцьк : Вежа-Друк, 2012. 292 с.

Біографія

Доктор економічних наук, професор. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістр з економіки підприємства; ви­кладач економічних дисциплін (диплом з відзнакою).

З 2004 року працювала асистентом, а з 2009 року – доцент кафедри економіки підприємства.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання аграрного сектора економіки України».

У 2009-2010 рр. навчалася в Інституті громадського лідерства.

У 2015 році пройшла стажування у Жешувському університеті (Республіка Польща).

У 2020 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за  спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством на тему «Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України».

З 2021 по 2022 рік працювала на посаді професора кафедри економіки підприємства.

У 2022 році обрана на посаду завідувача кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка.

У вересні-жовтні 2020 року пройшла міжнародне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників на тему «Нові та інноваційні методи викладання» на базі Краківського економічного університету, Польща (120 годин, 4 кредити ECTS).

У 2021 році пройшла міжнародне стажування для викладачів, аспірантів та адміністративного персоналу з трансферу технологій GUTT.INUP в рамках проєкту «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» у Львівському національному університеті імені Івана Франка (180 годин, 6 кредитів ECTS).

У 2021 році пройшла навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» на базі ЛНУ імені Івана Франка, 25.03.2021-12.06.2021р. (180 год, 6 кредитів ECTS).

У 2021 році завершила навчання на програмі-інтенсиві з підготовки тренерів «Тренер нової генерації» від НУ «Львівська політехніка» (сертифікат тренера).

У 2022 році пройшла навчання в Міжнародній інтегральній коучинг школі «Живе діло» (сертифікат коуча).

Гарант освітньо-професійної програми  спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Автор понад 130 наукових праць і навчально-мето­дичних розробок, у тому числі співавтор чотирьох навчальних посібників «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка підприємства», «Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз», «Розвиток бізнесу: стратегія, проектування, організація та діяльність фірми», однієї одноосібної  та трьох колективних монографій.

Читає лекційні курси: «Методологія наукових  досліджень у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності», «Управління бізнес-процесами», «Планування та контроль у бізнесі», «Бізнес-лідерство».

 

Проекти

Виконавець проекту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD (ID 57449224) в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships ) в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана (грантоотримувач) та Київським академічним університетом.

Міжнародне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників «New and innovative teaching methods». Poland, Krakow, 2020.University of Economics in Krakow, терміном з 14 вересня по 9 жовтня 2020 року (120 годин).

Міжнародне стажування викладачів, аспірантів та адміністративного персоналу з трансферу технологій GUTT.INUP в рамках проєкту «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» у Львівському національному університеті імені Івана Франка, терміном з 18 жовтня по 1 грудня 2021 року (180 годин).

Методичні матеріали

LNU_Kvalifikatsijna_robota

Metodychni-rec_Kursova

Планування та контроль у підприємницькій діяльності: електронний навчальний курс. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1744.

Розклад