Урба Світлана Іванівна

Посада: професор кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 0322394025

Електронна пошта: svitlana.urba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси – аграрний сектор економіки, економічна безпека держави, економічна безпека підприємництва, бізнес-лідерство, бізнес-процеси, бізнес-модель підприємства, інформаційні технології в процесному управлінні, планування діяльності підприємницьких структур.

Курси

Публікації

1. Урба С.І., Максимець Ю.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчальний посібник. Львів: Ліга-Прес, 2011. 228 с.

2. Червона О.Ю., Урба С.І. Економіка підприємства. Практикум: навчальний посібник. Львів: Ліга-Прес, 2012. 184 с.

3. Конкурентоспроможність національної економіки: тенденції, перспективи, соціальні орієнтири : монографія / А. Грищук, Н. Данилевич, О. Макара, С. Урба, З. Юринець; за наук. ред. З. Юринець. Луцьк : Вежа-Друк, 2012. 292 с.

4. Урба С.І. Особливості управління бізнес-процесами підприємства  // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 51.  Львів: ЛНУ імені  І. Франка,  2014. C. 215–221.

5. Урба С.І.  Оптимізація бізнес-процесів як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку національної  економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів».  Львів: СПОЛОМ, 2015.  С.200–203.

6. Polsko-Ukraińskie doświadczenia współpracy Euroregionalnej / red. K. Rejman, Yu. Pachkovskyy, B. Petrecka. Jarosław, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2018. 266 p.

7. Урба С. І. Аграрний сектор у системі забезпечення економічної безпеки України: проблеми теорії та практики : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 434 с.

8. Урба С. І. Реалізація експортного потенціалу аграрного сектору в системі зовнішньоекономічної безпеки України // Інфраструктура ринку: електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук. 2019.   Вип. 33.   С. 116–124. URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/33_2019_ukr/19.pdf.

9. Урба С. І. Узгодження параметрів розвитку аграрного сектора та зміцнення продовольчої безпеки України // Молодий вчений. 2019. № 7 (71). С. 146–152.

10. Урба С.І. Інвестиційно-інноваційне забезпечення аграрного сектора в системі економічної безпеки України // Економіка та фінанси. 2019. Вип. 7. С. 65-74.

11. Урба С.І., Прокопович-Павлюк І.В. Оцінка сучасного стану та прогнозування розвитку галузі рослинництва в Україні // The Scientific Heritage. 2019. № 40. Р. 4. С. 43–50.
12. Крупка М.І., Урба С.І. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». 2020. № 6. С. 125–131.
13. Крупка М., Урба С. Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2020. Вип. 58. С. 185-198.
14. Урба С., Кудря Б. Впровадження практики соціально відповідального ведення бізнесу в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. 2020. Вип. 44. С. 184–193.

 

Біографія

Доктор економічних наук, професор. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістр з економіки підприємства; ви­кладач економічних дисциплін. З 2004 року працювала асистентом, а з 2009 року – доцент кафедри економіки підприємства.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання аграрного сектора економіки України».

У 2009-2010 рр. навчалася в Інституті громадського лідерства.

У 2015 році пройшла стажування у Жешувському університеті (Республіка Польща).

У 2020 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за  спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством на тему «Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України».

У вересні-жовтні 2020 року пройшла зарубіжне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників на тему «Нові та інноваційні методи викладання» на базі Краківського економічного університету (Республіка Польща).

Автор понад 100 наукових праць і навчально-мето­дичних розробок, у тому числі співавтор чотирьох навчальних посібників «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка підприємства», «Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз», «Розвиток бізнесу: стратегія, проектування, організація та діяльність фірми», однієї одноосібної  та трьох колективних монографій.

Читає лекційні курси: «Управління бізнес-процесами», «Планування та контроль у підприємницькій діяльності», «Бізнес-лідерство».

Проекти

Виконавець проекту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD (ID 57449224) в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships ) в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана (грантоотримувач) та Київським академічним університетом.

Розклад