Аудит спеціального призначення (ДВВ циклу професійної та практичної 071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Москаль Н. В.ЕКОМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКОМ-61сдоцент Москаль Н. В.

Опис курсу

Мета. Метою вивчення дисципліни «Аудит спеціального призначення» є формування системи теоретичних, методичних та практичних знань щодо проведення аудиту спеціального призначення на замовлення підприємств та організацій.

Предметом вивчення є нормативне регулювання, організація, методика та порядок проведення аудиту спеціального призначення на замовлення підприємств та організацій, планування аудиту спеціального призначення, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовка аудиторських звітів та інших підсумкових документів, порядок здійснення контролю якості роботи аудиторів.

Завдання. Завданнями дисципліни «Аудит спеціального призначення» є набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності, планування аудиту спеціального призначення, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських звітів та інших підсумкових документів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • сутність та види аудиту спеціального призначення, його значення в сучасних умовах;
 • особливості проведення аудиту спеціального призначення підприємства;
 • методи, прийоми та процедури аудиту спеціального призначення, порядок планування аудиту, зміст та структуру аудиторського звіту.

вміти:

 • визначати об’єкти аудиту спеціального призначення, розраховувати рівень аудиторського ризику та рівень суттєвості;
 • вибирати найбільш сучасні та ефективні методи та прийоми аудиту, складати загальну стратегію та план аудиту спеціального призначення;
 • збирати, узагальнювати й обробляти аудиторські докази, складати робочі документи аудитора, готувати аудиторський звіт за результатами аудиту спеціального призначення.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

Основна література:

 1. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами та доповненнями).
 2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ч. 1. / Переклад з англ. / Гол. редактор І. І. Нестеренко. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів; Аудиторська палата України, 2017. – 1142 с.
 3. Аудит: навч.посіб. / [С.І. Дерев’янко, Н.П. Кузик, С.О. Олійник та ін..] – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 380 с.
 4. Баранова А. О. Аудит : [навчальний посібник] / А. О. Баранова, Т. А. Наумова, А. І. Кашперська. Х.: ХДУХТ, 2017. – 246 с.
 5. Бондаренко О.М. Аудит. Аудиторська діяльність в Україні. Методика проведення аудиту на підприємствах України. – Навч. посібник. / К.: Вид-во «НАУ-друк», 2017. – 192 с.
 6. Бурлан С.А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / С. А.Бурлан, Н. О.Руденко. –Миколаїв: Видво ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. –184 с.
 7. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / [М.Ф. Огійчук, К.О. Утенкова] – К. : Алерта, 2016. – 304 с.

Додаткова література:

  1. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) / За ред. проф. В. В. Немченка, О. Ю. Редька. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 540 с.
  2. Аудит : навч. посіб. / [М.Ф. Огійчук, І.І. Рагуліна, І.Т. Новіков. 3-тє вид., перероб. І допов.] – К.: Алерта, 2016. – 752 с.
  3. Аудит : підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за заг. ред. проф. О. А. Петрик. – Київ : КНЕУ, 2015. – 498 с.
  4. Виноградова М.О. Аудит [текст] : навч. посіб. / М.О. Виноградова, Л.І. Жидєєва – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 656 с.
  5. Внутрішній аудит : навч. посіб. / [за ред. Ю. Б. Слободяник]. – Суми: ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2018. – 248 с.
  6. Гордієнко Н. І. Аудит, методика і організація : [навч. посіб. у 2 ч. Ч. 1] / Н. І. Гордієнко, О. В. Харламова, М. Ю. Карпенко. − Xарків : ХНАМГ, 2007. – 163 с. (452 с.)
  7. Дмитренко І.М. Аудит (за міжнародними стандартами) : навч. посіб. / [І.М. Дмитренко]. – К.: Кондор, 2013. – 391 c.
  8. Дорош Н. І. Аудит : теорія і практика / Н. І. Дорош. – К. : Знання, 2006. – 495 с.
  9. Іванова Н. А. Організація і методика аудиту : [навч. посіб.] / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 216 с.
  10. Пшенична А.Ж. Аудит / А. Ж. Пшенична. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 320 с.
  11. Рядська В. В. Аудит : [навч. посіб.] / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 416 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний портал Верховної Ради України

http://rada.gov.ua/

 1. Сайт електронної бухгалтерської газети «Інтерактивна Бухгалтерія» –

http://www.interbuh.com.ua/ua/

 1. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік»

http://www.vobu.com.ua/

 1. Офіційний сайт професійного видання Бухгалтер 911:

https://buhgalter911.com/uk/?utm_source=all-sites&utm_medium=top-menu&utm_campaign=from-top-menu

Матеріали

2021-2022анотація

2020-2021 силабус

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: навчальної дисципліни «Аудит спеціального призначення» 2021-2022 навчального року

Завантажити силабус

Силабус: навчальної дисципліни «Аудит спеціального призначення» 2023-2024 навчального року

Завантажити силабус