Аудит спеціального призначення (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Москаль Н. В.ЕКОМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКОМ-61сдоцент Москаль Н. В.

Опис курсу

Мета: формування системи теоретичних, методичних та практичних знань щодо проведення аудиту спеціального призначення на замовлення підприємств та організацій.
Завдання: набуття практичних навичок з організації аудиторської діяльності, планування аудиту спеціального призначення, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовки аудиторських звітів та інших підсумкових документів.

знати:
сутність аудиту спеціального призначення і його значення в сучасних умовах;
види аудиту спеціального призначення;
фундаментальні принципи професійної етики аудиторів;
систему нормативно-правового регулювання аудиту спеціального призначення;
основні положення МСА;
методи, прийоми та процедури аудиту спеціального призначення;
порядок планування аудиту спеціального призначення;
особливості проведення аудиту спеціального призначення підприємства;
сутність, зміст та структуру аудиторського звіту;
порядок здійснення контролю якості роботи аудиторів;

вміти:
визначати об’єкти аудиту спеціального призначення, розраховувати рівень аудиторського ризику та рівень суттєвості;
вибирати найбільш сучасні та ефективні методи та прийоми аудиту;
складати загальну стратегію та план аудиту спеціального призначення;
складати детальну програму аудиту спеціального призначення;
збирати, узагальнювати й обробляти аудиторські докази;
оцінювати ступінь надійності аудиторських доказів;
складати робочі документи аудитора;
проводити контроль якості роботи аудиторів;
готувати аудиторський звіт за результатами аудиту спеціального призначення

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) / За ред. проф. В. В. Немченка, О. Ю. Редька. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 540 с.
2. Гордієнко Н. І. Аудит, методика і організація : [навч. посіб. у 2 ч. Ч. 1] / Н. І. Гордієнко, О. В. Харламова, М. Ю. Карпенко. − Xарків : ХНАМГ, 2007. – 163 с. (452 с.)
3. Дорош Н. І. Аудит : теорія і практика / Н. І. Дорош. – К. : Знання, 2006. – 495 с.
4. Іванова Н. А. Організація і методика аудиту : [навч. посіб.] / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 216 с.
5. Пшенична А.Ж. Аудит / А. Ж. Пшенична. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 320 с.
6. Рядська В. В. Аудит : [навч. посіб.] / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 416 с.
7. Усач Б. Ф. Організація і методика аудиту : [підруч.] / Б. Ф. Усач, З. О. Душко, М. М. Колос. – К. : Знання, 2006. – 295 с.