Аудит за видами економічної діяльності (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Бандура З. Л.ЕКОМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКОМ-61сдоцент Бандура З. Л.

Опис курсу

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації і методики особливостей проведення аудиту в різних галузях господарської діяльності , організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
вивчення теоретичних основ функціонування аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні; нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську діяльність;
набуття практичних навичок з організації, планування та виконання аудиторських процедур за видами економічної діяльності.
Об’єктом навчальної дисципліни є процес організація і методика аудиту фінансової звітності підприємства різних галузей господарської діяльності.
Предметом навчальної дисципліни є методи і процедури аудиторських перевірок фінансової звітності підприємств.
Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Вивчення дисципліни ґрунтується на знанні економіки підприємства, бухгалтерського обліку, фінансового обліку, аналізу господарської діяльності, аудиту, фінансів, а також навичках, набутих під час тренінгу за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» спеціальності « Облік і аудит»..
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
– організаційні та методичні аспекти аудиту фінансової звітності та надання супутніх послуг;
– міжнародний досвід організації та методики аудиту;
– методику здійснення зовнішнього і внутрішнього аудиту фінансової звітності підприємств;
– специфіку аудиторської перевірки окремих елементів фінансової звітності.
уміти:
– організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, реєструвати її для здобуття права надання аудиторських послуг;
– планувати роботу аудиторської фірми, розробляти загальну стратегію та план аудиту, програму аудиту, посадові інструкції працівників аудиторської фірми;
– організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше забезпечення праці аудиторів;
– вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і організовувати їх виконання;
– складати робочі та підсумкові документи аудитора;
– аналізувати одержану під час аудиторської перевірки інформацію, готувати звітність аудитора та аудиторської фірми перед замовником та Аудиторською палатою України;
– організовувати співпрацю аудиторів і працівників підприємства-замовника в процесі аудиту;
– об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу аудиторських доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати звіти за результатами проведення аудиту;
– складати звіт незалежного аудитора.
– організовувати систему внутрішнього аудиту.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Аудит ( Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту). / За ред. Проф. Немченко В.В., Редько О.Ю., Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012.-540с.
2. Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності: Монографія. – К.:Кондор, 2005.-356с.
3. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010.-488с.
4. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація – К.: Т-во « Знання», КОО, 2001.-402с.
5. Кадуріна Л.О.Основи аудиту:Навчальний посібник – Київ : Видавничий Дім « Слово», 2003.-184с.
6. Лозовицький С.П. Аудит. Навчальний посібник. – Львів: « Магнолія 2006», 2011.- 466с.
7. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006року/Пер. з англ.. за ред. О.В. Селезньова тв. ін. – К: Статус, 2006.-1152с.
8. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: Навч. посібник – К.: Алерта, 2010.-584с.
9. Пантелеєв В.П. Аудит.-Навчальний посібник. – К: «Видавничий дім « Профісіонал»»,2008.-400с.
10. Петрик О.А.,Савченко В.Я., Свідерський Д.Є.Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. О.А. Пертик – К. :КНЕУ, 2008.-472с.
11. Аудит: Учебник для вузов/ В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савина и др.; Под ред. Проф. Подольского В.И.-2-е изд. перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001-655с.
12. Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник,- К.: Центр учбової літератури, 2008.-320с.
13. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І.,Шило В.П.,Ільїна С.Б., Браул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД « Профісіонал», 2004.-624с.
14. Стасишен М.С.,Піча Ю.В. Основи аудиту ( в схемах, графіках і таблицях): Навч.посібник.- К,:Каравела, 2007.-192с.
15. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: теорія і практика : Навчальний посібник.-К: «Хай-Тек Прес», 2008.-560с.

Силабус:

Завантажити силабус