Бандура Звенислава Любомирівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: zvenyslava.bandura@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Аудит, облік, аналіз, обліково-аналітичні системи в управління діяльністю суб’єкта господарювання.

Курси

Публікації

Bradul A., Shepeliuk V., Bandura Z., Kril Y., Moskal N. Budgeting development under conditions of digital economy Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 24, Issue 3, 2020, Pages 1-9 http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85088590307 &partnerID=MN8TOARS (наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Scopus ).

Мисак Г. І. Культури високого та низького контексту. / Г. І. Мисак, З. Л. Бандура, Я. Я. Шпарик // Ефективна економіка. – 2022. – №10, 2022. – С. 1-11. – DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.10.15. (фахове видання України).

Виклюк М.І., Бандура З.Л., Петришин Л.В., Басараб Р.І. Фінансові результати: теоретико-методологічні засади дослідження. Економіка та управління. №3. 2021. С.112-120. URL : https://e-u.edu.ua/journal/1109.pdf. (фахове видання України).

Бандура З., Голубецький П. Інноваційна діяльність в постіндустріальній економіці та її стимулювання механізмом податкових важелів. Вісник Економіки. 2023. № 2. С. 145-154. doi: https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.145. (фахове видання України).

.Бандура, З. Л., Кріль, Я. Я., Дудник, С. В. Аналіз рівня розвитку цифрової компетентності учасників освітнього процесу:  виклики воєнного часу. Академічні візії. 2023. Вип. 17.URL:https://academy-vision.org/index.php/av/ article/view/231(фахове видання України).

Бандура З.Л., Шевчук В.Р., Семенюк Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішення щодо вибору місця розіщення придорожніх закладів та обґрунтування розміщення їх мережі у контексті стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства.Індустріальна трансформація розвитку економіки України: колективна монографія , за заг.ред.О.Л. Гальцової. Херсон: Видавничий дім: « Гельветика»,2019.268с., с187-206;

Раделицький Ю.О. Обліково-аналітичне забезпечення роботи з даними в умовах діджиталізації економіки України / Раделицький Ю.О., Бандура З.Л., Головчак Г.В. // Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту економічних систем: проблеми і шляхи розвитку.колективна монографія – Львів : Растр-7, 2022. – С. 320-347. – ISBN 978-617-8134-47-1.

Бандура З.Л.,Кріль Я.Я., Москаль Н.В.. Облік і аудит:  Навчальний посібник / Бандура З.Л.,Кріль Я.Я., Москаль Н.В.., за заг.ред. проф. Ковалюка О.М.// [текст ]- Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2018.-с.278.;

Бандура З.Л.,Кріль Я.Я., Москаль Н.В..Оцінка в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник / Бандура З.Л.,Кріль Я.Я., Москаль Н.В..,// [текст ]- Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2023.-с.110.;

Бандура З.Л. Аудит діяльності підприємств за умови її припинення та банкрутства: монографія /З.Л.Бандура, Н.В. Москаль ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М.Ковалюка.-Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2015.-252с. ;

Ковалюк О.М., Бандура З.Л.,Вейкрута Л.С. Економічний аналіз і аудит: Навчальний посібник / Ковалюк О.М., Бандура З.Л., Вейкрута Л.С.// [текст ]- Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2014.-с.353.

Бандура З.Л. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством: монографія/ З.Л. Бандура, В.Р. Шевчук, Л.В. Семенюк; за науковою редакцією проф. О.М. Ковалюка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2016.-248с.

 

Біографія

БАНДУРА (Сеник) Звенислава Любомирівна (08.09.1973р., м. Львів) – економіст, канд. екон. наук ( Формування облікових інформаційних потоків управління витратами виробництва, 2003), доц. (2005). Закінчила екон. ф-т Львів. ун-ту (1995), здобувач каф. обліку та аудиту  Львів. ун-ту (2002). У 1995-2004 ас. каф. обліку і аудиту Львів. ун-ту, з 2004 – доц. .

Наукові інтереси: аудит, облік, оподаткування, обліково-аналітичне забезпечення управління і адміністрування.

Автор 115 наук. та навчально-методичних праць, серед них участь в 5 колективних монографіях, 3 навчальні посібники(у співавт.), 48 статей і інші. зокр.: Budgeting development under conditions of digital economy (Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 2020),  Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішення щодо вибору місця розміщення придорожніх закладів та обґрунтування розміщення їх мережі у контексті стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства. Індустріальна трансформація розвитку економіки України: колективна монографія (у співав.) (Херсон, 2019); Обліково-аналітичне забезпечення роботи з даними в умовах диджіталізації економіки України (у співав. кол. монографія) (Львів, 2022). Співавтор навчальних посібників:  Економічний аналіз і аудит (Львів, 2013); Облік і аудит (Львів, 2018), Оцінка в бухгалтерському обліку (Львів, 2023).

Має успішне керівництва аспірантами. Під наукових керівництвом захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Москаль Н.В.(2013), Семенюк Л.В. ( 2016). Працює на докторським дослідження ” Аудит фінансової стійкості суб’єктів економіки”

Член наукової організації «Центр україно-європейського наукового співробітництва», громадської професійної організації «Палата аудиторів і бухгалтерів України», громадської організації освітян і науковців «Прогресильні».

 

Проекти

  1. Малопольська школа публічного адміністрування Краківського економічного університету ( міжнародне онлайн-стажування) з 01 березня 2021 року по 26 березня 2021 стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників «Нові та інноваційні методи викладання» на базі Краківського економічного університету (Польща). Сертифікат   NR 2722/ MSAР/ 2021  від   26 березня 2021 року, виданий Малопольською школою публічного адміністрування Краківського економічного університету .
  2. Стажування GUTT.INUP реалізувалося в рамках проєкту DAAD «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» у Львівському національному університеті імені Івана Франка, що фінансується Німецькою службою академічних обмінів DAAD (ID 57449224).Стажування тримало з 18 жовтня по 31 листопада 2021 року.
  3. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій» 10 травня – 21 червня 2022 року на базі Центру україно-європейського наукового співробітництва.

Методичні матеріали

Навчально-методичне забезпечення представлено на платформі Moodle: лекції, завдання для індивідуальної та самостійної роботи, термінологічний словник, завдання для практичних, посилання на корисні ресурси та базові нормативні акти.

Електронні курси в Moodle

  1. “Організація і методика аудиту” – нормативна дисципліна з циклу професійної та практичної підготовки для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” освітньо-професійної програми “Облік і аудит” освітнього ступеня магістр .

              https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=711

2. “Аудит”. нормативна дисципліна з циклу професійної та практичної підготовки для студентів спеціальності 071 “Облік          і оподаткування” освітньої програми “Облік і оподаткування” освітнього ступеня бакалавр.

          https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3084

3. “Облік і аудит ЗЕД” нормативна дисципліна з циклу професійної та практичної підготовки для студентів                       спеціальності 071 “Облік і оподаткування” освітньо-професійної програми “Облік і аудит” освітнього ступеня магістр

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3292

4. “Аудит бізнес-процесів підприємства” вибіркова дисципліна з циклу професійної та практичної підготовки для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” освітньо-професійної програми “Облік і аудит” освітнього ступеня магістр

         https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3158

5.  ” Правове забезпечення обліку і оподаткування” нормативна дисципліна з циклу професійної та практичної підготовки для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” освітньої програми “Облік, аналіз і оподаткування в бізнесі” , ” Діджитал облік, бізнес-консалтинг і аудит” освітнього ступеня бакалавр

https://e-learning.lnu.edu.ua/grade/export/xls/index.php?id=5257

Розклад