Бандура Звенислава Любомирівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: zvenyslava.bandura@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Аудит, облік, аналіз, обліково-аналітичні системи в управління діяльністю суб’єкта господарювання.

Курси

Публікації

1. Бандура З.Л. Аудит діяльності підприємств за умови її припинення та банкрутства: монографія /З.Л.Бандура, Н.В. Москаль ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М.Ковалюка.-Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2015.-252с. ;
2. Ковалюк О.М., Бандура З.Л.,Вейкрута Л.С. Економічний аналіз і аудит: Навчальний посібник / Ковалюк О.М., Бандура З.Л., Вейкрута Л.С.// [текст ]- Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2014.-с.353.
3. Бандура З.Л. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством: монографія/ З.Л. Бандура, В.Р. Шевчук, Л.В. Семенюк; за науковою редакцією проф. О.М. Ковалюка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2016.-248с.
4. Мочан А.О., Бандура З.Л. Власний капітал як об’єкт обліку та аналізу / А.О. Мочан, Бандура З.Л. // Науковий фаховий журнал «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. – № 8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015.
5. Бандура З.Л., Семенюк Л.В. Задачі обліково-аналітичного забезпечення у стратегічному розвитку підприємств ресторанного господарства / Бандура З.Л., Семенюк Л.В.// Стратегія підприємства: результативність за умови системних трансформацій: зб. матеріалів Міжнар наук.-практ.конф.-К.: КНЕУ,2015.-ст.234-242.
6. Бандура З.Л., Семенюк Л.В. Роль обліково-аналітичної інформації в стратегічному управлінні розвитком закладів ресторанного господарства / Бандура З.Л., Семенюк Л.В.// // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – №794.- Зб. наук. пр. – Львів: НУЛП, 2014.- ст.131-138.
7. Бандура З.Л.,Вейкрута Л.С. Аудит у системі управління підприємством // Бандура З.Л., Вейкрута Л.С.// Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід: Тези доповідей V Міжнародної науково- методичної конференції Форум молодих економістів-кібернетиків , 2-3 жовтня 2014року, м. Львів /від.ред. Вовк В.М. -Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014.- ст. 93-95;
8. Бандура З.Л. Обліково-аналітичні системи в управлінні діяльністю підприємств готельно-туристичного бізнесу//Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 5-6 квітня 2013р.) – Дніпропетровськ: НО « Перспектива», 2013.Ч2-112с.—Ст..80-82
9. Вейкрута Л.С.,Бандура З.Л. Особливості аудиту в будівництві.//Сценарії та середньостроковий прогноз розвитку економіки України : Міжнародна науково-практична конференція ( Одеса,12-13 квітня 2013р.) Збірник тез.,Частина 2.- с.43-46.
10. Бандура З.Л., Вейкрута Л.С. Аудит безпеки суб’єктів економіки.// Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції ( м. Донецьк, 26-27 квітня 2013р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління,- Донецьк:ГО « СІЕУ»,2013-136ст,-ст.109-111.

Біографія

БАНДУРА (Сеник) Звенислава Любомирівна (08.09.1973р., м. Львів) – економіст, кандидат економічних наук (Формування облікових інформаційних потоків управління витратами виробництва, 2003), доцент (2005). Закінчила економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “облік і аудит” (1995), здобувач кафедри обліку та аудиту Львівського державного університету імені Івана Франка (2002). 1995-2004 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, з 2004 – доцент кафедри обліку і аудиту.
Автор близько 73 публікацій та 10 науково-методичних робіт , серед який 4 монографії, 2 навчальний посібник, 42 статей у фахових виданнях. Має двох підготовлених кандидатів економічних наук (докторів філософії).
Досліджує проблеми становлення та розвитку аудиторської діяльності в Україні. Серед наукових інтересів – проблемні аспекти теорії і практики аудиту, обліку та аналізу. Працює на докторською дисертацією « Аудит в системі управління потенціалом фінансово-економічної стійкості суб’єктів господарювання»
Перелік навчальних дисциплін:
1. Аудит
2. Організація і методика аудиту
3. Аудит за видами діяльності
4. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

Розклад