Банківська система (Екн)

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Реверчук С. К.ЕКН-31с, ЕКН-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКН-31спрофесор Реверчук С. К.
ЕКН-32спрофесор Реверчук С. К.

Опис курсу

Дисципліна «Банківська система» є вибірковою дисципліною студентів 2 курсу з спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для освітньо-практичного рівня підготовки бакалавра, яка викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Банківська система» є: засвоєння студентами поняття і сутності банківської системи, з’ясування її ролі, структури, тенденцій, механізмів розвитку в економіці, розуміти процеси, що протікають в ній і функції які виконує банківська система.

Цілі  вивчення дисципліни є: з’ясування наявних поглядів про необхідність, зміст та структуру банківської системи; з’ясування сутності та функції банківської системи, її класифікаційних ознак та видів; виявлення впливів глобальних інституційних макро- і мікроекономічних чинників розвитку банківських систем; визначення напрямів розвитку банківського сектору економіки України; дослідження банківських криз, причин їх виникнення та характерних рис; вивчення банківських операцій та їх різновидів.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:

про сутність банківської системи, її особливості, функції та види, операції центрального і комерційних банків, сутність банківських ризиків та криз, світовий досвід функціонування банківських систем, теоретичними основами створення і організації діяльності банку, базові знання банківської діяльності, необхідні для освоєння фахових дисциплін, теоретичні основи банківського кредитування.

уміти:

здійснювати оцінку стану розвитку національної банківської системи, її перспективи і тенденції розвитку; здатність орієнтуватись у видах банківських операцій та послуг; визначати взаємозв’язок між складовими системи фінансового менеджменту в банку; визначати джерела формування кредитних ресурсів банків; аналізувати діяльність міжнародних фінансових організацій в Україні.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р за № 2121-III – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
 2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р за № 679-XIV – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text
 3. Банківська система : підручник / Реверчук С. К., Владичин У. В., Лобозинська С. М. та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 498 с.
 4. Банківська система : навчальний посібник / С. Кузнєцова, Т. Болгар, З. Пестовська. – Центр навчальної літератури, 2017. – 400 с.
 5. Розвиток банківської системи України: монографія (кол. авторів; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка. – К.: УБС НБУ, 2010. – 462 с.).
 6. Мочерний С., Тришак Л. Банківська система України: навч. посібник, Львів: Тріада плюс, 2004. – 304 с.
 7. Лобозинська С.М. Державне регулювання банківської системи України: монографія / Софія Миколаївна Лобозинська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 416 с.
 8. Реверчук С. К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн. Навч. посібник. – Львів: «Тріада плюс», 2007. – 160 с.
 9. Вовчак О. Д., Рущишин Н. М. Банківська справа і кредит: Навч. посібник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2008. – 560 с.
 10. Реверчук С. К., Кльоба Л. Г., Паласевич М. Б. Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю. Наукова монографія / за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів: «Тріада плюс», 2007. – 352 с.

Додаткова література:

 1. Владичин У.В. Іноземне банківництво в Україні : [монографія] / Уляна Володимирівна Владичин. – Львів : ЛА «Піраміда», 2011. – 280 с.

Інформаційні та Інтернет ресурси:

 1. Вісник НБУ;
 2. https://finance.ua/ua/;
 3. https://minfin.com.ua/ua/;
 4. https://bank.gov.ua/

Силабус:

Завантажити силабус