Ковалюк Андрій Олексійович

Посада: доцент кафедри банківського і страхового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: andriy.kovalyuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bsb.lviv.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Функціонування фінансового посередництва в неусталених господарських системах, проблеми реструктуризації банків.

Курси

Вибрані публікації

1. Ковалюк А. О. Реструктуризація підприємств в Україні: понятійний апарат та організаційні форми / А. О. Ковалюк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. екон. 2006. Вип. 35. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 324-330.
2. Ковалюк А. О. Тенденції та проблеми розвитку банків з іноземним капіталом в Україні / А. О. Ковалюк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. екон. 2007. Вип. 37 (1). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 570-573.
3. Ковалюк А. О. Сутність та особливості реструктуризації комерційних банків в Україні / А. О. Ковалюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – Вип. ІV. – Т.2. – С. 165-169.
4. Ковалюк А. О.Особливості реструктуризації банків в Україні / А. О. Ковалюк // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів : Інтереко, 2008. – Спецвип. 17. – С. 140-144.
5. Реверчук Н. Й. Банківські кризи: сутність, ознаки, види та методи їх подолання / Н. Й. Реверчук, А. О. Ковалюк // Регіональна економіка. – № 4. – 2008. – С. 87-97.
6. Ковалюк А. О. Фінансове регулювання банківництва в Україні: термінологія і систематизації / А. О. Ковалюк // Науковий вісник національного Лісотехнічного університету України : Збірник наукових праць. – Львів : НЛТУУ, 2008. – Вип. 18.4. – С. 258-265.
7. Ковалюк А. О. Реструктуризація комерційних банків в Україні: особливості та правове забезпечення / А. О. Ковалюк // Економіка і регіон. – Полтава : Редакційно-видавничий відділ Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, 2009. – № 1 (20). – С. 208-210.
8. Ковалюк А. О. Аналіз регресійної моделі впливу довготермінових і проблемних кредитів на сукупні кредити в Україні / А. О. Ковалюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – Вип. 19. – С. 316-320.
9. Реверчук С. К. Банківські кризи у відтворювальних процесах глобалізованої економіки / С. К. Реверчук, А. О. Ковалюк // Вісник Київ. Ун-ту імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 111. – С. 13-15.
10. Ковалюк А. О. Реформаційні ризики реструктуризації банків / А. О. Ковалюк // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. Вип. 23. Ч. 1 – С. 333–337.
11. Управління реструктуризацією фінансових посередників в економіці України / Ковалюк А. О., Реверчук С. К., Яворська Т. В. та ін. ; за наук. ред. д. е. н., проф. С. К. Реверчука. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2011. – 280 с.
12. Ковалюк А. О. Сутність та ознаки страхової кризи в Україні / А. О. Ковалюк // Науковий вісник національного Лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.14. – 408 с.
13. Kovalyuk A. Classification and analysis of restructuring risks of the insurance companies / A. Kovalyuk // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. – Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, 2013. Nr. 14.–281 s.
14. Kovalyuk O. Developing of the insurance system of Canada / O. Kovalyuk, A. Kovalyuk //Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. – Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, 2013. Nr. 14.–281 s.
15. Ковалюк А. О. Шляхи зниження ризиків реструктуризації страхової системи України / А. О. Ковалюк // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 29. – С. 244–249.
16. Банківська система : підручник / за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів, “Магнолія 2006”, 2013. – 400 с.
17. Ковалюк А. О. Фінансове регулювання реструктуризації банківських установ в Україні / А. О. Ковалюк // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 31. Ч. 1. – 488 с.
18. Ковалюк О. М. Досвід фінансового регулювання реструктуризації банків зарубіжних держав та його застосування в Україні / О. М. Ковалюк, А. О. Ковалюк // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 31. Ч. 1. – 300 с.
19. Страхова система [підручник з грифом МОН України] / За ред. докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 360 с.
20. Ковалюк А. О. Особливості становлення інституту фінансового посередництва в Україні / А. О. Ковалюк // Бізнес Інформ. – 2016. – №5. – C. 180–184.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент кафедри банківського і страхового бізнесу.

Біографія:

Народився в місті Львові. Закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка з дипломом магістра за спеціальністю “Фінанси і кредит” (2007), аспірантуру (2010).

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію («Фінансове регулювання реструктуризації комерційних банків в Україні»).

З вересня 2008 року асистент, а з липня 2012 року – доцент кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Навчальні дисципліни, що викладаються: “Банківська система”, “Платіжні системи і криптовалюти”, “Фінанси у цифровій економіці”.

Життєве кредо: “Живити і дай жити іншим”.

Розклад