Банківські операції (ЕКФ)

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Пайтра Н. Г., , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813доцент Пайтра Н. Г.
доцент Пайтра Н. Г.
доцент Пайтра Н. Г.
доцент Пайтра Н. Г.

Опис курсу

Програма вибіркової дисципліни «Банківські операції» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит».

Предметом навчальної дисципліни «Банківські операції» є теоретичні та практичні основи надання банківськими установами різноманітних видів операцій, які виконуються для обслуговування грошово-кредитних відносин в економіці країни.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Банківські операції» забезпечується отриманими знаннями з курсів: «Гроші і кредит», «Міжнародні валютно-кредитні відносини», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Центральний банк і грошово-кредитна політика» та «Банківська система».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1) Основи організації банківської діяльності та пасивні операції банків.

2) Активні та комісійно-посередницькі операції банків. Результати банківської діяльності.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Банківські операціії» є формування системи знань у галузі організації і технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Банківські операції» є вивчення методичних прийомів проведення банківських операцій та надання банківських послуг; набуття вмінь застосовувати інструментарій та набуті теоретичні знання для надання конкретної банківської послуги, комплексного аналізу її проведення та оцінки наслідків для банківської діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для оволодіння практикою використання банківських інструментів;

вміти: оперувати різними методами і прийомами аналізу та прогнозування сучасних банківських операцій та послуг, знаходити нові перспективні напрями розвитку продуктового ряду банків.

Рекомендована література

 1. Аналіз банківської діяльності : підручник / [А. М. Герасимович, М. Д. Алексєєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. ; за ред. А. М. Герасимовича]. – К. : КНЕУ, 2003. – 599 с.
 2. Банківський менеджмент / [за ред. О. А. Кириченка, В. І. Міщенка]. – К. : Знання, 2005. – 831 с.
 3. Банківські операції / [за ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука, М. Ф. Пуховкіної]. – К. : КНЕУ, 2002. – 476 с.
 4. Банки на розвивающихся рынках. В 2 т: [пер. с англ.]. / [под ред. Д. МакНотон, Д. Дж. Карлсон, К. Т.Диту] .– М. : Финансы и статистика, 1994. – 321 с.
 5. Бор М. З. Стратегическое управление банковской деятельностью / М. З. Бор, В. В. Пятенко. – М. : ПРИОР, 1995. – 160 с.
 6. Васюренко О. В. Банківські операції : [навчальний посібник] / О. В. Васюренко. – К. : Знання, 2004. – 324 с.
 7. Волкова Н. И. Управление банковской деятельностью / Н. И. Волкова. – Донецк : Юго-Восток, 2003. – 336 с.
 8. Демківський А. В. Вексельна справа : [навчальний посібник] / А. В. Демківський. – К. : Либідь, 2003. – 336с.
 9. Колодізєв О. М. Фінансовий менеджмент у банках : [навчальний посібник] /О. М. Колодізєв. – Х. : ІНЖЕК, 2004. – 405с.
 10. Крупка М.І. Банківські операції: [навчальний посібник] / М.І.Крупка, Є.М.Андрущак, Н.Г.Пайтра. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 312 с.
 11. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : [підручник] / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.
 12. Роуз П. С. Банковский менеджмент [пер. с англ.] / П. С. Роуз. – М. : Дело, 1999. – 743 с.
 13. Скоморович І.Г. Банківські операції: [навчальний посібник] / І.Г.Скоморович. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 567 с.
 14. Смовженко Т.С. Антикризове управління стратегічним розвитком банку / Т.С.Смовженко, О.М.Тридід, В.Я.Вовк. – Київ: УБС НБУ, 2008
 15. Фрост С. Настольная книга банковского аналитика: Деньги, риски и професиональные приемы: [пер. с англ.] / С. Фрост. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 672 с.