Бенчмаркінг (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Дмитрук В. О.ЕКпМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКпМ-21с

Опис курсу

Дисципліна покликана сформувати у студента систему теоретичних і практичних знань щодо суті та методології та інструментів бенчмаркінгу; переваг та недоліків різних його видів; місця та інтеграції його в загальну систему управління; критеріїв вибору доцільних його видів для конкретних бізнес-одиниць; ролі бенчмаркінгу у стратегічному розвитку бізнесу.

 Результати навчання:

  • знати:
  • суть, завдання та методологію бенчмаркінгу.
  • переваги і недоліки різних видів, моделей бенчмаркінгу, а також критеріїв вибору необхідних його видів для конкретної бізнес-одиниці.
  • методологічні проблеми  бенчмаркінгу,  розуміння відмінностей методик  впровадження бенчмаркінгу у різних сферах бізнесу
  • вміти:
  • визначати цілі впровадження бенчмаркінгу, здійснювати вибір його виду та моделі для конкретної бізнес одиниці, обрати необхідну методологію його впровадження.
  • використовувати бенчмаркінг для стратегічного розвитку підприємницьких структур та уміння його інтегрувати в загальну систему управління.
  • володіння категорійним та методичним апаратом бенчмаркінгу, володіння інструментами комунікацій з потенційними партнерами.
  • виробити новий підхід до впровадження бенчмаркінгу для конкретної бізнес-одиниці та спрогнозувати ефект від його використання.

Рекомендована література

Основна література:

1.     Дячок І. Бенчмаркінг як інструмент вдосконалення бізнесу: суть, види та особливості проведення / І. Дячок, М.Тепла // Вісник ЛНУ. Серія «Економіка». – Вип. 44. – С. 595-605.

2.     Дубодєлова А. Класифікація видів і сфери застосування бенчмаркінгу в системі менеджменту підприємства / А. Дубодєлова, О. Юринець, А. Катаєв// Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – No 1 https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2010_1_102_106.pdf

3.     Кемп Р. Легальне промислове шпигунство: Бенчмаркінг бізнес-процесів: технології пошуку та впровадження кращих методів роботи ваших конкурентів: перекл. з англ. / Р. Кемп; під ред. О.Б. Максимової. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2004. – 416 с

4.     Конкурентна розвідка: навч. посібник: / І.М. Копотун, А.М. Падалка, Є.В. Кузмічова-Кисиленко та ін. Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 188 с.

5.     Фещур Р.В Бенчмаркінг як ефективний засіб зниження витрат виробництва/ Р.В. Фещур, Н.Р. Яворська, Т.В. Меренюк //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/08_31.pdf

6.     Христенко О. Застосування бенчмаркінгу в системі управління підприємством/ О. Христенко// Фінансовий простір.- 2018.- No 1 (29) https://ofp.cibs.ubs.edu.ua/files/1801/18hovsup.pdf

Додаткова література:

7.     БубликМ.І.  Бенчмаркінг як спосіб одержання конкурентних переваг./ БубликМ.І.,Хім’якМ.М.,Лібер М.В // Науковий вісник НЛТУ України. -2009. -Вип.19.5. -С.136–139. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/benchmarking-yak-sposib-oderzhannya-konkurentnih-perevag

8.     Герасимчук Л.М. Бенчмаркінг на підприємстві в умовах глобалізації / Л.М. Герасимчук, Л.С. Паньковська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – No 3. – T.3. – С. 99-103.

9.     Ладонько Л.С. Використання бенчмаркінгу у формуванні конкурентноспроможного профілю підприємства / Л.С. Ладонько, І.В. Калінько, Г.В. Старченко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2010. – No4 (8). – С. 163-172.

10.  Морщенок Т.С. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємницьких структур // Економіка та управління підприємствами. – 2017.-№9

11.  Панкратова Л.Бенчмаркінг як інструмент управління ефективністю підприємства в Україні /Л.  Панкратова, О. Макушок, В. Бобко //Східна європа: економіка, бізнес та управління.- 2020. – Випуск 3 (26) http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/26_2020/16.pdf

12.  Перерва П. Бенчмаркінг конкурентних переваг /П. Перерва, Н. Ткачова Н.//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80335

13.  Попович Д.В.  Бенчмаркінг як дієвий інструмент управління ефективністю підприємства / Д.В. Попович // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. -Випуск 4.

14.  Шеремет Д.  Стратегічний бенчмаркінг – новітній інструмент сучасного менеджменту/ Д. Шеремет [Електронний ресурс]. – Режим доступуhttps://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/532.pdf

15.  Яшкіна Н.В. Об’єктивна необхідність застосування бенчмаркінгу / Н.В. Яшкіна // Економіка АПК. – 2010. – No8. – С. 46-49.

Силабус:

Завантажити силабус