Економічна безпека у сферi маркетингу

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Чуба Н. В.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКНМ-51сдоцент Чуба Н. В.

Опис курсу

Дисципліна «Економічна безпека у сфері маркетингу» є важливою вибірковою дисципліною з спеціальності «Маркетинг» для освітньої програми «Маркетинг», яка викладається в 2-му семестрі магістратури в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс орієнтовано на формування у студентів-магістрів системного розуміння понять економічної безпеки, особливостей роботи з маркетинговою інформацією, цінності і збереження комерційної таємниці, явища промислового шпигунства, необхідності вибудовування системи захисту маркетингової інформації на підприємстві.

Метою вивчення дисципліни «Економічна безпека у сфері маркетингу» є розуміння основних засад та принципів економічної безпеки, а також формування системи захисту маркетингової діяльності на підприємстві з розподілом на окремі елементи комплексу маркетингу.

Завдання: Основними завданнями дисципліни є:

 • ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами економічної безпеки підприємства;
 • набуття практичних навичок розв’язування марке­тингових завдань та виконання відповідних функцій;
 • виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. Беззуб І. Дистанційна форма зайнятості: українські та зарубіжні реалії. – Громадська думка про правотворення. 2020. № 16 (201). С. 4–11. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2020/16.pdf.
 2. Боровік Л. В. Методологічні аспекти побудови системи економічної безпеки формування інвестиційного потенціалу аграрного підприємства // Фінансовий простір, 2020. № 3 (39), с. 94-100.
 3. Васильців Т. Г. Організаційно-економічні заходи зміцнення економічної безпеки підприємницької діяльності регіону (за матеріалами Львівської області) : аналітична записка до Секретаріату Президента України / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин // офіційний інтернет-ресурс Нац. ін-ту стратегічних досліджень – niss.gov.ua.
 4. Войнаренко М. П Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі: монографія. – Хмельницький: ХНУ, 2008. 382 с.
 5. Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018 року: результати опитування українських організацій. Виведення шахрайства з тіні [Електронний ресурс] / PWC. — Режим доступу: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html
 6. Герасименко О.О., Щетініна Л.В., Рудакова С.Г. Дистанційна занятість: сучасні тренди в організації праці та оплаті праці // Бізнес Інформ. – 2017 – № 11. – С.233-239.
 7. Економічна безпека підприємства: [ підручник ] / [А. М. Дідик, О. Є. Кузьмін, О. Л. Ортинський, Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, О. В. Ілляшенко, та ін.]; за заг. ред. А. М. Дідика. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, ТзОВ “Видавнича група “Бухгалтери України”, 2019, – 624с.
 8. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу». – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2021, № 20, ст.178.-URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1213-20#Text
 9. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text
 10. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text.
 11. Іванюта Т.М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: Навч. посібник / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 256 с.
 12. Інноваційні засади забезпечення економічної безпеки малого та середнього пдприємництва // Економіка та держава. – №1. – 2022. С. 4-12: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2022/3.pdf
 13. Інтернет-ресурс Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (www.dkrp.gov.ua).
 14. Конвенція про кіберзлочинність. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text
 15. Кравчик Ю. В., Каткова Т. І. Структурно-функціональна характеристика економічної безпеки промислового підприємства. Innovation and sustainability. 2022. № 1. С. 84-95.
 16. Кресіна І. Право на інформацію в системі прав людини і громадянина [Електронний ресурс] / І. Кресіна, О. Стойко // Зовнішні справи. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/pravo-na-informaciju-v-sistemi-prav-ljudini-i-gromadjanin/. – 2014. – 27.11.
 17. Кундеус О. М. Процедурні механізми банкрутства і санації підприємства / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2016. – №9-10(65). – С. 196-204.
 18. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. 400 с. 202.
 19. Малюта Л. Діагностика інтелектуально-кадрової складової забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств // Вісник економічної науки України, 2015. № 1(28). С. 89-93.
 20. Маркетинг: Теорія та методологія: навч.посібник / Є.Й.Майовець. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2013. – 450 с.
 21. Нікулеску Д. Кібербезпека: вразливі моменти. – Юридична газета online/ 14.05.2019. URL:https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/kiberbezpeka-vrazlivi-momenti.html
 22. Овчаренко Л. В. Дистанційна робота як фактор впливу на економічну безпеку підприємства // Ефективна економіка. 2021. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9078 (дата звернення: 31.01.2022). DOI: 32702/2307-2105-2021.7.93
 23. Скакун Т. О. Економічні злочини: сутнісні ознаки та криміналістичний аналіз їх вчинення [Електронний ресурс]/ – Режим Т.О. Скакун// Ефективна економіка. – 2018. – №3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6195
 24. Як у воєнний час захистити інформацію в інформсистемах: https://armyinform.com.ua/2022/07/19/yak-u-voyennyj-chas-zahystyty-informacziyu-v-informsystemah/
 25. Якубівська Ю. Є. Вплив промислового шпигунства на сферу інтелектуальної власності / Ю. Є. Якубівська // Зовнішня торгівля: право та економіка. Науковий журнал. – № 3(43). 2013. – С.158-162.

 

Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua
 2. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
 3. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.
 4. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua
 5. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/
 6. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org
 7. Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua
 8. Бюро економічної безпеки України https://esbu.gov.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус