Біржова діяльність (ЕКФ)

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Рубаха М. В.ЕКФ-34с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКФ-34сдоцент Рубаха М. В.

Опис курсу

Дисципліна «Біржова діяльність» спрямована на формування системи знань з організації і функціонування біржового ринку, як складового елемента інфраструктури ринку, технології здійснення біржових операцій, мінімізації ризиків біржової діяльності.

Предметом вивчення є біржова діяльність в еволюційному розвитку. Крім того, дисципліна передбачає формування у студентів практичних навичок в орієнтуванні у біржовій інформації та її використання для оцінювання та прогнозування економічної ситуації.

Результати навчання:

знати:

– зміст основних нормативних і законодавчих документів, що регулюють здійснення біржової діяльності;

– основні принципи організації та проведення біржових торгів на товарній і фондовій біржі;

– функцій і завдання посередників на біржах;

– основи ф’ючерсної торгівлі;

– основні види цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку й методи оцінки їх вартості;

вміти:

– розробляти стратегію поведінки гравця на фондовій і товарній біржі;

– розраховувати результат від здійснення різних видів біржових операцій;

– обчислювати рахунки клієнтів щодо ф’ючерсних контрактів та використовувати механізм хеджування;

– оцінювати ринкову вартість цінних паперів.

Рекомендована література

1.Про цінні папері та фондовий ринок [Електронний ресурс]: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480 –IV зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15

2.Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. посібник. -Харків: ХДУХТ, Консул, 2003.- 216 с.

3.Солодкий М. О. Біржовий ринок: навч. посіб. / М. О. Солодкий. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 565 с .

4.Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – 2-ге вид. змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 632 с.

5.Чесноков В.Л. Біржові операції: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Л. Чесноков; Ред. М. А. Коваленко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 191 с.

Силабус:

Завантажити силабус