Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування (Дисципліни вільного вибору)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Лукашенко Т. В.ЕКп-21с, ЕКп-22с, ЕКп-23с
4

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКп-21сдоцент Швець А. І.
ЕКп-22сдоцент Швець А. І.
ЕКп-23сдоцент Швець А. І.

Опис курсу

Предметом вивчення дисципліни є стратегія, тактика, та правила ведення бізнес-переговорів та ділового спілкування. Курс має прикладне спрямування і знайомить з організацією бізнес-переговорів та процесом їх проведення, засобами та технологіями ділового спілкування, сучасним діловим етикетом. За результатами вивчення курсу студенти зможуть розуміти роль та місце переговорів в діловому спілкуванні, ефективно взаємодіяти в переговорному процесі, організовувати і проводити успішні переговори з бізнес-партнерами.

Рекомендована література

Базова література:
1. Авраменко О.О. , Яковенко Л.В., Шийка В.Я. Ділове спілкування. Навч. Посібник. «Лілея_НВ», І.Франківськ, 2015. – 160с. // http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/dilove_spilkuv_1.pdfГ
2. Бучацька І.О., Дубовик Т.В. Ділові переговори: навч. посіб. – К.: Киів.нац. торг-екон. ун-т, 2012. – 252с.
3. Ведення ділових бесід та переговорів. Навчально – методичний посібник для дистанційного навчання студентів спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства” / Укл. В.М.Глух – Кіровоград : КНТУ, 2005. – 94 c.// https://www.twirpx.com
4. Гриценко Т. Б., Гриценко С.П. і ін. Етика ділового спілкування: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344с // https://subject.com.ua/pdf/71.pdf
5. Ділове спілкування: навч. посіб.- Красноармійськ: КІІ. ДонНТУ, 2009. – с.380// https://www.twirpx.com/file/2242013/
6. Жигайло Н. Комунікативний менеджмент : навч. посібник . – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 368 с.// http://194.44.152.155/elib/local/sk783660.pdf
7. Зінченко В. М., Степаненко О. К. Формування мовленнєвої компетентності професійно орієнтованої особистості: посібник – Дніпро: СПД «Охотнік». 2017. – 80с. // http://elibrary.donnuet.edu.ua
8. Електронний посібник з курсу «Етика ділового спілкування» //
files.personalnij-sajt-lozenko-n-a.webnode.com.ua/…/Ел.посібник(Етика%20діловог..
9. Етика ділових відносин : навчальний посібник / [Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. та ін. ] – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 309 с.//
shron1.chtyvo.org.ua/Lesko_Oleksandr/Etyka_dilovykh_vidnosyn.pdf
10. Соціально-психологічні основи ділового спілкування: навч. посіб/ Є.І. Бородін, К.В. Комарова, Н.А. Липовська, Т.М. Тарасенко. – Дніпро: ГРАНІ, 2019. – 184с .//
http://www.dridu.dp.ua/biblioteka/doc/Sotsialno-psykholohichni_osnovy_dilovoho_spilkuvannya.pdf
11. Тихомирова Є. Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. – Рівне: Перспектива, 2007. – 389 с.// http://www.studmed.ru/tihomirova-ye-b-postolovskiy-sr-konflktologya-ta-teorya-peregovorv
12. Яхно Т.П., Куревіна І.О. Конфліктологія та теорія переговорів. Навч. посіб. – Центр учбової літератури, 2017р. – 168с.

Додаткова література:
1. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування /Пер. З англ.. В. Хомика. – К.:Вид. дім «КМ Академія», 2003.– 288 с.
2. Кеннеді Гевін Домовлятися завжди. Як досягати максимуму в будь-яких переговорах. – Клуб сімейного дозвілля. – Х: 2016. – 336с.
3. Патрік Кінґ «Стратегії і тактики спілкування, або Як знайти спільну мову з кожним». – К:КНИГОЛАВ, 2017. – 128с.
4. Роджер Фішер, Вільям Юрі Шлях до так як вести переговори, не здаючи позицій. – К: Основи, 2016. – 220с. //https://www.e-reading.club/book.php?book=67836
5. Кеннеді Гевін Переговоры. – М:«Альбина Паблишер», 2016. – 452.
6. Брайан Трейси Переговоры. – М: «Манн, Иванов и Фербер» -2014.- 144с.
7. Стюард Даймонд Успешные переговор. Как получить больше М.: «Манн, Иванов и Фербер», — 2012.

Інтернет-ресурси:
1. Вербальна та невербальна комунікація: навч. матеріали он-лайн : менеджмент.– Режим доступу: https://pidru4niki.com/85119/menedzhment/verbalna_neverbalna_komunikatsiya
2. Джордж Сідел Успішні переговори: основні стратегії на навички. – Режим доступу: https://www-coursera-org.
3. Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua
5. Студентська електронна бібліотека URL: http://www.lib.ua-ru.net

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус