Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування (Дисципліни вільного вибору)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Лукашенко Т. В.ЕКп-21с, ЕКп-22с, ЕКп-23с, ЕКп-24с, ЕКп-25с,
416Лукашенко Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКп-21сЛукашенко Т. В.
ЕКп-22сЛукашенко Т. В.
ЕКп-23сЛукашенко Т. В.
ЕКп-24сЛукашенко Т. В.
ЕКп-25сЛукашенко Т. В.
416

Опис курсу

Предметом вивчення дисципліни є стратегія, тактика, та правила ведення бізнес-переговорів та ділового спілкування. Курс має прикладне спрямування і знайомить з організацією бізнес-переговорів та процесом їх проведення, засобами та технологіями ділового спілкування, сучасним діловим етикетом. За результатами вивчення курсу студенти зможуть розуміти роль та місце переговорів в діловому спілкуванні, ефективно взаємодіяти в переговорному процесі, організовувати і проводити успішні переговори з бізнес-партнерами.

Рекомендована література

Базова література:

1.  Адамович А. Є., Адамович А. Е., Максимець О. М., Максимец О. Н. Мистецтво ведення переговорів. Мелітополь : ФОП Однорог Т.В., 2021. 264 с.

2.  Авраменко О.О. , Яковенко Л.В., Шийка В.Я. Ділове спілкування. Навч. Посібник. «Лілея_НВ», І.Франківськ, 2015.  160с.  URL: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/dilove_spilkuv_1.pdfГ

3.  Беліченко А.Г., Воронкова В.Г. , Мельник В.В Етика ділового спілкування. Навчальний посібник для ВНЗ (рекомендовано МОН України) – К: вид-во Магнолія – 2019. 312с.

4.  Бучацька І.О., Дубовик Т.В. Ділові переговори: навч. посіб.  – К.: Киів.нац. торг-екон. ун-т. 2012. – 252с.

5.  Гриценко Т. Б., Гриценко С.П. і ін. Етика ділового спілкування: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури. 2007.  344с. URL:  https://subject.com.ua/pdf/71.pdf

6.  Ділове спілкування: навч. посіб.-  Красноармійськ: КІІ. ДонНТУ, 2009. – с.380.  https://www.twirpx.com/file/2242013/

7.  Жигайло Н.  Комунікативний менеджмент : навч. посібник .  – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 368 с. URL:  http://194.44.152.155/elib/local/sk783660.pdf

8.  Зінченко В. М., Степаненко О. К. Формування мовленнєвої компетентності професійно орієнтованої особистості: посібник – Дніпро: СПД «Охотнік». 2017.  80с. URL:  http://elibrary.donnuet.edu.ua

9.  Етика ділового спілкування. Навч.посіб. 2018.  URL: http://mego.info

10.   Етика ділових відносин : навчальний посібник / [Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. та ін. ] – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 309 с. URL:

shron1.chtyvo.org.ua/Lesko_Oleksandr/Etyka_dilovykh_vidnosyn.pdf

11.   Соціально-психологічні основи ділового спілкування: навч. посіб/ Є.І. Бородін, К.В. Комарова, Н.А. Липовська, Т.М. Тарасенко. – Дніпро: ГРАНІ, 2019.  184с. URL:  http://www.dridu.dp.ua/biblioteka/doc/Sotsialno-psykholohichni_osnovy_dilovoho_spilkuvannya.pdf

12.   Тихомирова Є. Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. – Рівне: Перспектива, 2007.  389 с. URL:  http://www.studmed.ru/tihomirova-ye-b-postolovskiy-sr-konflktologya-ta-teorya-peregovorv

13.   Яхно Т.П., Куревіна І.О. Конфліктологія та теорія переговорів. Навч. посіб. Центр учбової літератури, 2017р. 168с.

 

Додаткова література:

1.   Бєлкін І.В., Гонтарук Я.В., Трапаідзе С.М. Культурна  етика ділового спілкування як основа взаємодії між основними учасниками на ринку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. №2. С. 45-49. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/32337.pdf

2.   Боришкевич І. І. Особливості етики ділового спілкуванняу сучасному ринковому середовищі. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип 17. Т.1 С. 67-75 URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/download/5509/5872

3.   Вербальна та невербальна комунікація: навч. матеріали он-лайн : менеджмент. URL: : https://pidru4niki.com/85119/menedzhment/verbalna_neverbalna_komunikatsiya

4.  Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування /Пер. З англ.. В. Хомика.  К.:Вид. дім «КМ Академія». 2003. 288 с.

5.  Джордж Сідел Успішні переговори: основні стратегії на навички. URL: https://www-coursera-org

6.  Джордж Росс Переговори у стилі Трампа. Ефективні стратегії і прийоми майстерного ведення бізнеспереговорів / Д.Росс – КМ- Букс, 2019. – 240 с.

7.   Кеннеді Гевін  Домовлятися завжди. Як досягати максимуму  в будь-яких переговорах. Клуб сімейного дозвілля.  Х: 2016.  336с.

8.   Лисиця Н.М., Ястремська О.О., Вдовічена О. Г. Стратегії ведення ділових переговорів в українському середовищі. Актуальні питання у сучасній науці. 2023.№ 9(15). С. 74-82. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/issue/view/175/266

9.   Марків М.М. Характеристика  ключових моментів бізнес-комунікацій. «Наукові інновації та передові технології». 2022.  № 11(13). С. 193-199. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/download/2817/2830

10.   Патрік Кінґ «Стратегії і тактики спілкування, або Як знайти спільну мову з кожним».   К:КНИГОЛАВ, 2017.  128с.

11.   Роджер Фішер, Вільям Юрі Шлях до Так. Як вести переговори, не здаючи позицій.  К: Основи. 2016.  220с. // https://www.e-reading.club/book.php?book=67836

12.   Chris Voss Never Split the Difference: Negotiation As If Your Life Depended On It.2017.375 Pages.

13. Fells  R.,  Sheer  N.  Effective  negotiation:  From  research  to  results.  Cambridge University Press, 2019. 430 p.

14.   Roger Dawson Secrets of Power Negotiating, 15th Anniersary Edition: Inside Secrets from a Master Negotiator.2010. 320 Pages

15.   Steve Gates The Negotiation Book: Your Definitive Guide to Successful Negotiating. 2016. 232 Pages.

 

Інтернет-ресурси:

1. http://zakon.rada.gov.ua/

2. http://www.nbuv.gov.ua/

3. https://www.lnulibrary.lviv.ua/

4. https://www.coursera.org/

5. https://prometheus.org.ua/

6. https://www.udemy.com/

 

Силабус:

Завантажити силабус