Лукашенко Тетяна Валентинівна

Посада: старший викладач кафедри економіки підприємства

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Електронна пошта: Tetyana.Lukashenko@Lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Аналіз та управління підприємництвом

Курси

Публікації

1.Михасюк І., Косович Б., Лукашенко Т. Регулювання розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах економічної нестабільності: монографічний навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2020. – 303с.
2. Михасюк І., Лукашенко Т. Регулювання розвитку підприємництва в умовах воєнного стану: монографічний підручник. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 243с.
3. Розвиток бізнесу: стратегія, проектування, організація та діяльність фірми (тестові завдання): Навчальний посібник / З.М. Залога, О.Є. Сухай, С.І. Урба, О.Ю. Червона, Т.В. Лукашенко, М.М. Тепла. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2018. – 286 с.
4 .Лисий І., Лукашенко Т. Стан та перспективи індустріального виробництва хлібопродуктів. Формування ринкової економіки в Україні. Львів, 2021. Вип.45. С. 67-78.
5.Лукашенко Т. В. Просування обєктів історико-культурної спадщини на ринок туристичних послуг. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. Випуск 59. C. 131-139.
6.Федушко С.С., Лукашенко Т.В., Храбуст С.А. Передумови, еволюція і тенденції розвитку інтернет-спільнот на сучасному етапі. Фінансовий простір. 2018. №4. С. 8-13
7.Ivan Mykhasiuk, Tetiana Lukashenko Postep nauk w XXI wieku. Zeszyty naukowe. Podkarpacka szkola wyzsza im.bl.ks.Wladyslawa Findysza. 2018. Zeczyt 18. 12 s.
8. Лукашенко Т.В., Грабовенська С.П. Інфраструктурне забезпечення розвитку туризму в регіоні. Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. Вип.36. – Львів. С.8-13.
9. Лукашенко Т. В. Вдосконалення стимулювання персоналу. Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства: зб. тез VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 20 кквітня 2022р).Львів, 2022. С. 119-121.
10.Лукашенко Т.В. Концепція стратегії енергоефективності регіону. Філософсько-психологічні аспекти духовності в науці та освіті: збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції 23квітня 2021р. Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 79000 Львів, вул. Дорошенка, 41, 2021. С. 116-118.
11. Лукашенко Т.В. Аналіз тенденцій ринку питної води. Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців 13-15 листопада 2020р. Частина 2.Одеса, ОДАБА. 2020. С. 183-188
12. Лукашенко Т.В. Стратегічні напрямки політики підвищення енергоефективності регіону //Abstracts of V international scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects” (Kharkiv, April 12-14, 2020). Kharkiv, Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2020 – С. 760-766
13. Лукашенко Т.В. Фокус-групове обговоренння реформ в сфері енергоефективності Львівської області: зб. тез V Міжнародної науково-практичної конференції [“Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій”], (Львів, 22 квітня. 2020 р.) / Львів, Видавничий центр Львівського національного університету, 2020. – С. 99-102
14.Михасюк І.Р., Лукашенко Т.В. Завдання інноваційного менеджменту бізнес-проектів в Україні: зб. тез IV Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі”, (Львів, 15 берез. 2019 р.) / Львів, СПОЛОМ, 2019. – С. 104-106
15.Лукашенко Т. Інформаційно-комунікаційні аспекти проведення громадського моніторингу енергоефективності регіонів. “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”, (Львів, 17-18 жовтня 2019 р.) / Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – С.175-178
16. Лукашенко Т.В. Стимулювання підвищення енергоефективності житла: матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції [«Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях»”], (Запоріжжя, 26 жовтня 2019 р.) /Запоріжжя, Запорізький національний університет,2019. – 2с.
17.Руда О., Лукашенко Т. Інтелектуальний капітал в сучасному світі: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” (Львів, 17-18 жовтня 2019 р.) / Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – С. 192-193
18. Лукашенко Т.В. Громадський моніторинг енергоефективності: європейський вектор регіонального розвитку [брошура, 43с.]. URL: //institute.lviv.ua/doc/Broshura%20fin_6.02.2019_ik.pdf
19.Лукашенко Т.В. Державна фінансова підтримка малого і середнього підприємництва Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення”. 16-17 березня 2018р. – Львів:СПОЛОМ,2018. – С. 122-125
20.Лукашенко Т.В. Вплив індустріального праку на стратегічний соціальний розвиток регіону // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні”, 19 квітня 2017 р. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – С.146-149

Біографія

Старший викладач. У 1978 р. закінчила економіч­ний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Працювала асистентом кафедри, виконавцем і керівником науково-дослідних робіт. З 1999р.  обіймає посаду старшого викладача кафедри. За її участю розроблено і впроваджено в практику понад десять науково-дослідних тем, більше 30 інвестиційних бізнес-проєктів, надано консультаційну допомогу низці підприємств і організацій Львівщини.

Т Лукашенко поєднує викладацьку та консультаційну роботу. За її участю підготовлено низку програмних та нормативних документів з питань розвитку Львівської  області, виконано ряд міжнародних проєктів, зокрема “Стимулювання міжсекторного партнерства влада-громада-бізнес в прикордонних містах Жовква та Яворів Львівської області з метою покращення умов розвитку МСП” (2017р), “2 замки: спільна історія, спільне просування, стимул для зміцнення співпраці, туристичних потоків та економічного зростання” (2019-2020рр), Маркетинговий аналіз доставки очищеної питної води на споживчий ринок м. Львова(2020р) і ін.

Автор більше 95 праць в т.ч 4-х могографій, 3-х навчальних посібників.

Читає лекційні курси: “Бізнес- переговори: ефективне ділове спілкування”, «Проєктний аналіз», «Економіка й організація малого бізнесу», «Бізнес-планування», веде практичні заняття з курсів «Управління бізнес-проєктами», «Мотивація та сучасні технології управління персоналом”

Методичні матеріали

1. Урба С. І. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заочної форм навчання / С. І. Урба, А. Ф. Гукалюк, З. М. Залога, Б. І. Косович, Т. В. Лукашенко, О. Є. Сухай, О. Ю. Червона. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 1-38 с.
2.Михасюк І.Р., Лукашенко Т.В. Мотивація і сучасні технології управління персоналом. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 60 с. 3.Михасюк І.Р., Лукашенко Т.В. Мотивація і сучасні технології управління персоналом. Методичні вказівки до проведення практичних занять для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 27 с.
4.Михасюк І.Р., Лукашенко Т.В. Управління бізнес-проектами. Методичні вказівки до проведення практичних занять з управління бізнес-проектами для здобувачів вищої освіти освітнього рівня “магістр” спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 62с.
5.Михасюк І.Р., Лукашенко Т.В Управління бізнес-проєктами. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022.
6.Михасюк І.Р., Лукашенко Т.В Управління бізнес-проєктами. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022.

Розклад