Лукашенко Тетяна Валентинівна

Посада: старший викладач кафедри економіки підприємства

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Електронна пошта: Tetyana.Lukashenko@Lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Аналіз та управління підприємництвом

Курси

Публікації

1.Лукашенко Т., Грабовенська С.Концептуальні напрямки розвитку інфраструктури зимового відпочинку та спорту на Львівщині. – Матеріали ХХШ-ї Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 20-21 травня 2016р. “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України” – Львів, 2016. – С.52-53
2. Лукашенко Т.В. Вплив індустріального парку на стратегічний розвиток економіки регіону. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 31 березня 2016р. “Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік” – Ч.1. – Тернопіль: Крок, 2016. – С. 132-135    
3. Михасюк І., Лукашенко Т. Глобалізація і економіка України в умовах російської агресії / І. Михасюк, Т.Лукашенко. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 116с.
4. Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз (збірник тестових завдань): навч. пос. за ред. О.Є Сухай-Львів: Ліга-Прес, 2016. -280с (особистий внесок з 203 до 270с.)
5. Лукашенко Т., Грабовенська С. Інфраструктурне забезпечення розвитку туризму в регіоні. – Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. Вип.36. – Львів, 2016. С.8-13.
6. Лукашенко Т.В. Вплив індустріального праку на стратегічний соціальний розвиток регіону // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні”, 19 квітня 2017 р. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – С.146-149
7. Михасюк І., Лукашенко Т. Регулювання розвитку підприємництва в умовах воєнного стану /І.Михасюк, Т.Лукашенко. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 243с.
8. Лукашенко Т.В. Державна фінансова підтримка малого і середнього підприємництва Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення”. 16-17 березня 2018р. – Львів:СПОЛОМ,2018. – С. 122-125
9. Ivan Mykhasiuk, Tetiana Lukashenko Postep nauk w XXI wieku / Ivan Mykhasiuk,Tetiana Lukashenko //Zeszyty naukowe. Podkarpacka szkola wyzsza im.bl.ks.Wladyslawa Findysza/ – 2018. – Zeczyt 18. -12 s.
10. Федушко С.С., Лукашенко Т.В., Храбуст С.А. Передумови, еволюція і тенденції розвитку інтернет-спільнот на сучасному етапі / С.С. Федушко, Т.В. Лукашенко, С.А. Храбуст//Фінансовий простір. – 2018. – №4 – С. 8-13
11. Лукашенко Т.В. Громадський моніторинг енергоефективності: європейський вектор регіонального розвитку [Електронний ресурс] : [брошура, 43с.] – Режим доступу: http://institute.lviv.ua
12. Михасюк І.Р., Лукашенко Т.В. Завдання інноваційного менеджменту бізнес-проектів в Україні: зб. тез IV Міжнародної науково-практичної конференції [“Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі”], (Львів, 15 берез. 2019 р.) / Львів, СПОЛОМ, 2019. – С. 104-106
13. Лукашенко Т. Інформаційно-комунікаційні аспекти проведення громадського моніторингу енергоефективності регіонів[“Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”], (Львів, 17-18 жовтня 2019 р.) / Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – С.175-178
14. Руда О., Лукашенко Т. Інтелектуальний капітал в сучасному світі: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції [“Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”], (Львів, 17-18 жовтня 2019 р.) / Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – С. 192-193
15. Лукашенко Т.В. Стимулювання підвищення енергоефективності житла: матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції [«Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях»”], (Запоріжжя, 26 жовтня 2019 р.) /Запоріжжя, Запорізький національний університет,2019. – 2с.
16. Михасюк І., Косович Б., Лукашенко Т. Регулювання розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах економічної нестабільності: монографічний навчальний посібник / І.Михасюк, Б.Косович, Т.Лукашенко. – Львів: Ліга-Прес, 2020. – 303с.
17. Лукашенко Т.В. Стратегічні напрямки політики підвищення енергоефективності регіону //Abstracts of V international scientific and practical conference [“Science, society, education: topical issues and development prospects”], (Kharkiv, April 12-14, 2020) /Kharkiv, Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2020 – С. 760-766.
18. Лукашенко Т.В. Фокус-групове обговоренння реформ в сфері енергоефективності Львівської області: зб. тез V Міжнародної науково-практичної конференції [“Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій”], (Львів, 22 квітня. 2020 р.) / Львів, Видавничий центр Львівського національного університету, 2020. – С. 99-102

Біографія

Старший викладач. У 1978 р. закінчила економіч­ний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Працювала асистентом кафедри, виконавцем і керівником науково-дослідних робіт. З 1999р.  обіймає посаду старшого викладача кафедри. За її участю розроблено і впроваджено в практику понад десять науково-дослідних тем, більше 30 інвестиційних бізнес-проектів, надано консультаційну допомогу ряду підприємств і організацій Львівщини.

Т Лукашенко поєднує викладацьку та консультаційну роботу. За її участю підготовлено низку програмних та нормативних документів з питань розвитку Львівської  області, виконано ряд міжнародних проектів, зокрема “Стимулювання міжсекторного партнерства влада-громада-бізнес в прикордонних містах Жовква та Яворів Львівської області з метою покращення умов розвитку МСП” (2017р), “2 замки: спільна історія, спільне просування, стимул для зміцнення співпраці, туристичних потоків та економічного зростання” (2019-2020рр), Маркетинговий аналіз доставки очищеної питної води на споживчий ринок м. Львова(2020р) і ін.

Автор більше 95 праць в т.ч 4-х могографій, 3-х навчальних посібників.

Читає лекційні курси: “Бізнес- переговори:ефективне ділове спілкування”, «Проектний аналіз», «Економіка й організація малого бізнесу», «Бізнес-планування», веде практичні заняття з курсів «Управління бізнес-проєктами», «Мотивація та сучасні технології управління персоналом”

Розклад