Бізнес-планування (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Лукашенко Т. В.ЕКп-31с, ЕКп-32с, ЕКп-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКп-31сЛукашенко Т. В.
ЕКп-32сЛукашенко Т. В.
ЕКп-33сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань та практичних умінь щодо вибору, розробки, оформлення та презентації бізнес-плану.

Після вивчення курсу студенти будуть знати методологію та організацію бізнес-планування, основні методи та інструменти планування та прогнозування в бізнесі, методи оцінювання економічної ефективності проектів та набудуть навичок використання технологій бізнес-планування для розробки бізнес-планів вітчизняних підприємств.

Дисципліна вивчає сутність, цілі, логіку й методологію розробки бізнес-плану; його структуру та зміст, методи розробки окремих розділів бізнес-плану; технологію обґрунтування маркетингових рішень, фінансово-економічні розрахунки доцільності реалізації бізнес-плану; формує навики та вміння самостійної розробки бізнес-плану, забезпечення збалансованості його показників, формування інформаційного поля бізнес-планування, прогнозування тенденцій розвитку ринку, проведення фінансово-економічних розрахунків з використанням програмних засобів підтримки розробки бізнес-плану.

Рекомендована література

Базова література:
1. Методичні рекомендації з розробки бізнес-плану підприємств, затв. Наказом Мінекономіки 06.09.2006 №290//[Електронний ресурс] – Режим доступу: www.me.gov.ua/Documents/Download?id=ae3e0327…
2. Методичні рекомендації з розробки бізнес-плану інвестиційних проектів, затв. Наказом Держагенства з інвестицій та розвитку 31.08.2010 №73//[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.korosten.in.ua/uploads/files/pages/3535/metodichni-rekomendatsiyi.pdf
3. Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядку розроблення та форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, затв. Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 19.06.2012 №724//[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12
4. Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. – 173 с.
5. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навчальний посібник.-Вид. 2-ге, доп / С. Ф Покропивний, С. М. Соболь, І. О. Швиданенко, О. Г. Дерев’янко. – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с
6. Гетало В. П. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. П. Гетало, Г. О. Гончаров, А. В. Колісник. – К. : Професіонал, 2008. – 240 с.
7. Должанський І. З. Бізнес-план: технологія розробки : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384 с.
8. Іванілов О. С. Економіка підприємства : підруч. / О. С. Іванілов. – [2-ге вид.]. – К. : ЦУЛ, 2011. – 728 с.
9. Козловський В.О., Лесько О.Й. Бізнес-планування: навч. посіб. / В.О. Козловський, О.Й. Лесько. – УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 241с.
10. Кривонос А. О. Бізнес-планування на підприємстві : навч. посіб. / А. О. Кривонос. – К. : МАУП, 2006. – 160 с.
11. Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – К. : Знання, 2006. – 423 с.
12. Македон В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. В. Македон. – К. : ЦУЛ, 2009. – 236 с.
13. Тарасюк Г. М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. – К. : Каравела, 2006. – 280 с.
14. Тєлєтов О. С. Бізнес-план : навч. посіб. / О. С. Тєлєтов. – Суми : В-во СумДУ, 2005. – 104 с.
15. Ясинський В. В. Бізнес-планування: теорія і практика: навч. посіб. / В. В. Ясинський, О. О. Гайдай. – К. : Каравела, 2004. – 232 с.

Додаткова література:
1. Бурик А.Ф. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / А.Ф. Бурик. – К. : ЦУЛ, 2018. – 260 с.
2. Карпов В. А. Планування та аналіз підприємницьких проектів : навч. посіб. / В. А. Карпов. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 243 c.
3. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування : навч. посіб. / Г. О. Крамаренко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 224 с.
4. Лаврів Л. А. Планування діяльності організації : навч. посіб. / Л. А. Лаврів. – Тернопіль : Крок, 2015. – 320 с.
5. Марченко О. І. Планування діяльності підприємства. Практикум : навч. посіб. / О. І. Марченко, Г. Б. Погріщук, В. Л. Фесюк. – Тернопіль : Економічна думка, ТНЕУ, 2015. – 458 с.
6. Михалюк Н. І. Планування діяльності підприємств : навч. посіб. / Н. І. Михалюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 620 с.
7. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / Л. А. Швайка. – К. : Ліра-К, 2015. – 268 с.
8. Стрекалова Н. Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие СПб.: Питер, 2012. — 352 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті:
http://www.nbuv.gov.ua
http://www.ukrstat.gov.ua
www.europa.eu.int
http://pgp-journal.kiev.ua
https://sme.gov.ua/biznes-plan

Силабус:

Завантажити силабус