Бізнес-планування (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Лукашенко Т. В.ЕКп-31с, ЕКп-32с, ЕКп-33с, ЕКп-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКп-31сЛукашенко Т. В.
ЕКп-32сЛукашенко Т. В.
ЕКп-33сЛукашенко Т. В.
ЕКп-34сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань та практичних умінь щодо вибору, розробки, оформлення та презентації бізнес-плану.

Після вивчення курсу студенти будуть знати методологію та організацію бізнес-планування, основні методи та інструменти планування та прогнозування в бізнесі, методи оцінювання економічної ефективності проектів та набудуть навичок використання технологій бізнес-планування для розробки бізнес-планів вітчизняних підприємств.

Дисципліна вивчає сутність, цілі, логіку й методологію розробки бізнес-плану; його структуру та зміст, методи розробки окремих розділів бізнес-плану; технологію обґрунтування маркетингових рішень, фінансово-економічні розрахунки доцільності реалізації бізнес-плану; формує навики та вміння самостійної розробки бізнес-плану, забезпечення збалансованості його показників, формування інформаційного поля бізнес-планування, прогнозування тенденцій розвитку ринку, проведення фінансово-економічних розрахунків з використанням програмних засобів підтримки розробки бізнес-плану.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Про затвердження методичних рекомендацій з розробки бізнес-плану підприємств: Наказ Міністерства економіки України від 06.09.2006р. №290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0290665-06#Text (дата звернення 30.08.2023)
 2. Про затвердження методичних рекомендацій з розробки бізнес-плану інвестиційних проектів: Наказ Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 31.08.2010р. №73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073537-10#Text (дата звернення 30.08.2023)
 3. Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядку розроблення та форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2012р. №724. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12#Text (дата звернення 30.08.2023)
 4. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: навч. посіб. Вид. 2-ге, доп / С. Ф Покропивний та ін. К.: КНЕУ, 2002.  379 с.
 5. Бізнес-планування: навчальний посібник до виконання розрахункової роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент і бізнес-адміністрування» першого. Уклад.: Ж. Жигалкевич Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 36 с. URL:https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/45016/1/Biznes-plan_navch-posibnyk_RR.pdf (дата звернення 30.08.2023)
 6. Бізнес-планування підприємницької діяльності : навч. посіб. / З. С. Варналій, Т. Г. та ін. Чернівці: Технодрук, 2019. 264 с.
 7. Верланов Ю. Ю. Бізнес-планування: теорія та практика : навч.посіб. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. 244 с.
 8. Гамалій В.Ф., Вишневська В.А., Хачатурян О.С. Бізнес-планування: навч. пос. Кропивницький, ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. 187с.
 9. Должанський І. З. Бізнес-план: технологія розробки : навч. посіб. К. : ЦНЛ, 2009. 384 с.
 10. Макаренко С.М., Олійник Н.М. Бізнес-планування: навч. посіб. Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2017. 224 с.
 11. Македон В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2009. 236 с.
 12. Потапова А. Г. Бізнес-планування: навч. посіб. Луцьк : ПП Іванюк В. П. 2017. 260 с.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус