Бізнес-планування (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Лукашенко Т. В.ЕКп-31с, ЕКп-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКп-31сЛукашенко Т. В.
ЕКп-32сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань та практичних умінь щодо вибору, розробки, оформлення та презентації бізнес-плану.

Після вивчення курсу студенти будуть знати методологію та організацію бізнес-планування, основні методи та інструменти планування та прогнозування в бізнесі, методи оцінювання економічної ефективності проектів та набудуть навичок використання технологій бізнес-планування для розробки бізнес-планів вітчизняних підприємств.

Дисципліна вивчає сутність, цілі, логіку й методологію розробки бізнес-плану; його структуру та зміст, методи розробки окремих розділів бізнес-плану; технологію обґрунтування маркетингових рішень, фінансово-економічні розрахунки доцільності реалізації бізнес-плану; формує навики та вміння самостійної розробки бізнес-плану, забезпечення збалансованості його показників, формування інформаційного поля бізнес-планування, прогнозування тенденцій розвитку ринку, проведення фінансово-економічних розрахунків з використанням програмних засобів підтримки розробки бізнес-плану.

Рекомендована література

  1. Методичні рекомендації з розробки бізнес-плану підприємств, затв. Наказом Мінекономіки 06.09.2006 №290//[Електронний ресурс] – Режим доступу: me.gov.ua/Documents/Download?id=ae3e0327
  2. Методичні рекомендації з розробки бізнес-плану інвестиційних проектів, затв. Наказом Держагенства з інвестицій та розвитку 31.08.2010 №73//[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.korosten.in.ua/uploads/files/pages/3535/metodichni-rekomendatsiyi.pdf
  3. Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. – 173 с.
  4. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навчальний посібник.-Вид. 2-ге, доп / С. Ф Покропивний, С. М. Соболь, І. О. Швиданенко, О. Г. Дерев’янко. – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с
  5. Гетало В. П. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. П. Гетало, Г. О. Гончаров, А. В. Колісник. – К. : Професіонал, 2008. – 240 с.
  6. Македон В. В. Бізнес-планування : навч. посіб. / В. В. Македон. – К. : ЦУЛ, 2009. – 236 с.
  7. Тарасюк Г. М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. – К. : Каравела, 2006. – 280 с.