Бізнес-статистика (051 “Економіка”, спеціалізація: “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416ЕКе-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКе-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКе-21с

Опис курсу

Предметом курсу «Бізнес-статистика» є статистична методологія кількісного вивчення масових бізнес-процесів в економіці на локальному (бізнес-одиниця), секторальному (вид економічної діяльності, інституціональний сектор економіки), регіональному та національному рівнях.

Головною метою вивчення дисципліни є формування у студентів поглиблених знань з теорії та практики статистичного аналізу бізнес-процесів і розвиток навичок щодо застосування в бізнес-аналізі сучасних програмних продуктів.

Логіка та структура викладу курсу “Бізнес-статистика” визначається метою та завданнями дисципліни. Навчальна дисципліна складається з 12 тем, виклад яких передбачає ознайомлення з теоретичними основами обробки, представлення та аналізу статистичної інформації. На практичних (семінарських) та лабораторних заняттях здійснюється закріплення теоретичних знань та вирішення конкретних завдань статистичного аналізу. Дисципліною передбачено також певний обсяг матеріалу для самостійного опрацювання.

Рекомендована література

  1. Матковський С.О. Теорія статистики: навч. посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець. – К.: Знання, 2010. – 534 с.
  2. Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич. О.С. та ін.]; за ред.. С. О. Матковського. – : Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2012.260 с.
  3. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К.: Алерта. – 280 с.
  4. Making Data Meaningful [Electronic resource] – Mode of access: http://www.unece.org/stats/documents/writing/– Last access: 2015. – Title from the screen.
  5. OpenIntro Statistics: Third Edition – July 2, 2015 by David M Diez, Christopher D Barr, Mine Çetinkaya-Rundel [Electronic resource] – Mode of access: https://www.openintro.org/stat/textbook.php. . – Title from the screen.
  6. Економічний ризик: ігрові моделі / [В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с.
  7. Єлейко Я.І. Теорія ймовірностей: теореми, приклади і задачі: навч. посіб.: [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.]/ Я.І. Єлейко, Б.І. Копитко, Б.М. Тріщ. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 260 с.