Квак Світлана Анатоліївна

Посада: асистент кафедри статистики

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: svitlana.kvak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.ru

Наукові інтереси

Інноваційна діяльність промислових підприємств, вибіркові обстеження.

Курси

Публікації

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Монографії

 1. Kvak S. A. Polish-Ukrainian industrial parks-corridors. SocioEconomic potential of CrossBorder Cooperation : International collective monograph / Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine), University of Rzeszov (Poland). Lviv–Rzeszov, 2017. 204p.12 д. а.(0,5 д. а., Р. 81–91).
 2. КвакС. А., Сорочак О. З. Матрична модель вибору інноваційно-інвестиційної стратегії промислових підприємств. Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. П. Ільчука. Чернігів : ЧНТУ, 2018 р. 500 с. 27 д. а. (0,5 д.а. с. 237–255). URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u295/monografiya_2018_determinanti.pdf
 3. Hrynkevych O. , Sorochak O. Z., Kvak S. A. Innovative activity of Ukrainian enterprises and potential of cross-border cooperation in the development of economic security. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 2 : collective monograph / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2020. Czech Republic. P. 175–183. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7774/monograph%20Poltava%20winter%202020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Публікації у наукових фахових видання України

 1. Квак С. А. Передумови та особливості успішного функціонування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності машинобудівної промисловості України. Наукові записки ЛУБП. 2011. Вип. 17. С. 154–164. (0,50 д. а.) URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/51
 2. Квак С. А. Пріоритетні галузі інноваційної діяльності промислових підприємств України. Наукові записки ЛУБП. Вип. 6. С. 51–57. (0,40 д. а.) URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2011_6_14
 3. Шимко С. А. (Квак С. А.) Моніторинг інноваційного потенціалу в Україні. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіону: методологічні підходи. Вип. 3 (53). С. 306–316. (0,5 д. а.).
 4. Шимко С. А. (Квак С. А.), Вільчинська О. М. Оцінка інноваційної активності підприємств Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 36. С. 587–589. (0,2 д. а.)
 5. Шимко С. А. (Квак С. А.), Васьків С. Ф. Концепція моніторингу стратегії розвитку регіону. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 37 (2). С. 501–504. (0,2 д. а.)
 6. Шимко С. (Квак С. А.), Бакуш. Г Статистичний моніторинг стратегії розвитку регіону. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.10 У зб. наук. праць , С.173-176
 7. Шимко С. А. (Квак С. А.) Сателітний рахунок досліджень і розробок проблеми побудови і розрахунку показників. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 41. С. 345–354. (0,47 д. а.).
 8. Шимко С. (Квак С. А.), Бакуш Г. Інноваційна стратегія регіону у контексті його соціально-економічного розвитку. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2009. Вип. 39. С. 570–579. (0,37 д. а.).
 9. Гринькевич О. С., Квак С. А. Аналіз інноваційної діяльності підприємств з використанням міжнародних і національних індикаторів. Формування ринкової економіки в Україні. 2020. Вип. 42 С.26–37 URL: http://finlviv.net/wp-content/uploads/2020/02/

Публікації у періодичних виданнях зарубіжних держав і/або фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз

 1. Гринькевич О. С., Квак С. А. Моніторинг і стратегічна діагностика інноваційного розвитку промислових видів економічної діяльності в Україні. Ефективна економіка : електрон. наук. фахове видання. 2020. № 3. С. 1–7 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/8.pdf
 2. Sorochak O. Z., Kvak S. A., Gvozd M. The model for selection of innovation and investment strategy of machine-building enterprises: practical aspect. Marketing and management of innovations. 2020. № 2. P. 68–84 URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2020/2/68-84

Публікації апробаційного характеру

 1. Гринькевич О. С., Квак С. А. Моніторинг інноваційної діяльності в системі аналітичної підтримки розвитку промислових підприємств в Україні. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація (м. Київ, 26 березня 2020 р.) : зб. матеріалів Всеукр. наук-практ. конференції. Київ, 2020. С. 37–42. URL: http://194.44.12.92:8080/xmlui/handle/123456789/4616/browse?value=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BA%2C+%D0%A+%D0%90.&type=author
 2. Квак С. А. Основні складники економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності. Реформування економіки України: стан та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Київ, 25–26 листопада 2010 р.). Київ : МІБО КНЕУ, 2010. С. 100–102.
 3. Квак С. А. Основні чинники стимулювання інноваційної діяльності машинобудівної промисловості в Україні. Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Львів, 19–21 жовтня 2017 р.). Львів, 2017. С. 35–39.
 4. Квак С. А. Порівняльний аналіз фінансування інноваційної діяльності в Україні та країнах ЄС. Теорія і практика управління в умовах суспільних викликів і трансформацій: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конференції МАУП. Львів, С. 67–70. URL: http://li-maup.edu.lviv.ua/uploads/media/content/Zbirnyk_conf_LI_MAUP_2019.pdf
 5. Квак С. А. Теоретичні аспекти вивчення інноваційної діяльності. Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. текстів доповідей за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конференції (20 травня 2010 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2010. С. 277–280.
 6. Шимко С. А. (Квак С. А.) Джерела інформації про економічну активність населення : проблеми повноти даних та напрямки та напрямки її вирішення. Україна у сучасному інформаційному просторі: теоретичні і прикладні аспекти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конференції МАУП. Львів, 2005р., с.341-344
 7. Шимко. С. А. (Квак С. А.) Міжнародний досвід побудови сателітного рахунку досліджень та розробок. Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи : зб. матеріалів міжнародної студентсько-аспірантської конференції Львів: ЛНУ, 15-16 травня 2009 р., с.534-535
 8. Шимко С. А. (Квак С. А.) Зростання інноваційного потенціалу регіональної економіки. Моніторинг Стратегії розвитку Львівської області до 2015 року. Львів, 2010. Вип. 9. С. 222–231.

Біографія

1988–1999 рр. – Ожидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. (Львівська обл.)

1999–2004 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, спеціальність: економічна статистика. Отримала кваліфікацію магістр з економічної статистики; викладач економічних дисциплін. Диплом з відзнакою

2004–2016 рр. – асистент кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка

Розклад