Бренд-менеджмент

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Гнилякевич-Проць І. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616
1

Опис курсу

Курс орієнтовано на вивчення методологічних засад бренд-менеджменту, основних концепцій управління торговою маркою і  брендом та можливостей їх застосування на практиці. З’ясовуються принципами брендингу; архітектура і портфель брендів; особливості планування розвитку торгівельної марки та бренду. Важливим у контексті вивчення курсу є розуміння механізмів бренд-менеджменту та мотивацій споживчої поведінки на різних типах ринків. Пропонується застосування вузькоспеціалізованих прийомів бренд-менеджменту придатних для окремих ринків в сучасних умовах.

Метою вивчення дисципліни «Бренд-менеджмент» є формування знань щодо базових категорій бренд-менеджменту та управління торговою маркою i брендом, методологічних аспектів організації бренд-менеджменту на підприємстві в сучасних ринкових умовах.

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни «Бренд-менеджмент» є:

 • ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами і алгоритмами бренд-менеджменту та сучасними тенденціями у цій галузі знань;
 • опанування методологічного апарату побудови архітектури і портфеля брендів;
 • планування розвитку торгівельної марки;
 • набуття практичних навиків творчого пошуку розвитку брендів та використання інструментів управління брендом.
 • В результаті вивчення даного курсу студент буде:знати:
  • основні поняття «бренд», «бренд-менеджмент», «торгова марка», «торговий знак» та принципові відмінності між ними;
  • основні типи бренд-менеджменту;
  • структуру бренду та етапи його формування;
  • моделі розвитку бренду;
  • заходи, що можуть бути використані задля регулювання портфеля брендів;
  • заходи щодо кожного з етапів планування розвитку торгової марки;
  • принципи та показники оцінки ефективності бренд-менеджменту компанії;
  • основні засоби маркетингових комунікацій в бренд-менеджменті;
  • засади формування та розвитку внутрішньофірмового бренд-менеджменту.

  розуміти:

  • особливості застосовувати на практиці методів дослідження брендів, брендингу, та їх вплив на успіх продукту, методи аналізу бізнес-комунікацій у сфері бізнесу;
  • процес та елементи побудови моделей створення брендів та оцінки їх потенціалу;
  • типові схеми написання брендів у каналах товарообігу;
  • концептуальні і методологічні основи про створення сильних брендів;
  • механізм аналітичної, креативної та інноваційної діяльності при проектуванні, просуванні і капіталізації брендів;
  • механізм управління брендингом в комерційній та некомерційній сфері;
  • споживчі пріоритети різних груп споживачів
  • формування системи знань і навичок з управління брендом на етапах створення, зростання, зрілості і кризи.

  вміти:

  • аналізувати бренд та брендінг за допомогою категорій, понять,термінів соціології та комунікативістики;
  • застосовувати на практиці раціональні стратегії та тактики управління брендом;
  • аналізувати бренд через призму формування лояльності та довіри ;
  • аналізувати індивідуальність бренду,сегментування та позиціювання бренду;
  • планувати, організовувати та проводити різні комунікативні компанії по побудові бренду;
  • оцінювати розвиток бренду у просторі та часі;
  • приймати раціональні рішення в галузі управління брендом, враховуючи національні особливості та використовуючи світовий досвід;
  • приймати рішення щодо побудови системи власних брендів підприємства в галузі управління брендом, враховуючи національні особливості та використовуючи світовий досвід;
  • сформувати систему бренд-орієнтованих інтегрованих маркетингових комунікацій;
  • розробити та впровадити систему внутрішнього бренд-менеджменту.

Рекомендована література

 1. Аакер Д. Создание сильных брендов / Пер. с англ. М., 2003.
 2. Аакер Д., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: Новая концепция брендинга / Пер. с англ. М., 2003.
 3. Капферер Ж.-Н. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности современного брендинга/ Пер. с франц.– М.: Имидж-контакт, Инфра-М, 2012.—211с. Ф. Котлер. Основы маркетинга. М.: прогресс, 1992
 4. Кевин Лейн Келлер. Стратегический брэнд-менеджмент создание, оценка и управление марочным капиталом, 2-е издание Пер с англ – М Издательский лом “Вильяме”, 704 с. ил — Парал гит англ., 2015
 5. Мишанова М.В., Новикова Л.Н., Подкар С. Брендинг: первое знакомство. Учебно-методическое пособие. – Н.Новгород: Центр «Федерация», НРФСК, 2011.—80с.
 6. Райс Л., Райс Э. 22 закона создания бренда /Пер. с англ. – М.: АСТ, 2013. – 151с.
 7. Райс Э., Траут Д. Позиционирование: битва за узнаваемость / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2011.- 256с.
 8. Эллвуд А. Основы брендинга. 100 приемов повышения ценности товарной марки./ Пер. с англ. М., 2003.

Силабус:

Завантажити силабус