Бухгалтерський облік (051 “Економіка”, спеціалізація – “Економіка та правове регулювання в бізнесі”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Корягін М. В.ЕКю-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКю-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКю-11с

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теорії й практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. У процесі вивчення дисципліни студенти мають опанувати головні принципи облікового відображення господарських операцій, вміти застосовувати елементи методу бухгалтерського обліку для первинної реєстрації, нагромадження й систематизації господарських операцій та їх наслідків в первинних документах, облікових регістрах та у фінансовій звітності.

Рекомендована література

Основна література:

1.    Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, М. В. Корягін [та ін.]. – [2-ге вид.]. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 240 с.

2.    Облік, аналіз та аудит [Текст] : навч. посіб. / Білик М. Г., Хом’як Р. Л. Корягін М. В. [та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 618 с.

3.    Корягін М. В. Бухгалтерський облік в управлінні діяльністю підприємством : підручник / М. В. Корягін // М. В. Корягін, П. О. Куцик, В. І. Бачинський, О. А. Полянська, С. І. Головацька. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 282 с.

4.    Корягін М.В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку: [монографія] / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2015. – 239 с.

5.    Бухгалтерський облік та оподаткування (+CD) [Текст] : навч. посіб. / Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І., Корягін М. В. [та ін.] ; за ред. Р. Л. Хом’яка, В. І. Лемішовського. – [3-те вид., доп. і перероблене]. – Львів : Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 1220 с.

6.    Koryagin M. Development of evaluation the market value of the enterprise in the system of accounting and analytical support / P. Kutsyk, M. Chik, S. Kuskova // Independent Journal of Management & Production (Special Edition PDATU). – Vol. 10. – No. 7. – 2019. – pp. 623-644.

Додаткова література:

7.    Бухгалтерський (фінансовий) облік [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Косміна, Ю. Д. Чацкіс [та ін.] ; за ред. Ю. Д. Чацкіс – К. : Вища школа, 2008. – 255 с.

8.    Бухгалтерський облік (теорія) [Текст] : навч. посіб. / [М. Г. Михайлов, А. І. Глушаченко, В. П. Гончар, Г. А. Болмат] ; за рад М. Г. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 248 с.

9.    Бабіч В. В. Фінансовий облік (облік активів) : навч. посіб. / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. – К. : КНЕУ, 2006. – 282 с.

Інтернет ресурси:

13. Законодавство України : http://zakon.rada.gov.ua;

14. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=293533

Матеріали

Екзаменаційні білети Приклад

методичка семінарські

лекц 1 лекц 2 лекц 3 лекц 4 лекц 5 лекц 6 лекц 7 лекц 8 лекц 9 лекц 10 лекц 11

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус