Корягін Максим Вікторович

Посада: професор кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

вартість підприємства, бухгалтерський облік складових вартості підприємства, ринкова вартість, оцінювання вартості підприємства, фактори вартості підприємства, методи оцінки вартості підприємства в бухгалтерському обліку, справедлива вартість активів та зобов’язань, інтелектуальний капітал підприємства, звітність про вартість підприємства.

Курси

Публікації

1. Koryagin M. Development of evaluation the market value of the enterprise in the system of accounting and analytical support / P. Kutsyk, M. Chik, S. Kuskova // Independent Journal of Management & Production (Special Edition PDATU). – Vol. 10. – No. 7. – 2019. – pp. 623-644. (Web of science).
2. Корягін М. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. – [2 вид. перероб. і доп.]. – К. : Алерта, 2019. – 562 с.
3. Корягін М. В. Бухгалтерський облік в управлінні діяльністю підприємством : підручник / П. О. Куцик, В. І. Бачинський, О. А. Полянська, С. І. Головацька, М. В. Корягін. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 282 с.
4. Корягін М. В. Особливості визнання та документального оформлення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності / М. В. Корягін, М. Ю. Чік // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2018. – № 2(84). – С. 10-14.
5. Корягін М. В. Оцінка в системі бухгалтерського обліку / М. В. Корягін // Ефективна економіка. – № 10. – 2018 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6576.
6. Корягін М.В. Бухгалтерська звітність та її трансформація / М. В. Корягін // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : збірник наукових праць. – № 4(2018). – 2018. – С. 38-49.
7. Корягін М. В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : [монографія] / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2016. – 276 с.
8. Корягіна С. В. Маркетинговий аудит : навч. посібник / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. – К : Центр навчальної літератури, 2014. – 320 с.
9. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції : [монографія] / М. В. Корягін. – Львів : ЛКА, 2012. – 389 с.
10. Корягін М. В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : [монографія] / М. В. Корягін. – Львів : ТОВ “Інтерсервіс”, 2012. – 262 с.

Біографія

КОРЯГІН Максим Вікторович (24.10.1974 р., м. Львів) – економіст, доктор економічних наук (Теорія та методологія бухгалтерського обліку в системі формування вартості підприємства, 2013), професор (2015). Закінчив економічний факультет Львівської комерційної академії за спеціальністю “облік і аудит” (1995), аспірант кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії (1995-1999). 1999-2001 рр. – асистент, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії, 2001-2002 рр. – доцент кафедри економіки, фінансів та обліку Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-2008 рр. – доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”, заступник завідувача кафедри з наукової роботи, 2009-2013 рр. – доцент кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії, 2013-2019 рр. – професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету, 2019-2020 рр. – старший науковий співробітник відділу обліку та оподаткування Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, з 2020 – професор кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
Автор понад 258 наукових праць: 11 монографій, 5 навчальних посібників (3 – з грифом МОН України). Учасник понад 170 наукових, науково-практичних конференцій різного рівня. Має одного підготовленого кандидата економічних наук.
Досліджує проблеми обліку та контролю в системі формування вартості підприємства.

Розклад