Бухгалтерський облік (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Нашкерська Г. В.ЕКо-21с, ЕКо-22с
432доцент Нашкерська Г. В.ЕКо-21с, ЕКо-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКо-21сдоцент Нашкерська Г. В.
ЕКо-22сдоцент Нашкерська Г. В.
432ЕКо-21сдоцент Нашкерська Г. В.
ЕКо-22сдоцент Нашкерська Г. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теорії й практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. У процесі вивчення дисципліни студенти мають опанувати головні принципи облікового відображення господарських операцій, вміти застосовувати елементи методу бухгалтерського обліку для первинної реєстрації, нагромадження й систематизації господарських операцій та їх наслідків в первинних документах, облікових регістрах та у фінансовій звітності.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

Основна література

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник /М.Т. Білуха.- К.: КДЕУ, 2000. – 692 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»./ Ф.Ф.Бутинець. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 640 с.
3. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: ПідручникМ.В.Кужельний, В.Г.Лінник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
4. Лилишенко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник / О.В.Лилишенко. – К.: ЦУЛ, 2011. – 712 с.
5. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник/ Г.В.Нашкерська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл./ Н.М.Ткаченко. – 6-те вид. – К.: Алерта, 2011 – 976 с.
7. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. В.Г.Швець. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с.

Допоміжна література

1. Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку / За ред. В.С.Білоузька. – К.: Мета, 2010. – 404 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку /Ф.Ф. Бутинець. – Житомир.: ПП «Рута», 2001. – 512 с.
3. Голов С., Костюченко В., Кравченко І., Ямборко Г. Фінансовий облік: Підручник /С.Голов, В.Костюченко, І.Кравченко, Г.Ямборко. – К.: Лібра, 2005. – 976 с.
4. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник/ За ред.. М.В.Кужельного. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2001. – 272 с.
5. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів .- 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 424 с.
6. Зубілевич С.Я., Кравченко І.Ю., Прокопенко О.О., Школьніков Д.Г., Юревич Н.С. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку). / С.Я. Зубілевич, І.Ю.Кравченко і ін. – Вид. третє, перероб. і доп. – 2002. – 472 с.
7. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Г.В.Мисака, К.:ЦУЛ, 2007. – 400 с.
8. Нашкерська Г.В. Дослідження впливу проведених коригувань фінансової звітності на фінансовий стан та результати діяльності підприємства /Г.В.Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит,2009.- № 1. – С. 19-24.
9. Нашкерська Г.В. Оцінка власного капіталу підприємства та концепції його збереження / Г.В.Нашкерська // Економіка України в євроінтеграційних процесах. Наук. Збірник / За ред. С.М. Панчишина. – Львів: Інтереко, 2004 . – С. 507-512.
10. Нашкерська Г.В. Концептуальні основи оцінки активів і зобов’язань підприємства / Г.В.Нашкерська// Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2005. – Вип. 34. – С. 136-141.
8. Давидов Г.В., Шалімова Н.С. Звітність підприємств: навч. посібник / Г.В. Давидов, Н.С. Шалімова. – К.: Знання, 2015 р. – 623 с.
9. Лень В.С. Фінансовий облік: навчальний посібник / В.С. Лень. – К.: Академія, 2015- 608 с.
10. Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку: Монографія / Л.Г. Ловінська – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.
11. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Г.В.Мисака, К.:ЦУЛ, 2007. – 400 с.
12. Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку: монографія / Г.В. Нашкерська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 426 с.
13. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / [ за ред. Ю.Д. Чацкіс]. – К.: ЦУЛ, 2015. – 564 с.
14. Ткаченко Н.М. Єдиний соціальний внесок. Нарахування та сплата. Навчально-практичний посібник / Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2015. – 88 с.
15. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / [за ред. М.Ф.Огійчук]. – К.: Алерта, 2015 – 1044 с.
16. Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навчальний посібник / Є.Ю. Шара. – К.: ЦУЛ, 2015. – 422 с.
17. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія / І.Й.Яремко. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с.

Нормативні джерела

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV
3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV: за станом на 14.01.2016 р. / Верховна Рада України // Бухгалтерський облік. Хрестоматія: збірник систематизованого законодавства / укл. І.О.Назарбаєва, Н.М. Тарасова. Вид. 5-е. перероб. – К.: Бліц-Інформ, 2016. – Вип. 1. – С. 10-14.
4. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755- ХІV : за станом на 01 вересня 2016 р. Електронний ресурс
5. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VІ.
6. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.
7. Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.
8. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VІ.
9. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ
10. Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 23.12.201 р. № 2857- VІ: за станом на 29.12.2015.
11. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 22.12.201 р. № 4282- 17.
12. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3840-ІV.
13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 // www.rada.gov.ua
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від N 137 від 28.05.99 // www.rada.gov.ua
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.1999 р. № 92 // www.rada.gov.ua
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 // www.rada.gov.ua
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 // www.rada.gov.ua
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 // www.rada.gov.ua
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 // www.rada.gov.ua
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559 // www.rada.gov.ua
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 // www.rada.gov.ua
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290. // www.rada.gov.ua
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318 // www.rada.gov.ua
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 // www.rada.gov.ua
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193 // www.rada.gov.ua
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2002 р. № 147 // www.rada.gov.ua
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617 // www.rada.gov.ua
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 817 // www.rada.gov.ua
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790 // www.rada.gov.ua
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415 // www.rada.gov.ua
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779 // www.rada.gov.ua
32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій», затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 р. № 779 // www.rada.gov.ua
33. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Редакція від 12.03.2013 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_010.
34. Концептуальна основа фінансової звітності // zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009
35. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.
36. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затв. Постановою № 637 Правління Національного банку України від 15.12.2004 р.
37. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004р. № 22 // www.rada.gov.ua
38. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.
39. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій України. Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291: в ред. Наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2015 р. № 1591.
40. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій N 291 від 30.11.99: в ред. станом на 10.01.2016 р.
41. Примітки до річної фінансової звітності. Затв. Наказом міністерства Фінансів України від 30.11.99 р. № 291: в ред. Наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2015 р. № 1591.
42. Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. Наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.
43. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затв. наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879
44. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.
45. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг). Затв. наказом Міністерства промислової політики від 09.07.2007 р. № 373.
46. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 р. № 1327.
47. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: за станом на 30.10.2010 р. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 1327
48. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: за станом на 10.01.2017 р. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2.
49. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: за станом на 27 березня 2007 р. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.
50. Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43 // www.rada.gov.ua

Періодичні видання

1. Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації.
2. Бухгалтерський облік і аудит.
3. Все про бухгалтерський облік.

Інформаційні ресурси

1. www.rada.gov.ua – сайт Верховної ради України
2. www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Мінстрів України
3. www.bank.gov.ua – сайт Національного банку України
4. www.nbuv.gov.ua – електронний каталог Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
5. www.vobu.com.ua – сайт газети «Все про бухгалтерський облік»
6. www.dtkt.com.ua – сайт газети «Дебет-Кредит»