Нашкерська Галина Володимирівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-24

Електронна пошта: halyna.nashkerska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Бухгалтерський облік і оподаткування

Фінансовий облік, оцінювання об’єктів у фінансовому обліку

Керівник  трьох кандидатських дисертацій

 1. Шевчук Віра Романівна «Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України)», дата захисту – березень 2001 р.
 2. Благодир Ярослава Ярославівна “Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки”, дата захисту – жовтень 2006 р.
 3.  Клепар Галина Іванівна “Облікове забезпечення оподаткування прибутку підприємств”, дата захисту – 06 березня 2015 р

Курси

Публікації

Вибрані публікації

 1. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник із рекомендацією Міністерства освіти і науки України. Київ: Кондор, 2009. -503 с.
 2. Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку : Монографія. Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2009. 424 с.
 3. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник із рекомендацією Міністерства освіти і науки України – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
 4. Нашкерська Г.В. Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика: [моногр.] / під ред. д.е.н., проф. О. О. Непочатенко. Умань : Видавничо-поліграфічний центр Візаві, 2014.С. 91-97.
 5. Нашкерська Г.В. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика : [моногр.] / за ред. П.Й. Атамас. Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. С. 40-47.
 6. Нашкерська Г.В. Методологія оцінювання у фінансовому обліку. Формування ринкової економіки України: збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 31, Ч. ІІ. – С. 75-81.
 7. Нашкерська Г.В. Концептуальні основи оцінювання об’єктів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2019. № 1. С. 14-21.
 8. Нашкерська Г.В., Мелех Я.Р. Справедлива вартість: ризики й невизначеності при оцінці об’єктів фінансового обліку. Економіка. Фінанси. Право. 2017. №11/3. С. 35-38.
 9. Нашкерська Г.В. Достовірність оцінювання об’єктів фінансового обліку Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна. Львів: РВВ НЛТУ України. 2016. Вип. 26.6. С. 157-162.
 10. Нашкерська Г.В. Відображення об’єктів бухгалтерського обліку за обліковими оцінками. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2015.№ 2 (46). С. 137-141.
 11. Нашкерська Г.В., Шурпенкова Р.К. Оцінювання об’єктів фінансового обліку за поточною собівартістю. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць інституту регіональних досліджень НАН України / [Відп. редактор Є.І.Бойко]. – Випуск 1 (99).- Львів, 2013. – С. 101-108.
 12. Нашкерська Г.В. Інтерпретація зобов’язань у фінансовому обліку та критерії їх визнання. Г.В. Нашкерська. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. НАН України. Ін-т регіональних досліджень : відп. редактор В.С.Кравців. Львів, 2012. Вип. 2 (94). С. 557-565.
 13. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги. Бухгалтерський облік і аудит. 2009. № 11. С. 31-37.
 14.  Нашкерська Г.В. Дослідження впливу проведених коригувань фінансової звітності на фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2009. № 1. С. 19-24.
 15. Нашкерска Г.В., Мелех Я.Р. Оценка необоротных активов украинских предприятий по справедливой стоимости. Ekonomikos Vystymasis : Procesai ir Tendencijos : straipsniu rinkinvs III-osios tarptautinė mokslinė-praktinė konferencijos, Vilniaus kolegija (29 balandžio 2015 m., m. Vilnius, Lietuvos Respublika). – Vilnius : Vilniaus kolegija. 2015. Т 2. P. 92-102.
 16. Застосування концепції справедливості при оцінюванні об’єктів фінансового обліку. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в сьогоденні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 грудня 2018 р., м. Київ). К.: Національний Авіаційний Університет, 2018. С. 60-63.
 17. Нашкерська Г.В. Оцінка основних засобів підприємств на дату балансу з урахуванням зношення. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19-21 березня 2019 р.). Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2019. С. 254-257.
 18. Нашкерська Г. В., Орлова В. О. Особливості оподаткування дивідендів. Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір : збірник тез ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2019 р., м. Львів) – Львів : Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. С. 112-114.
 19. Нашкерська Г.В. Ідентифікація та оцінка нематеріальних активів сільськогосподарського підприємства. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. Формування і ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-24 травня 2019 р., м. Львів). Львів: Ліга-Прес, 2019. С. 60-63.
 20. Нашкерська Г.В. Оцінка податкових різниць при нарахуванні амортизації необоротних активів. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково.-практичн. інтернет-конференції (18-20 березня 2020 р.). Львів: ЛНАУ, 2020. С. 343-347.
 21. Нашкерська Г.В. Фінансові деривативи як інструмент зниження цінового ризику. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали IX Міжнародної науково-практичної щорічної інтернет-конференції (м. Львів, 25-27 травня 2020 р.). Львів: ЛНАУ, 2020. С. 25-28.
 22. Нашкерська Г.В. Доповнення критеріїв правдивого подання облікової інформації у фінансовій звітності за МСФЗ. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая». С. 381-383.
 23. Нашкерська Г.В. Облік зобов’язань за довгостроковими емітованими облігаціями. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 165-річчю заснування Львівського національного аграрного університету та 50-річчю створення кафедри обліку та оподаткування «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти» (17-19 березня 2021р.): у 2 ч. Львів, ЛНАУ, 2021 Ч. 1, С.406-408.
 24. Нашкерська Г.В. Критерії визнання активів і зобов’язань за новою Концептуальною основою фінансової звітності. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Бухгалтерський облік, контроль іта аналіз в умовах інституціональних змін» (21 жовтня 2021 р.), Полтава: ПДАУ, 2021. С. 286-289.
 25. Нашкерська Г.В. Облік невизначеності активів. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2022. №9-10 (298-299). С. 43-49. DOI:10.32680/2409-9260-2022-9-10-298-299-43-49
 26. Нашкерська Г.В. Оцінка необоротних операційних активів за справедливою вартістю. Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія «Економіка АПК». 2022. №29. С. 32-37. https://doi.org/10.31734/economics2022.29.032
 27. Нашкерська Г. В. Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку: переваги та обмеження. Фінанси України. 2023. № 3. C. 88-102. https://doi.org/10.33763/finukr2023.03.088
 28. Нашкерська Г.В. Активи інформаційних технологій: ідентифікація, інтеграція і відображення в обліку. Економіка України. 2023. № 5. С. 35-50. https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.05.035
 29. Нашкерська Г.В. Вплив МСФЗ 15 «Дохід за договорами з клієнтами» на відображення доходів операційної діяльності підприємств. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право: збірник наукових праць / Гол. ред. М. С. Письменна. Київ: «Центр учбової літератури», 2023. Вип. 8. 193. С. 66-71. DOI 10.33251/2707-8620-2023-8-66-71
 30. Нашкерська Г. Консерватизм та обачність у бухгалтерському обліку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. № 3-4 (304-305), 2023. С. 26-31. DOI:10.32680/2409-9260-2023-3-4-304-305-26-31
 31. Нашкерська Г.В. Управління фінансовими активами: облікові наслідки. Фінансово-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в період становлення інноваційної економіки: збірн. наук. прац. Всеукр. наук.- практ. конф. Ч. 1, (10 лист. 2022 р.) Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2022. С. 237-241
 32. Нашкерська Г. Бізнес-модель та наміри керівництва як основа для відображення в обліку та оцінки активів підприємств. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (22-23 березня 2023 р.) Ч. 1. Львів: ЛНУП, 2023. С. 376-377
 33. Нашкерська Г. Природа криптовалюти як специфічного активу бухгалтерського обліку. Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції». (18 травня 2023 р.) Одеса 2023. С. 105-106

 

Біографія

Освіта:

2020 –  2021 – курс «Вдосконалення викладацької майстерності». Центр маркетингу та розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка

2018 – до нині онлайн-тренінги онлайн-школи бухгалтерії AVS (1С. Бухгалтерія, облік і оподаткування окремих операцій, фінанасова звітність, податкова звітність та ін.)

2003 – складання професійного іспиту, отримання сертифікату  Сертифікований бухгалтер-практик  (САР)

2002-2003 – вивчення фінансового обліку за МСФЗ, управлінського обліку, оподаткування і права, програма САР/СІРА

1999 -2000 – вивчення обліку і звітності на національними стандартами бухгалтерського обліку, ФПБАУ, Київ (UCAID)

1997 (04-05) – наукове стажування у Федеральній резервній системі США (Нью-Йорк, Філадельфія, Вашингтон)

1996-1997 – Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ), навчання на програмі Магістр ділового адміністрування, диплом МДА (1997)

1996 – отримання вченого звання доцента

1994 – складання професійного іспиту для отримання сертифікату аудитора України (Аудиторська палата України)

1989 – захист кандидатської дисертації “Облік витрат на технічне обслуговування підприємств (на прикладі ремонтно-технічних підприємств України)” за спеціальністю Облік, аналіз і контроль

1986-1989 – навчання у стаціонарній аспірантурі Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нині – Київський національний економічний університет)

1980-1984 – навчання на економічному факультеті Львівського сільськогосподарського інституту, спеціальність Бухгалтерський облік, аналіз і контроль господарської діяльності

Робота:

1996 рік,  донині – доцент кафедри обліку і аудиту

1989 – 1996 – асистент кафедри обліку і аудиту економічного факультет

 

Проекти

Вибрані проекти, консультант:

 • Львівське комунальне підприємство «Львівводоканал»,  фінансовий консультант з розробки та впровадження Програми покращення фінансових та експлуатаційних показників (ФОПІП), Львівського проекту біогазу для стічних вод, джерело фінансування: ЄБРР, НЕФКО.
 • Управління праці та соціального захисту населення (регіональні та місцеві управління, 42 управління) Західних областей України: надання субграндів, аудит впровадження єдиної технології прийому громадян на місцевому рівні та впровадження відповідних заходів Проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги». Мета аудиту – формування незалежної професійної думки щодо ефективності виконання Компоненту А Проекту «Модернізація адміністративної системи» на регіональному та місцевому рівнях  джерело фінансування: Світовий банк .
 • ЛМКП «Львівелектротранс»: консультації з аналізу ділових процесів (в рамках проекту «Програма корпоративного розвитку та покращення у фінансовій та експлуатаційній сфері підприємств,  джерело фінансування: ЄБРР.
 • аудит фактичних результатів реалізації проектів («Internet Television Network Showcases the best of good practice activities» № 016020 (acronym: ATVN-EU-GP), джерело фінансування: SSA.

Проекти – тренер-викладач:

 • Тренер-викладач у Проекті Агентства США Реформування бухгалтерського обліку і аудиту в Україні(1998-2003), джерело фінансування: IBTCI, USAID
 • Тренер-викладач у Програмі Cap/Сipa в Україні (2000-2011), джерело фінансування: IBTCI (до 2003 р.)
 • Тренер-викладач у Навчальному центрі Львівського інституту банківської справи – тренінги з ведення обліку, оцінювання активів і зобов’язань для відображення в обліку, складання звітності, оподаткування громадських організацій (2014-2016), консультації із застосування на практиці результатів навчання (2016-2017).

Гранти:

 • Навчання у МІМ-Київ (1996-1997), джерело фінансування Barents Group
 • Стажування у Федеральній резервній системі США ( 04-05. 1997, Нью-Йорк, ФІладельфія, Вашингтон), джерело фінансування Barents Group

 

Нагороди

 1. Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2010 р.).
 2. Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2005 р.).
 3. Грамота ФПБАУ за організацію та успішне керівництво Львівським ТВ ФПБАУ (1999).

Методичні матеріали

Розклад