Нашкерська Галина Володимирівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-24

Електронна пошта: halyna.nashkerska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Бухгалтерський облік і оподаткування

Фінансовий облік, оцінювання об’єктів у фінансовому обліку

Керівник  трьох кандидатських дисертацій

 1. Шевчук Віра Романівна «Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України)», дата захисту – березень 2001 р.
 2. Благодир Ярослава Ярославівна “Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки”, дата захисту – жовтень 2006 р.

3. Клепар Галина Іванівна “Облікове забезпечення оподаткування прибутку підприємств”, дата захисту – 06 березня 2015 р

Курси

Публікації

Вибрані публікації

1. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник із рекомендацією Міністерства освіти і науки України/ Г.В.Нашкерська – Київ: Кондор, 2009. – 503 с.
2. Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку : Монографія / Г.В.Нашкерська. – Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2009. – 424 с.
3. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник із рекомендацією Міністерства освіти і науки України/ Г.В.Нашкерська – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
4. Нашкерська Г.В. Методика визначення податкових різниць за національними й міжнародними стандартами бухгалтерського обліку // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки.- 2013. – №6- Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори». – С. 359-368.
5. Нашкерська Г.В. Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика: [моногр.] / під ред. д.е.н., проф. О. О. Непочатенко – Умань : Видавничо-поліграфічний центр Візаві, 2014. – С. 91-97.
6. Нашкерська Г.В. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика : [моногр.] / за ред. П.Й.Атамас – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – С. 40-47.
7. Нашкерська Г.В. Методологія оцінювання у фінансовому обліку/ Г.В. Нашкерська // Формування ринкової економіки України: збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 31, Ч. ІІ. – С. 75-81.
8. Нашкерська Г.В., Шурпенкова Р.К. Оцінювання об’єктів фінансового обліку за поточною собівартістю/ Г.В.Нашкерська, Р.К Шурпенкова.// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць інституту регіональних досліджень НАН України / [Відп. редактор Є.І.Бойко]. – Випуск 1 (99).- Львів, 2013. – С. 101-108.
9. Нашкерська Г.В. Відображення у фінансовому обліку оцінок, проведених незалежними професійними оцінювачами / Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сб. материалов четвертой Международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики 16-17 мая 2013 г, г. Пинск, Республика Беларусь / Полесский государственный университет, Пинск: Полесский государственный университет, 2013. – С. 197-199.
10. Нашкерская Г.В. Условия выбора метода формирования резерва сомнительных долгов при отображении в учете и отчетности дебиторской задолженности предприятиями Украины. Наука- промышленности и сервису: VIII Международная научно-практическая конференция (17-19 ноября 2013 г., Тольятти). Тольятти: ПВГУС, 2013.  С. 259-268.
11. Нашкерська Г.В. Інтерпретація зобов’язань у фінансовому обліку та критерії їх визнання. Г.В.Нашкерська. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. НАН України. Ін-т регіональних досліджень : відп. редактор В.С.Кравців.  Львів, 2012. Вип. 2 (94). С. 557-565.
12. Нашкерська Г.В. Оцінка ефективності використання підприємством ресурсів: обліковий аспект / Г.В. Нашкерська // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сб. трудов VI международной научно-практической конференции / Полесский государственный университет, г.Пинск, Республика Беларусь, 26-27 апреля 2012 г. – с. 196-197.
13. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги / Г.В.Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 11. – С. 31-37.
14. Нашкерська Г.В. Дослідження впливу проведених коригувань фінансової звітності на фінансовий стан та результати діяльності підприємства/ Г.В.Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 1. – С. 19-24.

15. Нашкерська Г.В. Концептуальні основи оцінювання об’єктів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит.  2019.  № 1. С. 14-21.

16.Застосування концепції справедливості при оцінюванні об’єктів фінансового обліку. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в сьогоденні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 грудня 2018 р., м. Київ). К.: Національний Авіаційний Університет, 2018. С. 60-63.

17. Нашкерська Г.В. Оцінка основних засобів підприємств на дату балансу з урахуванням зношення. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19-21 березня 2019 р.). Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2019. С. 254-257.

18. Нашкерська Г. В., Орлова В. О. Особливості оподаткування дивідендів. Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір : збірник тез ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2019 р., м. Львів) – Львів : Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. С. 112-114.

19. Нашкерська Г.В. Ідентифікація та оцінка нематеріальних активів сільськогосподарського підприємства // Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. Формування і ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-24 травня 2019 р., м. Львів) – Львів: Ліга-Прес, 2019. С. 60-63.

20. Нашкерська Г.В. Оцінка податкових різниць при нарахуванні амортизації необоротних активів. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково.-практичн. інтернет-конференції (18-20 березня 2020 р.). Львів: ЛНАУ, 2020. С. 343-347.

21. Нашкерська Г.В. Фінансові деривативи як інструмент зниження цінового ризику. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали IX  Міжнародної науково-практичної щорічної інтернет-конференції (м. Львів, 25-27 травня 2020 р.). Львів: ЛНАУ, 2020. С. 25-28.

22. Нашкерська Г.В. Доповнення критеріїв правдивого подання облікової інформації у фінансовій звітності за МСФЗ. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая». С. 381-383.

23. Нашкерська Г.В. Облік зобов’язань за довгостроковими емітованими облігаціями. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченої 165-річчю заснування Львівського національного аграрного університету та 50-річчю створення кафедри обліку та оподаткування  «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти» (17-19 березня 2021р.): у 2 ч. Львів, ЛНАУ, 2021 Ч. 1, С.406-408.

24. Нашкерська Г.В. Критерії визнання активів і зобов’язань за новою Концептуальною основою фінансової звітності. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Бухгалтерський облік, контроль іта аналіз в умовах інституціональних змін» (21 жовтня 2021 р.), Полтава: ПДАУ, 2021. С. 286-289.

Біографія

Освіта:

2020 –  2021 – курс «Вдосконалення викладацької майстерності». Центр маркетингу та розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка

2018 – до нині онлайн-тренінги онлайн-школи бухгалтерії AVS (1С. Бухгалтерія, облік і оподаткування окремих операцій, фінанасова звітність, податкова звітність та ін.)

2003 – складання професійного іспиту, отримання сертифікату  Сертифікований бухгалтер-практик  (САР)

2002-2003 – вивчення фінансового обліку за МСФЗ, управлінського обліку, оподаткування і права, програма САР/СІРА

1999 -2000 – вивчення обліку і звітності на національними стандартами бухгалтерського обліку, ФПБАУ, Київ (UCAID)

1997 (04-05) – наукове стажування у Федеральній резервній системі США (Нью-Йорк, Філадельфія, Вашингтон)

1996-1997 – Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ), навчання на програмі Магістр ділового адміністрування, диплом МДА (1997)

1996 – отримання вченого звання доцента

1994 – складання професійного іспиту для отримання сертифікату аудитора України (Аудиторська палата України)

1989 – захист кандидатської дисертації “Облік витрат на технічне обслуговування підприємств (на прикладі ремонтно-технічних підприємств України)” за спеціальністю Облік, аналіз і контроль

1986-1989 – навчання у стаціонарній аспірантурі Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нині – Київський національний економічний університет)

1980-1984 – навчання на економічному факультеті Львівського сільськогосподарського інституту, спеціальність Бухгалтерський облік, аналіз і контроль господарської діяльності

Робота:

1996 рік,  донині – доцент кафедри обліку і аудиту

1989 – 1996 – асистент кафедри обліку і аудиту економічного факультет

 

Проекти

Вибрані проекти, консультант:

 • Львівське комунальне підприємство «Львівводоканал»,  фінансовий консультант з розробки та впровадження Програми покращення фінансових та експлуатаційних показників (ФОПІП), Львівського проекту біогазу для стічних вод, джерело фінансування: ЄБРР, НЕФКО.
 • Управління праці та соціального захисту населення (регіональні та місцеві управління, 42 управління) Західних областей України: надання субграндів, аудит впровадження єдиної технології прийому громадян на місцевому рівні та впровадження відповідних заходів Проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги». Мета аудиту – формування незалежної професійної думки щодо ефективності виконання Компоненту А Проекту «Модернізація адміністративної системи» на регіональному та місцевому рівнях  джерело фінансування: Світовий банк .
 • ЛМКП «Львівелектротранс»: консультації з аналізу ділових процесів (в рамках проекту «Програма корпоративного розвитку та покращення у фінансовій та експлуатаційній сфері підприємств,  джерело фінансування: ЄБРР.
 • аудит фактичних результатів реалізації проектів («Internet Television Network Showcases the best of good practice activities» № 016020 (acronym: ATVN-EU-GP), джерело фінансування: SSA.

Проекти – тренер-викладач:

 • Тренер-викладач у Проекті Агентства США Реформування бухгалтерського обліку і аудиту в Україні(1998-2003), джерело фінансування: IBTCI, USAID
 • Тренер-викладач у Програмі Cap/Сipa в Україні (2000-2011), джерело фінансування: IBTCI (до 2003 р.)
 • Тренер-викладач у Навчальному центрі Львівського інституту банківської справи – тренінги з ведення обліку, оцінювання активів і зобов’язань для відображення в обліку, складання звітності, оподаткування громадських організацій (2014-2016), консультації із застосування на практиці результатів навчання (2016-2017).

Гранти:

 • Навчання у МІМ-Київ (1996-1997), джерело фінансування Barents Group
 • Стажування у Федеральній резервній системі США ( 04-05. 1997, Нью-Йорк, ФІладельфія, Вашингтон), джерело фінансування Barents Group

 

Нагороди

 1. Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2010 р.).
 2. Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2005 р.).
 3. Грамота ФПБАУ за організацію та успішне керівництво Львівським ТВ ФПБАУ (1999).

Методичні матеріали

Розклад