Нашкерська Галина Володимирівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Фінансовий облік, оцінювання об’єктів у фінансовому обліку

Курси

Публікації

1. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник із рекомендацією Міністерства освіти і науки України/ Г.В.Нашкерська – Київ: Кондор, 2009. – 503 с.
2. Нашкерська Г.В. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку : Монографія / Г.В.Нашкерська. – Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2009. – 424 с.
3. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник із рекомендацією Міністерства освіти і науки України/ Г.В.Нашкерська – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
4. Нашкерська Г.В. Методика визначення податкових різниць за національними й міжнародними стандартами бухгалтерського обліку // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки.- 2013. – №6- Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори». – С. 359-368.
5. Нашкерська Г.В. Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика: [моногр.] / під ред. д.е.н., проф. О. О. Непочатенко – Умань : Видавничо-поліграфічний центр Візаві, 2014. – С. 91-97.
6. Нашкерська Г.В. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика : [моногр.] / за ред. П.Й.Атамас – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – С. 40-47.
7. Нашкерська Г.В. Методологія оцінювання у фінансовому обліку/ Г.В. Нашкерська // Формування ринкової економіки України: збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 31, Ч. ІІ. – С. 75-81.
8. Нашкерська Г.В., Шурпенкова Р.К. Оцінювання об’єктів фінансового обліку за поточною собівартістю/ Г.В.Нашкерська, Р.К Шурпенкова.// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць інституту регіональних досліджень НАН України / [Відп. редактор Є.І.Бойко]. – Випуск 1 (99).- Львів, 2013. – С. 101-108.
9. Нашкерська Г.В. Відображення у фінансовому обліку оцінок, проведених незалежними професійними оцінювачами / Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сб. материалов четвертой Международной научно-практической конференции по вопросам банковской экономики 16-17 мая 2013 г, г. Пинск, Республика Беларусь / Полесский государственный университет, Пинск: Полесский государственный университет, 2013. – С. 197-199.
10. Г.В. Нашкерська. Поточна собівартість і концепції збереження капіталу /Г.Нашкерська // Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю / Збірник тез виступів ХІ Міжнародної наукової конференції, Житомир, 18-20 жовтня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Житомир. держ. технолог. ун-т. –Житомир: ЖТДУ, 2012. С. 95-96.
11. Нашкерская Г.В. Условия выбора метода формирования резерва сомнительных долгов при отображении в учете и отчетности дебиторской задолженности предприятиями Украины /Г.В.Нашкерская // Наука- промышленности и сервису: VIII Международная научно-практическая конференция (17-19 ноября 2013 г., Тольятти). – Тольятти: ПВГУС, 2013. – С. 259-268.
12. Нашкерська Г.В. Інтерпретація зобов’язань у фінансовому обліку та критерії їх визнання / Г.В.Нашкерська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір / НАН України. Ін-т регіональних досліджень : відп. редактор В.С.Кравців. – Львів, 2012. – Вип. 2 (94). – С. 557-565.
13. Нашкерська Г.В. Оцінка ефективності використання підприємством ресурсів: обліковий аспект / Г.В. Нашкерська // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сб. трудов VI международной научно-практической конференции / Полесский государственный университет, г.Пинск, Республика Беларусь, 26-27 апреля 2012 г. – с. 196-197.
14. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги / Г.В.Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 11. – С. 31-37.
15. Нашкерська Г.В. Дослідження впливу проведених коригувань фінансової звітності на фінансовий стан та результати діяльності підприємства/ Г.В.Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 1. – С. 19-24.

Біографія

НАШКЕРСЬКА Галина Володимирівна народилася 13 вересня 1963 року в с. Великі Загайці Тернопільської області. У 1980 році закінчила Шумську середню школу. З 1980 по 1984 рік навчалась на економічному факультеті Львівського сільськогосподарського інституту за спеціальністю бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності. Другу вищу освіту здобула у 1996-1997 рр. в Міжнародному інституті менеджменту (МІМ-Київ), отримала кваліфікацію магістра ділового адміністрування (МДА). З 1994 року – сертифікований аудитор, з 2003 року – сертифікований бухгалтер-практик за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (САР).
У 1986-1989 роках навчалась у стаціонарній аспірантурі Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченко (нині – Київський національний економічний університет). У 1989 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності” на тему: “Облік і аналіз витрат на технічне обслуговування підприємств (на прикладі ремонтно-технічних підприємств України)”.
З 1989 р. – асистент, з 1996 р. – доцент кафедри обліку і аудиту.
Має досвід викладання таких дисциплін: бухгалтерський облік, фінансовий облік, міжнародні стандарти обліку і аудиту, облікова політика, основи наукових досліджень, організація бухгалтерського обліку, звітність підприємств, управлінський облік, бюджетний облік, аудит, грошовий обіг та кредит, фінанси.
Перелік курсів:
1. Фінансовий облік 1
2. Фінансовий облік 2
3. Бухгалтерський облік

Розклад