Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (051 (Т) “Бізнес-статистика і аналітика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Дутчак І. Б.ЕКТМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКТМ-51сдоцент Дутчак І. Б.

Опис курсу

Мета дисципліни: формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.
Завдання дисципліни: вивчення концептуальних засад викори¬стання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансфор¬мації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством.
Предмет дисципліни: сукупність теоретичних та практичних аспектів формування облікової інформації для управління еконо¬мічним об’єктом.
Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магіст¬рів. Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях фінансового об¬ліку, управлінського обліку, аудиту, організації бухгалтерського обліку, менеджменту, економіки підприємства, фінансів, права.
Дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» вивчається протягом одного семестру.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисци¬пліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
– теорію, методологію, практику формування облікової ін¬формації для сучасних і потенційних потреб управління під¬приємством;
– теоретичні, методичні та практичні засади використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела в управлінні підприємством;
– порядок формування бухгалтерської звітності для управлін¬ня підприємством;
– сутність професійного судження та порядок його застосу¬вання в бухгалтерському обліку.
Уміти:
– класифікувати облікову інформацію, будувати систему бух¬галтерського обліку для потреб управління;
– організовувати формування облікової інформації за стадія¬ми облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського облі¬ку, контролювати якість облікової інформації;
– здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, консультувати управлінський персо¬нал підприємства щодо облікової інформації, розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності;
– формувати управлінську бухгалтерську звітність для управ¬ління економічним об’єктом;
– оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової інформації та бухгалтерську звітність;
– застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.

Рекомендована література

Базова
1. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. − К.: КНЕУ, 2006. − 526 с.

Допоміжна
1. ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV зі змінами і доповненнями.
2. Податковий кодекс України: чинне законодавство із змінами і допов. на 16.02.2011 року: (Відповідає офіц. текстові) – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 480 с.
3. Основи методології бухгалтерського обліку в управлінні. – [Електронний ресурс].
2. Інформаційне забезпечення управління ризиками підприємницької діяльності: обліковий аспект. – [Електронний ресурс].
3. Якість облікової інформації: методичний підхід до оцінювання. – [Електронний ресурс].
4. Облікова політика в ціноутворенні. – [Електронний ресурс].
5. Перспектива бухгалтерського обліку: стратегічність, електронна комерція та соціальна спрямованість. – [Електронний ресурс].
6. Соціальна складова підприємницької діяльності як об’єкт обліку. – [Електронний ресурс].
7. Розвиток екологічного обліку в Україні з врахуванням світового досвіду. – [Електронний ресурс].
8. Методичні аспекти управління вартістю підприємства в умовах екологоорієнтованого розвитку на основі вартісного розриву. – [Електронний ресурс].